Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
443z dziś
6873z ostatnich 7 dni
26344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32/4328078
przetargi@pwik-rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32/4328078
Termin składania ofert: 2024-06-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na rozbudowę układu kogeneracji wraz z rozbudową węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach w oparciu o ,,Wielobranżową koncepcję rozbudowy węzła energetycznego i węzła osadowego oczyszczalni ścieków
w Rybniku - Orzepowicach".
Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją kosztorysową
(tj. przedmiar oraz kosztorys inwestorski w formie szczegółowej) na rozbudowę układu kogeneracji wraz z rozbudową węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku Sp. z o.o. w oparciu o ,,Wielobranżową koncepcję rozbudowy węzła energetycznego i węzła osadowego oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach".

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzgodnień, w szczególności prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.
1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Obecnie układ kogeneracji obejmuje jednostkę kogeneracyjną firmy Elteco PETRA 250C wyposażoną w silnik MAN serii E2876 LE 302 z prądnicą Leroy Somer serii LSA 46.2.L9 Jednostka posiada pełny zestaw wymienników ciepła umożliwiających wykorzystanie wytwarzanej energii cieplnej w obiegach grzewczych, zewnętrzną chłodnicę obiegu intercoolera Gunter serii GFH 052A/2, zewnętrzną chłodnicę awaryjnego chłodzenia Gunter serii GFW 090.1/2 z systemem sterowniczym ComAp InteliSys-NT umożliwiającym współpracę równoległą jednostki z siecią energetyczną. Wyprodukowana energia elektryczna poprzez stację ST2 zasila obiekty oczyszczalni, a jej nadmiar oddawany jest do sieci energetycznej. Produkowany w WKFZ-ach-2szt. biogaz w ilości Qśr.d=3282m3/d i wartości maksymalnej 5600m3/d przechodzi przez studnię kondensatu do odsiarczalnika koszowego wykonanego ze stali AISI 304 o pojemności użytkowej 6m3, izolowanego cieplnie, z wypełnieniem na bazie rudy darniowej, odsiarczalnik wyposażony jest w króćce do poboru biogazu przed i za zbiornikiem, zawory odcinające przed i za urządzeniem, zawór odpowietrzający. Średnie stężenie siarkowodoru przed odsiarczalnikiem wynosi 200ppm, maksymalne 500ppm? Po instalacji odsiarczania biogaz
przechodzi przez kolejną studnię kondensatu gdzie jest kierowany na zbiornik biogazu lub pochodnię. Pochodnia spala nadmiar produkowanego biogazu i uruchamia się przy przekroczeniu zadanego ciśnienia lub przekroczenia progu napełnienia zbiornika biogazu. Zbiornik biogazu firmy EKOWAVE o pojemności 550m3 posadowiony jest na płycie fundamentowej. Wyposażony jest w dwie dmuchawy powietrza pracujące naprzemiennie firmy CIMME XGBI E04080E 4 LG. Zbiornik wyposażony jest w hydrauliczny zawór bezpieczeństwa zamontowany na rurociągu zasilającym biogazu oraz zawór nadmiarowy powietrza zabudowany na zbiorniku. Jest to zbiornik w którym membrana biogazowa przykryta jest chroniąca ją i odporną na warunki atmosferyczne membraną zewnętrzną -powietrzną. Ze zbiornika biogaz przechodzi przez studnię kondensatu do dmuchawy biogazu firmy Meidinger S-GRN48/120/500/1G, która podnosi ciśnienie z ok.1,1kPa do ok.5,0kPa. Z dmuchawy biogaz płynie do jednostki kogeneracyjnej i 2 kotłów firmy Viessamann. Na wejściu do budynku rurociąg biogazu wyposażony jest w automatyczny zawór, odcinający dopływ biogazu w przypadku rozszczelnienia się instalacji i pojawienia się w budynku biogazu. Produkowana w kogeneratorze i kotłach energia cieplna służy do ogrzewania komór fermentacyjnych jak również obiektów technologicznych, budynku administracyjnego z warsztatami oraz ciepłej wody użytkowej. Ogrzana w kotłach i kogeneratorze woda grzewcza przechodzi przez sprzągło hydrauliczne i jest rozdzielana na ogrzewanie komór fermentacyjnych i budynku odwadniania z pompą CO, druga nitka biegnie do budynku administracyjnego gdzie znajduje się pompa CO zasilająca budynek administracyjny, warsztaty i zasobnik cwu. W budynku operacyjnym oczyszczalni ob.52- budynek rozdziału ciepła, nitka zasilająca WKFZ-y i stację odwadniania jest rozdzielana na ogrzewanie WKFZ-u 53, 54 i stacji odwadniania z oddzielną pompą CO dla każdego odbioru. Ścieki z budynku kogeneratora i kotłów, wody deszczowe oraz wydzielona w studniach kondensatu woda odprowadzana jest do kanalizacji oczyszczalni i kierowane na początek układu technologicznego oczyszczalni. Obecnie na oczyszczalni eksploatowane są dwie wydzielone komory fermentacji zamkniętej (WKFZ) o pojemności 2500 mm3 każda, produkcji PERMASTORE. Dno zbiorników (fundament) wykonano z żelbetu. Ściany boczne i strop wykonany jest z płyt stalowych szkliwionych szkłem kobaltowym. Zbiorniki ocieplone są wełną mineralną i osłonięte płytami trapezowymi. Każdy ze zbiorników wyposażony jest w mieszadło pionowe dwu wirnikowe firmy ABS-SULZER, czujniki przepełnienia, zawór bezpieczeństwa ustawiony na ciś. max. 2,5kPa. Ogrzewanie osadu następuje poprzez wymuszony przepływ osadu przez wymienniki rurowe za pomocą pompy firmy Hidrostal.
1.2 Stan projektowany.

1.2.1 Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
o uzyskanie map do celów projektowych;
o opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu kogeneracji wraz z rozbudową węzła osadowego;
o wykonanie niezbędnych badań podłoża wraz z opinią geotechniczną;
o przeprowadzenie wizji w terenie celem zbadania i zapoznania się z terenem objętym inwestycją oraz jego otoczeniem i pozyskanie wszelkich informacji, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Razem z niniejszą specyfikacją Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadaną ,,Wielobranżową koncepcję rozbudowy węzła energetycznego i węzła osadowego oczyszczalni ścieków w Rybniku". Wizję należy przeprowadzić przed złożeniem oferty. Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie mógł powoływać się na niedostateczną znajomość miejsca objętego przedmiotem zamówienia. Wizję lokalną przeprowadza się po uprzednim ustaleniu telefonicznym z Zamawiającym (Pan Marcin Mańka tel. 695104304 lub Pani Weronika Maziarczyk tel. 725202508).
o opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją kosztorysową
(tj. przedmiar oraz kosztorys inwestorski w formie szczegółowej) stosownie do obowiązujących przepisów, a w szczególności Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458);
o uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę;
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności:
o uzyskać konieczne dokumenty i materiały wyjściowe niezbędne do wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności mapy do celów projektowych;
o uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
o wykonać niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie;
o opracować opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne oraz wykonać odwierty geologiczne;
o uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia branżowe, oświadczenia, zezwolenia i opinie;
o realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami poczynionymi
z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego (konieczność uzgadniania rozwiązań technicznych);
o przygotować szczegółowe zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji prac objętych projektem;
o zaopatrzyć projekt w pisemne oświadczenie projektanta, że został on wykonany zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
o wykonania wszelkich innych czynności i poniesienia z tego tytułu wszelkich kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia;
o zweryfikowania we własnym zakresie informacji przedstawionych w niniejszej specyfikacji i uzyskania wszelkich niezbędnych danych wymaganych do opracowania przedmiotu zamówienia;
o Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z odmową udzielenia lub opóźnieniem wydania Zamawiającemu pozwolenia na budowę z powodu nieprawidłowości wykonanego projektu skutkującymi nałożeniem przez organ obowiązku usunięcia nieprawidłowość w projekcie;
o Zamawiający udzieli wszelkiej pomocy we wszystkich sprawach formalnych tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli niezbędnych upoważnień Wykonawcy;
o Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami;
o Wykonawca winien sprawdzić aktualność ustaw, rozporządzeń, norm i innym przepisów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;
o Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania do naprawy uchybień, nie podejmuje skutecznych działań naprawczych, umożliwiających zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami umowy.
Obowiązki Zamawiającego:
o Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkiej pomocy formalnej tam gdzie udział Zamawiającego jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa oraz udzieli stosownych pełnomocnictw do reprezentowania go przed Urzędami oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z niniejszą umową;
o Pełnomocnictwa będą udzielane w zależności od potrzeb i woli Zamawiającego;
o Koszty w związku udzielonymi pełnomocnictwami ponosi Wykonawca;
o Zamawiający w przypadku stwierdzenia niewłaściwego sposobu wykonywania przedmiotu umowy wskazującego na możliwość nieterminowego wykonania przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo odstąpienia/rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z powyższych warunków, jeżeli Wykonawca mimo wezwania do naprawy uchybień, nie podejmuje skutecznych działań naprawczych, umożliwiających zrealizowanie przedmiotu umowy;

Kompletną dokumentację projektową, a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować w wersji elektronicznej (w formacie .dxf, .doc oraz .pdf) oraz
w wersji papierowej w podanej poniżej ilości:
- projekty budowlane - 5 egz.;
- projekty wykonawcze - 3 egz.;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, również te nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, oświadczeń oraz opinii.

1.2.2 Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji kosztorysowej obejmującej:
o Przedmiar robót
o Kosztorys inwestorski w formie szczegółowej.
Powyższe należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
( w formacie .ath + pdf ).

Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać następujące informacje:
a/ numer pozycji przedmiaru,
b/ kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,
c/ wskazanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
d/ nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary,
e/ jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
f/ ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilości jednostek miary podane w przedmiarach powinny być wyliczone na podstawie rysunków dokumentacji projektowych w sposób zgodny z zasadami podanymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Przedmiar robót winien zawierać opis robót budowlanych w kolejności ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, numer tablicy
i kolumny).
Przedmiar robót i kosztorys inwestorski winien uwzględniać koszty przywrócenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego.
Kosztorys inwestorski powinien zostać opracowany na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zostać opracowana w formie nadającej się do zastosowania w przetargu na ,,Rozbudowę układu kogeneracji wraz z rozbudową węzła osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Rybniku".

1.3 Wytyczne techniczne do projektowania.
Projekt rozbudowy musi uwzględnić takie wykonywanie prac, aby zapewnić niezakłóconą i ciągłą pracę odbioru osadu nadmiernego i wstępnego (przerwy nie dłuższe niż 12h), układu transportu biogazu (przerwy nie dłuższe niż 8h). Projekt winien być wykonany z zachowaniem etapowości uwzględnionej w ,,Wielobranżowej koncepcji rozbudowy węzła energetycznego i węzła osadowego oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach". Etapy prac powinny być przygotowane w sposób umożliwiający eksploatację poszczególnych fragmentów instalacji oraz uzyskanie zgód na ich użytkowanie.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
o opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz dostarczenie Zamawiającemu 1 egzemplarza projektu (uzgodnionego przez PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku ) wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę do dnia 10 maja 2025 r. oraz przekazanie Zamawiającemu:
o dokumentacji kosztorysowej - 2 egz.;
o projektu wykonawczego - 3 egz.;
o specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.
o uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę oraz przekazanie Zamawiającemu projektu budowlanego opieczętowanego przez stosowny organ administracyjny (w 2 egz.): do dnia 10 sierpnia 2025 r.

Opis części zamówienia, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcom:
Wykonawca odpowiedzialny jest za sporządzenie dokumentacji i przekazanie jej Zamawiającemu.
Wykonawca we własnym zakresie (bez udziału podwykonawców) zobowiązany jest do uzyskania wszelkich stosownych uzgodnień, opinii oraz opracowania dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego).
Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie powierzy Podwykonawcom (załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji). Do zawarcia przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia Wykonawcy pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac objętych opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową. Przedmiotowe zostanie uregulowane odrębnie zawartą umową.

1.5. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami współczesnej wiedzy budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji, wzorem umowy.

1.6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został opracowany zgodnie z zasadą DNSH - ,,Do No Significant Harm", z zastrzeżeniem iż przypadku zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla zgodności z zasadą DNSH, Wykonawca zaproponuje niezbędne środki zapobiegawcze i/lub łagodzące, które zostaną wdrożone w celu zapobiegania i kompensowania wszelkich znaczących szkód w odniesieniu do celów zasady DNSH.

Otwarcie ofert: 6. Otwieranie ofert.
6.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2024 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.
6.2. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
4. Składanie ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 11.06.2024 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.

Wymagania:
Rozdział II. Instrukcja dla Wykonawcy.

2. Przygotowanie ofert.
2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
2.2. Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
2.4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
2.5. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).
2.6. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.
2.7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
2.8. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

a) adresat:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44 - 210 Rybnik

b) zawartość:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę układu kogeneracji wraz z rozbudową węzła osadowego na Oczyszczalni Ścieków w Rybniku - Orzepowicach w oparciu o ,,Wielobranżową koncepcję rozbudowy węzła energetycznego i węzła osadowego oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach".

c) Wykonawca:
nazwa i adres firmy

d) dopisek: Nie otwierać przed: 11.06.2024 r. godz. 1200

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.
2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.

2. 12. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
o są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
o posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia;
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
o w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym czasie wykonał przynajmniej 2 dokumentacje projektowe budowlano - wykonawcze z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w tym co najmniej jedna z nich została zrealizowana. Każdy z projektów powinien obejmować swym zakresem min. jedną komorę WKFz oraz układ kogeneracyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości każdego z projektów co najmniej 500.000,00 zł netto;
o posiadają aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W/w zaświadczenie Wykonawca będzie posiadał również w okresie obowiązywania gwarancji;
o nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego;
o nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
o akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

2.13. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, że z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :
o dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi LUB
o dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy LUB
o dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotów, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 5;
o parafowany wzór umowy;
o referencje potwierdzające wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym czasie wykonał przynajmniej 2 dokumentacje projektowe budowlano - wykonawcze z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w tym co najmniej jedna z nich została zrealizowana. Każdy z projektów powinien obejmować swym zakresem min. jedną komorę WKFz oraz układ kogeneracyjny wraz
z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości każdego z projektów co najmniej 500.000,00 zł netto;
o aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa potwierdzające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o oświadczenie, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zostanie przedłużone na kolejny okres 12 miesięcy (jeżeli jest wystawiona na okres krótszy niż termin realizacji umowy);
o oświadczenie, iż ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zostanie przedłużone co najmniej o okres gwarancji udzielonej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty
w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:
o Oświadczenie o cenie (Załącznik Nr 1)
o Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)
o Wykaz czynności, które zostaną powierzone podwykonawcom (Załącznik nr 3)
o Kwalifikacje i doświadczenie personelu (Załącznik nr 4)
o Wzór oświadczenia Podwykonawcy (Załącznik nr 5)

3. Kryteria oceny.
Cena 100 %
3.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną, danymi określonymi w złożonej ofercie i spełnianiem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.
3.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 poz. 1233 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 z późn.zm.).
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy przedłożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie.
3.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Okres ważności ofert.
Oferty pozostaną ważne do dnia 29.07.2024 r.
Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.
6.3. Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę ) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
6.4. Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.
6.5. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.
6.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
6.7. Zamawiający ma prawo również odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania;
2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy;
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie uzupełnił na wezwanie Zamawiającego braków w ofercie złożonej w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego;
4) w terminie 12 miesięcy przed terminem składania ofert wypowiedział umowę zawartą
z Zamawiającym.
5) Pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.
6.8. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.
6.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.
6.10. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.
7.2. Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie - nr faksu 32/4328078, e-mail j/w
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00
do 12.00.
7.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej
(poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od
uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do
dnia 04.06.2024 r.
7.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.
7.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.

8. Zawarcie umowy
8.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy wraz z potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 60.000,00 zł. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Należy je wnieść w formie pieniężnej, przelewem z konta Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego:
PKO BP: 41 1020 2472 0000 6202 0018 5801.
8.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
8.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Uwagi:
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642?26?64?990.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
telefon: (0-32) 43 28 089
e-mail: iod@pwik-rybnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

10.Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn.zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Kontakt:
7. Uprawnieni do udzielania informacji.
7.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Karolina Skrzypiec tel. 32/4328078
e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.