Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Data zamieszczenia: 2024-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mierzęcice
Wolności 95
42-460 Mierzęcice
powiat: będziński
32 288 79 00, faks 32 750 07 77
gmina@mierzecice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mierzęcice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 32 288 79 00, faks 3
Termin składania ofert: 2024-06-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Gminy Mierzęcice
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
centrum Gminy Mierzęcice".
. Szczegółowy zakres został ujęty w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót

CPV: 45233222-1, 45111300-1,45111200-0,45233120-6,45340000-2

Dokument nr: 2024/BZP 00338082, GK 271.0007.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-11 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c2e7ef5-199d-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu przy użyciu Platformy
e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
4 Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6 Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
Szczegóły dot. korespondencji elektronicznej opisane są w Rozdziale VII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mierzęcice z siedzibą w Urzędzie Gminy Mierzęcice, Ul. Wolności
95 , 42-460 Mierzęcice;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Mierzęcice: e-mail: iodo@mierzecice.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Gminy Mierzęcice" 4.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z
póżn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy oraz okres trwałości projektu;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.) 3) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania, za wyjątkiem
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.2. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.3. W
przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO.4. Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe
są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-11 12:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł
2 Termin wniesienia wadium upływa dnia 11 czerwca 2024r. do godz. 1200.
3 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 46 8591 0007 0380 0380 0260
0002 z dopiskiem wadium na: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Gminy Mierzęcice" - nr sprawy
GK.271.0007.2024".
6 Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku
Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada
Wykonawca
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GK 271.0007.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
centrum Gminy Mierzęcice".
. Szczegółowy zakres został ujęty w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót oraz
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena ofertowa - 60 pkt
b) okres gwarancji na wykonane roboty - 40 pkt
Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów wg wzorów wskazanych w Rozdziale XV SWZ. W
zakresie kryterium gwarancji minimalny
okres gwarancji jaki musi być zaoferowany przez Wykonawcę - 3 lat, maksymalny okres gwarancji jaki
może być zaoferowany przez Wykonawcę - 7 lat.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: ookres gwarancji na wykonane roboty, materiały oraz na zainstalowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają:
1) warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia w tym zakresie
wymagań.
2) warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
3) warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 400 000,00 zł.
4) warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 400 000,00 zł.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/ymi do
wykonania niniejszego zamówienia tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną
robotą budowlaną zbieżną z przedmiotem zamówienia.
Osoby te winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być
zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo
budowlane, tj. ich odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych
lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych"), o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych")
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i
dokumentów tj.:
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem - także dokumentów
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia na podstawie art. 274 ust. 1, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń i dokumentów tj.:
1) w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału V ust. 2 pkt 3:
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi dokumenty zawierające
kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany
wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub
Wykonawcy mogą złożyć dokumenty potwierdzające, że sumarycznie spełnią warunek opisany w Rozdziale V ust. 2 pkt 3 SWZ.
Oceniany będzie ich łączny potencjał.
2) w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału V ust. 2 pkt 4 lit. a:
kazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
Uwaga:
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- inne dokumenty.
3) w celu wykazania spełniania warunku Rozdziału V ust. 2 pkt 4 lit. b:
kazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, wówczas składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł
2 Termin wniesienia wadium upływa dnia 11 czerwca 2024r. do godz. 1200.
3 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego nr 46 8591 0007 0380 0380 0260
0002 z dopiskiem wadium na: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Gminy Mierzęcice" - nr sprawy
GK.271.0007.2024".
6 Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku
Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada
Wykonawca.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej,
konsorcjum, porozumienia zawartego między podmiotami, itp).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań przez
poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy
podpiszą ofertę.
4. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie
określać zakres umocowania. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia wg załącznika 2 i 3 do SWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4
ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
8. Dopuszcza się aby warunki, o których mowa w Rozdziale VI SWZ, w tym warunek dotyczący doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniali łącznie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. Projektowane postanowienia umowy są wiążące i nie podlegają
negocjacjom.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania, w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena ofertowa - 60 pkt
b) okres gwarancji na wykonane roboty - 40 pkt
Sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów wg wzorów wskazanych w Rozdziale XV SWZ. W
zakresie kryterium gwarancji minimalny
okres gwarancji jaki musi być zaoferowany przez Wykonawcę - 3 lat, maksymalny okres gwarancji jaki
może być zaoferowany przez Wykonawcę - 7 lat.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: ookres gwarancji na wykonane roboty, materiały oraz na zainstalowane urządzenia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.