Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sprzedaż i dostarczenie pracowni chemicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzedaż i dostarczenie pracowni chemicznej

Data zamieszczenia: 2024-05-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie
UL. skrajna 1
35-231 Rzeszów
powiat: Rzeszów
TEL. 17 748 24 30
sekretariat@zszp3.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL. 17 748 24 30
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Miasto Rzeszów
-reprezentowana przez Barbarę Machniak - Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie zaprasza do złożenia ofert na: ,,Sprzedaż i dostarczenie pracowni chemicznej w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie pracowni chemicznej do nowopowstałej pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rzeszowie. Przedmioty, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonym do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i posiadać wymagane certyfikaty lub atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach § 9 pkt. 3. Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadają wymogom stawianym produktom dla uczniów oraz są dopuszczone do użytku przez dzieci w placówkach oświatowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, rozpakowanie, zamontowanie mebli i innych elementów dostarczonych w częściach jak również podłączenie stołów do mediów (wod-kan, elektryka) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na koszt własny w godz.ch i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji.
4) W ramach zamówienia podstawowego Zamawiający zobowiązuje się do zakupu wyposażenia wg załącznika nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przy czym dopuszcza zwiększenie liczby sztuk z wybranych pozycji odpowiednio do potrzeb Zamawiającego.
5) Prawem opcji jest możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem z zastrzeżeniem, że zakres opcji nie może przekroczyć 20% łącznej ilości i wartości zamówienia, wskazanego w załączniku opisu przedmiotu zamówienia.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
7) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest dodatkowe zamówienie Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej.
2. Warunki realizacji zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i składania ofert wariantowych,
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny,
3) Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
3. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące na wszystkie dostarczone sprzęty od dnia podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w jednym z poniżej określonych sposobów:
osobiście w sekretariacie Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Ul. Skrajna 1 w Rzeszowie, pok. 17 w godz. 8-15, w zamkniętej opisanej kopercie: : ,,Sprzedaż i dostarczenie pracowni chemicznej w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie" elektronicznie na adres:
zamowienia@zszp3. resman.pl.
Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego, niezależnie od wybranej przez Wykonawcę wyżej formy składania upływa dnia 7 czerwca 2024 r. o godz. 14.00
Decyduje data
faktycznego wpływu/ złożenia oferty do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
do dnia 20.08.2024 r.

Wymagania:
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, zostaną odrzucone.
6. Opis sposobu przygotowania oferty: wycena
Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. Ofertę należy przygotować wg załączonego wzoru, czytelną i podpisaną przez osoby uprawnione. Wykonawcy składają wypełnione i podpisane dokumenty zawierające: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1, formularz cenowy - zał. nr 2 i projekt umowy - zał. nr 3.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny: najniższa cena

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.