Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
7088z ostatnich 7 dni
26558z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja Systemu Sygnału Włamania Napadu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja Systemu Sygnału Włamania Napadu

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
powiat: Lublin
tel. (81) 7102821, fax. (81) 7102865, tel. 81 710 28 28
sekretariat@majdanek.eu
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (81) 7102821, f
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
konserwacja Systemu Sygnału Włamania Napadu - SSWN w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942 - 1943 ) Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
III. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest konserwacja Systemu Sygnału Włamania Napadu - SSWN w okresie od dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2024 roku, dwa razy w roku, pierwsza do 30 czerwca 2024 r., druga do 20 grudnia 2024 r.
System Sygnału Włamania Napadu - SSWN został zainstalowany w sierpniu 2019 roku i jest objęty 60 miesięcznym okresem gwarancyjnym - gwarancja upływa z dniem 26 sierpnia 2024 roku
1. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

CPV: 50.31.26.10-4

Dokument nr: DOM.271.18.2024.JP

Składanie ofert:
IX. Składanie ofert
Każdy Wykonawca - Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć
do dnia 03 czerwca 2024 r., do godz. 09.30
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I, lub
b) pocztą elektroniczną - e-mailem na adres podany w punkcie I: sekretariat@majdanek.eu, w formie załączonych do wiadomości e-mail skanów oferty i dokumentów (załączników do oferty).

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce konserwacji: Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady ( 1942 - 1943 ) Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. Żłobek 101, 22-200 Włodawa.
IV. Wymagany termin realizacji zamówienia.
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wymagania:
II. Tryb
Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2021 Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
i wprowadzenia w Państwowym Muzeum na Majdanku Regulaminu udzielania zamówień
o wartości poniżej 130 000 złotych.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jej przepisy stosuje się, co do zasady, do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

V. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał następujące warunki udziału
w postępowaniu:

1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że sam posiada, ewentualnie dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, legitymującą się zaświadczeniem o wpisie na listę Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału
w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz załączy dokument potwierdzający wpis na listę Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

VI. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie. Oferta powinna zostać sporządzona na Formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz zawierać w szczególności:

1) następujące informacje:
1.1) Cenę łączną tj. zryczałtowane łączne wynagrodzenie (netto, stawka i kwota podatku Vat, brutto) przy założeniu że w 2024 roku wystąpią:
a) 2 konserwacje ( dwa razy w roku w trakcie trwania umowy)
1.2) okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2) w przypadku Wykonawcy, nie będącego osobą fizyczną dokument rejestrowy, określający jego formę organizacyjno-prawną, oraz sposób reprezentacji wykonawcy. Dokument winien być aktualny na dzień składania oferty.

3) Zaświadczenia lub dokumenty: dokument potwierdzający wpis na listę kwalifikowanego pracownika
zabezpieczenia technicznego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokument winien być aktualny na dzień składania oferty.

4) Oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4) Wnioski o wyjaśnienia Zapytania należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1).
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono Zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania.
(Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane).

X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za całość zamówienia - waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmująca wykonanie opisanego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową brutto.

XI. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców pocztą e-mail.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Kontakt:
1) Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Jarosław Pałacha, tel. 81 710 28 28, e-mail: j.palacha@majdanek.eu

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.