Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 196
58-570 Jelenia Góra
powiat: Jelenia Góra
tel./fax +48 75 755 33 48
sekretariat@kpnmab.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jelenia Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax +48 75 755
Termin składania ofert: 2024-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów komórkowych oraz Mobilny Internet - bezprzewodowy dostęp do Internetu dla potrzeb służbowych pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze".
1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnej wraz z dostawą aparatów telefonicznych komórkowych.
1. Okres umowy - 24 m-ce od dnia aktywacji usługi.
2. Dostarczenie:
o 57 kart SIM z taryfą głosową i 57 szt. aparatów telefonicznych:
Apple IPhone 15 128GB - 4 szt. w cenie 1 zł netto,
Samsung Galaxy Xcover 7 - 39 szt. w cenie 1 zł netto,
Samsung Galaxy S23 FE - 14 szt. w cenie 1 zł netto
o 5 Kart SIM z taryfą do transmisji danych z limitem minimum 40GB miesięcznie
o 1 karty SIM z taryfą do transmisji danych z limitem minimum 500GB miesięcznie
o 27 kart SIM z taryfą do transmisji danych z limitem minimum 5GB miesięcznie
o 12 kart SIM z taryfą do transmisji danych z limitem minimum 25GB miesięcznie w kraju i 7 GB w UE
o 1 karty SIM z taryfą stacjonarną z numeracją 075, bez limitu minut w kraju
3. Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży ratalnej za telefony.
4. Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne muszą być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent.
5. Wszystkie aparaty telefoniczne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy
w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.
6. Dostarczone aparaty telefoniczne wraz z akcesoriami muszą posiadać certyfikat zgodności CE oraz świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami wydane przez uprawniony organ innego państwa, a uznane przez polski organ właściwy w sprawach certyfikacji, lub deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez producenta albo jego przedstawiciela.
7. Aparaty telefoniczne muszą być objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją. Do każdego dostarczonego aparatu telefonicznego Wykonawca dołączy kartę gwarancyjną. Wykonawca zagwarantuje w ramach umowy pełną obsługę serwisową aparatów telefonicznych (odbiór uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego).
8. Opłata abonamentowa na taryfie głosowej obejmie:
1) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów komórkowych na terenie kraju,
2) nielimitowane i bezpłatne połączenia do wszystkich operatorów stacjonarnych na terenie kraju,
3) nielimitowane i bezpłatne wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) na terenie kraju,
4) nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y roamingowe w Unii Europejskiej.
5) nielimitowane połączenia międzynarodowe do Unii Europejskiej dla minimum 18 numerów
6) transfer danych z limitem min. 70 GB dla każdego numeru telefonicznego z osobna na terenie kraju (Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami za transmisję danych po przekroczeniu limitu transferu danych),
7) transfer danych z limitem min. 20 GB dla każdego numeru telefonicznego z osobna na terenie Unii Europejskiej (nie pomniejszający pakietu krajowego).
9. Opłata abonamentowa na taryfie z transmisją danych obejmie:
1) Miesięczny limit pobranych danych - brak limitu lub minimum 500 GB dla jednej karty.
2) Miesięczny limit pobranych danych - minimum 40 GB na 5 kartach SIM.
3) Miesięczny limit pobranych danych - minimum 5 GB na 27 kartach SIM
4) Miesięczny limit pobranych danych - min. 25 GB na 12 kartach SIM + pakiet w UE 7 GB
5) Zamawiający dopuszcza obniżenie warunków technicznych świadczenia usługi po przekroczeniu ww. miesięcznego limitu pobranych danych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawieszenia usługi po przekroczeniu limitu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości naliczenia dodatkowych opłat po przekroczeniu limitu.
6) W przypadku występowania limitu, Wykonawca stosuje miesięczny (28 do 31 dni) okres rozliczeniowy limitu danych.
10. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:
1) przejęcie bez dodatkowych opłat aktualnie użytkowanych numerów telefonów komórkowych. Wykonawca dokona również w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeniesieniem numerów. Przeniesienie numerów powinno nastąpić na zasadach ogólnie stosowanych. Procedura ta nie może spowodować utraty jakości świadczonych usług i związana musi być z jednoczesnym dostarczeniem nowych aparatów telefonicznych. Jednocześnie informujemy, że Karkonoski Park Narodowy posiada kończącą się umowę z firmą Polkomtel sp. z o.o., zatem Wykonawca musi zapewnić ciągłość kontynuowania usług.
2) bezpłatną usługę poczty głosowej w kraju;
3) całodobowe telefoniczne biuro obsługi klienta;
4) wyznaczenie opiekuna technicznego (wskazanego z imienia i nazwiska) do kompleksowej obsługi Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z obsługą w zakresie telefonii komórkowej oraz serwisem aparatów telefonicznych. Obsługa i serwis wykonane będą przez opiekuna technicznego bez konieczności korzystania przez Zamawiającego z infolinii telefonicznej oraz stacjonarnych biur obsługi przez cały czas realizacji umowy;
5) bilingi szczegółowe dla wszystkich numerów dostarczane odrębnie dla każdego numeru w wersji papierowej wraz z fakturą (ewentualnie bezpłatny dostęp internetowy z możliwością wydrukowania w/w zestawienia);
6) Zamawiający będzie płacił za usługi nie objęte abonamentem wg stawek zaproponowanych przez wykonawcę w ofercie.
7) wymianę karty SIM w cenie nie wyższej niż 1 zł (netto) - wymiana dokonana będzie w przypadku kradzieży oraz innych przypadkach nie zawinionych przez Zamawiającego;
11. Wykonawca zobowiązuje się przed złożeniem oferty do sprawdzenia i poinformowania Zamawiającego, poprzez umieszczenie informacji w formularzu ofertowym załącznik nr 1 w rubryce informacje dodatkowe, o sile zasięgu jego sieci komórkowej w lokalizacjach:
1) Odcinek szlaku czerwonego od Hali Szrenickiej w kierunku Wodospadu Kamieńczyka,
2) Śnieżne Kotły - odcinek szlaku czerwonego w okolicach Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego,
3) Odcinek szlaku niebieskiego od Czarnej Przełęczy do Rozdroża pod Śmielcem,
4) Odcinek szlaku czerwonego od Słonecznika do Domu Śląskiego,
5) Odcinek szlaku niebieskiego od Strzechy Akademickiej do połączenia ze szlakiem czerwonym na Śnieżkę,
6) Domek Myśliwski Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny KPN Ul. Na Śnieżkę 14, 58-540 Karpacz.
12. Dla kart z transmisją danych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego i Kotliny Jeleniogórskiej Wykonawca zapewni zasięg w każdej podanej technologii: 2G, 3G oraz LTE z gwarancją utrzymania technologii 3G przez cały okres trwania umowy.
13. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego o awarii lub niedostępności usługi telefonicznie lub mailowo, przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
14. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzać fakt zarejestrowania zgłoszenia w przeciągu maksymalnie 12 godzin oraz przekazania Zamawiającemu indywidualnego numeru zgłoszenia.
15. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni przejęcie aktualnie użytkowanych numerów telefonów (modemów) oraz dokona wszelkich innych czynności związanych z przeniesieniem numerów bez dodatkowych opłat. Przeniesienie numerów powinno nastąpić na zasadach ogólnie stosowanych. Procedura ta nie może spowodować utraty jakości świadczonych usług.

Składanie ofert:
5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do dnia 3.06.2024r. do godz. 10:00.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,
ul. Cieplicka 196, 58 - 570 Jelenia Góra,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl

Miejsce i termin realizacji:
16. Wykonawca zobowiązuję się do aktywacji usługi w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
W związku z prowadzonym postepowaniem o udzielnie zamówienia publicznego do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze z zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia
2. WARUNKI UDZIAŁU

Oferent musi spełniać następujące warunki:
1) Zapoznać się z warunkami zamówienia i zaakceptować bez zastrzeżeń wszystkie jego warunki,
2) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (m.in. wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 dnia 3 sierpnia 2004 r. z późn. zm.),
3) posiadać niezbędną wiedzę oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) w przypadku udzielenia zamówienia zobowiąże się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
5) złożyć Ofertę zawierającą: - wypełniony i podpisany Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1
6) Oferty nie spełniające wszystkich powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie
7) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży dokument uprawniający do
podpisania umowy.

3. KRYTERIA OCENY OFERT - CENA 100%
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny uwzględniającej opłaty za telefony, aktywację i koszt miesięcznego zobowiązania za wartość wszystkich abonamentów x 24 miesiące wyrażona w kwotach brutto wskazana w Formularzu Oferty (załącznik nr 1).
Oferent, który zaproponuje najniższą cenę zostanie wybrany do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów zaproponuje identyczną cenę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji, w celu uzyskania jednej najkorzystniejszej oferty.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI
Przelew w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT/ rachunku przez Zamawiającego.
6. POZOSTAŁE INFORMACJE
W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnymi pismami o terminie negocjacji lub podpisania umowy.

Uwagi:
7. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra.
2) Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym: Karkonoski Park Narodowy ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra lub na adres poczty email: iod@kpnmab.pl;
1) Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130000,00 zł, obejmującego: ,,Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów komórkowych oraz Mobilny Internet - bezprzewodowy dostęp do Internetu dla potrzeb służbowych pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze".
Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia.
3) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO, posiadają Państwo:
a. (Na podstawie art. 15 RODO) prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
b. (Na podstawie art. 16 RODO) prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. (Na podstawie art. 18 RODO) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
5) Osobie fizycznej nie przysługuje :
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6) Osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Kontakt:
osoba do kontaktu: Paweł Kupczyk - tel. 75 755 33 48

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.