Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i montaż elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji pilotażowej

Data zamieszczenia: 2024-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Ceramika Ogniotrwała "ŻARÓW" Sp. z o.o
Hutnicza 1
58-130 Żarów
powiat: świdnicki
beata.kostrzewska@pco.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/190734
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Żarów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr. ŻARÓW/5/2024
Powstaje w kontekście naboru
FENG.01.01-IP.01-002/23 - Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23

Część 1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr. ŻARÓW/5/2024

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Opis ogólny
a) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zapytanie ofertowe nr ŻARÓW/5/2024 z dnia 28.05.2024 w sprawie dostawy elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji pilotażowej - demonstrator technologii - prototypowy piec tunelowy - rurociągi nowa strefa wypału - rys. 9400
Informujemy, iż wszystkie podane w przedmiocie zamówienia ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług mają tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.
b) Rodzaj zamówienia: dostawa
c) CPV:
- 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
- 73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
2. Cel Zamówienia
Zapytanie ofertowe nr ŻARÓW/5/2024 z dnia 28.05.2024 w sprawie dostawy i montażu elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji pilotażowej - demonstrator technologii - prototypowy piec tunelowy- rurociągi nowa strefa wypału - rys. 9400
Piec tunelowy o odpowiedniej długości zostanie osiągnięty przez dobudowanie sekcji do istniejącego pieca. W ten sposób osiągnięte zostaną wymagane parametry wypalania produktów przy zachowaniu opracowanej charakterystyki krzywej temperaturowej wypalania z możliwością uzyskania wysokiej wydajności. Dzięki wydłużonej strefie wypalania możliwe będzie dokładniejsze odwzorowanie w warunkach wielkoskalowych krzywej wypalania opracowanej w zad. 1 i 2, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności procesu w ramach projektu ,,Opracowanie innowacyjnego rozwiązania techniczno-technologicznego w postaci glinokrzemianowego materiału ogniotrwałego o wysokiej zawartości fazy mullitowej, do zastosowań na wypełnienia górnych stref regeneratorów pieców szklarskich", Polska Ceramika Ogniotrwała ,,ŻARÓW" Sp. z o.o. realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.
Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z zapisów ,,Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027" opublikowanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego założenia, przedstawiony są w specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1a oraz załącznik 1b.

CPV: 38540000-2, 73100000-3

Dokument nr: 2024-53855-190734, ŻARÓW/5/2024

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-27
d) Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie ofertowe należy złożyć w terminie do 27.06.2024 r., za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) dostępną tu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ po rejestracji i zalogowaniu się do systemu zgodnie z instrukcją oferenta BK2021 dostępną tu: https://archiwum bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction lub innej stronie wskazanej w komunikacie w Bazie konkurencyjności.
e) TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 27.06.2024 roku, do północy. Oferty złożone po terminie ich składania zostaną odesłane do Wykonawców bez analizy i otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
świdnicki
Gmina
Żarów
Miejscowość
Żarów
- Okres realizacji zamówienia: dostawa materiałów najpóźniej do 15.09.2024 roku, montaż 30.09.2024 roku.
- Okres realizacji Projektu jest spójny z okresem realizacji zadań Wykonawcy: zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia opisanym w załączniku numer 1a 1b;

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiany:
a) dotyczą sposobu i terminu realizacji zamówienia na skutek:
o zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów,
o gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność, prawna, ekonomiczna lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
o gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność za którą odpowiada Zamawiający, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy w umownym terminie,
o na skutek zmiany zasad finansowania projektu wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami przyznającymi dofinansowanie,
o na skutek zaistnienia innych czynników związanych z realizacją przedmiotowego projektu niezależnych od Zamawiającego
W przypadku wystąpienie powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
Opóźnienia, o których mowa powyżej, muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez obie strony.
W ww. przypadkach strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi tych opóźnień.
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
? zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
? wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
c) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
? konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
? wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
? w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub
? w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców - w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług (Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych) i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana: wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści; narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie; w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w lit. d.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy, w sytuacji wycofania się z realizacji projektu, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu publikacji niniejszego Zapytania.
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielania zaliczek.
h) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
a) Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania).
b) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 1a i 1b do niniejszego zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie przez dostawcę w oferowanym przedmiocie zamówienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych pożądanych przez zamawiającego oraz warunków dostawy Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do niniejszego zapytania.
c) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
d) Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia
(Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania)
e) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, w przypadku gdy pozyskał bezpośrednio lub pośrednio ich dane osobowe, w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania,
f) Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
g) Dostawca oświadcza iż podda się dobrowolnemu naliczeniu kar w razie niewykonania lub nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ewidencja księgowa kar umownych odbywać się będzie na podstawie noty obciążeniowej Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
h) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
o pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wykonawca przedstawia deklarację braku wyżej wymienionych powiązań, której wzór stanowi załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.
UWAGA: Oferty niekompletne będą odrzucane.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania);
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia
(Zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania)
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Inne istotne warunki:
a) Termin ważności oferty - 31.07.2024 roku.
b) Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza (tj. otrzyma najwyższą liczbę punktów), po wybraniu oferty, zostanie zawarta umowa na dostawę. Umowa ta zostanie zawarta do dnia roku, na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty i zgodnie z ceną podaną przez Wykonawcę w wybranej przez Zamawiającego ofercie. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty, wg ceny wynikającej z wybranej oferty, wyłącznie za faktycznie wykonaną dostawę.
a) Zamówienie stanowi części zamówienia w projekcie, w rozumieniu ,,Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027", z uwagi na jego charakter pod względem technicznym i funkcjonalnym. Do części opisanej w Sekcji II, punkt 1 dojdą kolejne elementy wschodzące w skład wydatku - Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji pilotażowej - demonstrator technologii - prototypowy piec tunelowy: Szacowana wartość całego zamówienia to: 12 615 589.00 PLN
2. Sposób przygotowania ofert, termin i miejsce złożenia oferty:
a) Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,Formularz Ofertowy" (załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
b) Do oferty należy załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie przez dostawcę w oferowanym przedmiocie zamówienia wszystkich minimalnych parametrów technicznych pożądanych przez zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 1a i 1b do niniejszego zapytania, oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz w zakresie wykluczeń w odniesieniu do podmiotów powiązanych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Dodatkowo do oferty ma być ponadto załączony/e:
o Oświadczenie, iż Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
o Oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz o niezaleganiu ze składkami w stosunku do ZUS
Wybór oferenta nastąpi w dniu 28.06.2024 roku.
f) Oferty przygotowywane i składane są na koszt Oferenta.
g) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
h) Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta, przed upływem terminu składania ofert, są dopuszczalne.
i) Niniejsze Zapytanie Ofertowe zamieszczone jest w bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
j) W trakcie postępowania dotyczącego niniejszego Zapytania Ofertowego, do jego zakończenia rozumianego jako zawarcie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wszelkie zapytania, wyjaśnienia, wnioski i zawiadomienia Zamawiającego lub Wykonawców mogą być przekazywane drogą elektroniczną, poprzez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
k) Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w Bazie konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
l) Komunikacja w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenia zapytania ofertowego, składania ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Oferentem oraz przekazywania dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności (BK2021) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym lub odwołania postępowania. W przypadku wprowadzenia takich zmian Zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.
n) W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia/poprawy lub wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia/poprawy oferty/złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni kalendarzowych. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.
o) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.
p) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Kary Umowne
Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za opóźnienie realizacji zamówienia, niepełną/niekompletną realizację przedmiotu zamówienia niespełniającą założeń zapytania ofertowego w wysokości 0,1 % wartości kontraktu brutto za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% wartości zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Tryb postępowania: zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym.
5. Wyjaśnienia treści oferty i poprawienie omyłek

a) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
b) Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% w stosunku do średniej ceny pozostałych ofert, a w wypadku braku tych wyjaśnień albo przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty - do odrzucenia oferty.
c) Zamawiający poprawia w ofercie:
? oczywiste omyłki pisarskie;
? oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
? inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym dostawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zastrzeżenia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji co do ceny oferty, ze wszystkimi wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu, na etapie wybrania najlepszej oferty, przed sporządzeniem protokołu i podpisaniem umowy.
W wyniku negocjacji nie może dojść do pogorszenia warunków (np. wzrostu
ceny) lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia czy też innych istotnych warunków
zamówienia.

Prowadzone negocjacje będą udokumentowane, np. notatką oraz ofertami skorygowanymi w wyniku
negocjacji. Wynika to z konieczności zachowania właściwej ścieżki audytu.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-05-28
Data ostatniej zmiany
2024-05-28 11:19:53

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA - waga 80%: Dokładny opis kryterium i sposób przyznawania punktów znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe", Sekcja III, punkt 2 i 3.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
OKRES GWARANCJI (minimum 12 miesięcy), waga max 20 %: Dokładny opis kryterium i sposób przyznawania punktów znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe", Sekcja III, punkt 2 i 3.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Beata Kostrzewska
tel.:
e-mail: beata.kostrzewska@pco.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.