Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6240z ostatnich 7 dni
25452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Dział Techniczny
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 835 79 00, 61 835 79 01, tel. 501 302 849
a.nowak@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 835 79 00, 6
Termin składania ofert: 2024-06-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa nadania zamówieniu:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu telebimu w ramach zadania:
Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin, na terenie Oddziału
Golęcin, przy Ul. Warmińskiej 1, 60-622 w Poznaniu.
1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu telebimu
na terenie Oddziału Golęcin w Poznaniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu
zamówienia.

Dokument nr: DT.220.10.2024

Składanie ofert:
6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:
Oferty należy złożyć do dnia 11 czerwca 2024 r., do godz. 10:00.
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail:
a.nowak@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Dyrekcji POSiR,
przy Ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań - liczy się termin wpływu oferty
do sekretariatu.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
a) opracowanie koncepcji projektowej oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego- do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;
b) wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektonicznobudowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, sporządzenie Szacunkowego Kosztu
Realizacji Inwestycji oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę- do 14 dni
kalendarzowych od dnia uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
c) wykonanie projektu technicznego wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi
i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych- do 14 dni kalendarzowych
od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, nie później niż do dnia 6 grudnia
2024 r.;
d) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji- nie dłużej niż do dnia
31 grudnia 2027 r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji
(wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy):
Oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także spełniać pozostałe wymogi,
wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682).
Warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie przedłożonych przez
Oferenta:
a) zaświadczenie potwierdzające czynne członkostwo w Izbie Samorządu Zawodowego;
b) kopii dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia;
c) kopii referencji dotyczących minimum dwóch należycie wykonanych usług z zakresu
realizacji projektów monitorów multimedialnych LED- minimum dwa zrealizowane projekty
w ciągu ostatnich 10 lat prowadzenia działalności.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
Cena netto wykonania usługi.
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
Oferta powinna zostać sporządzona w formie elektronicznej, zostać opatrzona podpisem
Oferenta i zawierać:
a) dane Oferenta (imię i nazwisko/ nazwa firmy, adres korespondencyjny, adres e- mail,
nr telefonu);
b) cenę netto i brutto za wykonanie usługi z podaniem wysokości podatku VAT.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty niekompletne.
7. Do zapytania dołączono projekt umowy - TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić)
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia.
Dokonane w ten sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www
zamawiającego. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia
przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień
dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych).
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z
przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu
ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zmianami).

Kontakt:
8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu
z Wykonawcami:
Pani Paulina Tomaszewska- Kierownik Działu Technicznego POSiR, nr tel. 501 302 849

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.