Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup podkładów strunobetonowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup podkładów strunobetonowych

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o
Ul. Mogileńska 10G
61-052 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 616 333 659
a.mojzykiewicz@zrk-dom.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. +48 616 333 659
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Mogileńskiej 10G (dalej: ,,Zamawiający") zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, §14 oraz § 17 ,,Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych -DOM w Poznaniu Sp. z o.o." oraz niniejszych Warunków Zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://zrk-dom.com.pl
3. Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą i rozładunkiem albo wyłącznie zakup (bez dostawy i rozładunku) podkładów strunobetonowych PS94/W14/49E1 i PS94/W14/60E1 z przytwierdzeniem w łącznej ilości 35 950 szt. oraz podkładów strunobetonowych PS 94/SB/49E1 w ilości 234 szt. w ramach realizacji zadania: ,,Zakup dla zabezpieczenia materiału dla modernizacji linii nr 370 na odcinku Zielona Góra - Żagań. Wymiana nawierzchni".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Otwarcie ofert: 9.4 Termin otwarcia ofert 03.06.2024 godz. 10:30. W dniu otwarcia ofert pomiędzy godziną 10:00 - 10:30 Wykonawca, powinien przesłać do Zamawiającego drogą e-mail hasło do otwarcia pliku z ofertą w temacie wiadomości wpisując numer postępowania oraz HASŁO.

Składanie ofert:
9. Sposób sporządzenia i złożenia oferty oraz dokumentów wymaganych
w postępowaniu.
9.1 Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w WZ i w formie elektronicznej przesłać na adres e-mail Zamawiającego:
a.mojzykiewicz@zrk-dom.com.pl
Oferta powinna być zabezpieczona hasłem, celem uniemożliwienia otwarcia pliku przed terminem otwarcia ofert.
9.2 TERMIN SKŁADANIA ofert 03.06.2024 godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty na skrzynkę pocztową Zamawiającego. Oferty, które przyjdą po tym terminie, nie zostaną rozpatrzone i podlegać będą odrzuceniu z przyczyn formalnych bez względu na ich treść.
9.3 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji:
Termin realizacji dostaw ustalany od dnia 17.06.2024.

Wymagania:
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
6.1 Oferta wraz z załącznikami winna zostać sporządzona i złożona w formie podpisanego skanu oferty zabezpieczonego hasłem, celem uniemożliwienia wcześniejszego zapoznania się z ofertą.
6.2 Dokumenty i oświadczenia, w tym pełnomocnictwa należy złożyć w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego w formie pisemnej, lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją podmiotu, którego dokument dotyczy lub - w przypadku pełnomocnictw - przez wystawcę pełnomocnictwa.
6.3 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiony skan jest nieczytelny albo w przypadku wątpliwości co do wiarygodności dokumentu.
6.4 Oferta oraz stanowiące załączniki do oferty oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Inne dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6.5 Oferta oraz stanowiące załączniki do oferty oświadczenia Wykonawcy powinny zostać sporządzone w języku polskim, do innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty, sporządzonych w języku innym niż polski, powinny zostać dołączone ich wierzytelne tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
6.6 Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6.7 Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane.
6.8 W ofercie należy podać cenę jednostkową materiałów oraz łączną wartość
oferty. Ceny ofertowe powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia.
6.9 Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
a) formularz ofertowy;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub upływem terminu negocjacji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;
c) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z wpisów do właściwego rejestru albo ewidencji;
d) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji lub na podstawie przedłożonego pełnomocnictwa;
e) Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu polegających na ocenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr 1 do WZ.
6.10 Wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu, w szczególności koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
7. Wyjaśnienia treści ofert, uzupełnienie ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe.
7.1 Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
7.2 W przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub doręczone dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wzywa do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.
7.3 Zamawiający poprawia w treści oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki w treści oferty polegające na niezgodności treści oferty z Warunkami Zamówienia, opisem przedmiotu Zamówienia lub postanowieniami umowy zakupowej, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty; o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, których oferty zostały poprawione.
8. Wadium.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
10. Negocjacje z Wykonawcami i składanie ofert ostatecznych.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia z wybranymi Wykonawcami negocjacji dotyczących warunków złożonych przez nich ofert, jak również możliwość zaproszenia wybranych Wykonawców do złożenia ofert ostatecznych
11. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą wynosi 2 miesiące licząc od upływu terminu składania ofert albo w przypadku przeprowadzenia negocjacji i zaproszenia do złożenia ofert ostatecznych licząc od upływu terminu składnia ofert ostatecznych.
13. Wybór najkorzystniejszej oferty.
13.1 Zamawiający zawrze z Wykonawcami, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, pisemną umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
13.2 Udzielenie zamówienia, a jednocześnie zaciągnięcie przez Zamawiającego zobowiązania wobec Wykonawcy, nastąpi po złożeniu zamówień jednostkowych.
13.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę innego Wykonawcy i zawrzeć z nim umowę na realizację przedmiotu zamówienia bez przeprowadzania ponownego badania ofert.
13.4 Do umowy o realizację przedmiotu zamówienia zastosowanie będą mieć przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory powstałe w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia podlegać będą jurysdykcji sądów polskich, miejscowo właściwych dla siedziby Zamawiającego.
14. Zamknięcie postępowania.
14.1 Zamawiający zamyka postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) nie wpłynęła żadna oferta;
c) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
d) dalsze prowadzenie postępowania zakupowego lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
e) postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy zakupowej;
f) w innych uzasadnionych przypadkach.
14.1 Zamawiający może zamknąć postępowanie zakupowe na każdym etapie postępowania, jak również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy zakupowej.
15. Zastrzeżenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania zakupowego na każdym jego etapie, jak również po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy zakupowej w przypadkach określonych w §25 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez Spółkę Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o.o.
Wykonawca nie będzie wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający zastrzega, że zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem uzyskania przez prowadzącego postępowanie zakupowe wymaganych zgód organów Zamawiającego.

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu ze Strony Zamawiającego:
Krzysztof Matecki tel. 795 500 447 e-mail: k.matecki@zrk-dom.com.pl
Agnieszka Mojżykiewicz tel. 795 500 464 e-mail: a.mojzykiewicz@zrk-dom.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.