Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA ŁYSOMICE
Warszawska 8
87-148 Łysomice
powiat: toruński
przetargi@lysomice.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Łysomice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY ŁYSOMICE - ROZŚWIETLAMY POLSKĘ W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opraw energooszczędnych oraz demontaż opraw nieenergooszczędnych wraz z montażem nowych opraw energooszczędnych.
Inwestycja będzie obejmowała modernizację nieenergooszczędnych punktów świetlnych będących własnością Gminy Łysomice, poprzez ich wymianę na energooszczędne. Łączna planowana ilość opraw oświetlenia drogowego, parkowego oraz oświetlenia orlików znajdujących się na terenie Gminy Łysomice wynosi 209 szt. Realizacja planowanej inwestycji doskonale wpisuje się w podjęte przez gminę działania mające na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej, pozwoli również dokończyć proces wymiany opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
Kody CPV:
31520000-7 - lampy i oprawy oświetleniowe
31527200-8 - oświetlenie zewnętrzne
45316100-6 - instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
Niniejsze zamówienie publiczne wykonane będzie przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyznanych w ramach dziewiątej edycji programu. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu pod adresem strony internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-dziewiata-rozswietlamy-polske/

CPV: 31520000-7, 31527200-8,45316100-6

Dokument nr: 2024/BZP 00343592, ZP.271.5.2024

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Gm. jako podm zam. jest jedn. sekt. finan. publ., która posiada 100% udzi. w spółce ZUK Łysomice Sp. z o.o. w Gostk. Jako
jedyny wspól. odgrywa decyd. rolę w zakr. jej cel. strateg., obszar. działal., co znaj. swoje odzwier. w akcie założ. sp. (akt
notar. z dnia 30.12.2016 r. Rep. A nr 3021/2016). Ponadto 90% działal. spółki dot. zadań powie. jej przez Gm. w ram. aktu
założy. Spó. wyk. zad. gm. w oparciu o mająt. należ. pośred. lub bezpośred. do niej. Do zad. tych nale. przede wszyst.
zaopat. w wodę, zapew. odprow. ścieków, działal. usług. zw. z zagosp. teren. zielon., rob. zw. bud. dróg i całorocznego
utrzym. ulic, chodni., parking., sprzątanie. W ram. realiz. zadań Sp. otrzy. od Gm. rekompensa pieniężną lub pobiera
bezpośred. od odbior. opłaty, które stano. to przychody w ponad 90% ogólne, cał. przychody sp. ZUK nie ma udzi. kapit.
prywatn. Przedst. stan fakt. wyczer. art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp, na podst. któr. możl. jest udziel.
zamów. pub. własnej spółce.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zakład Usług Komunalnych Łysomice Spółka z o.o.
5.1.3.) Miejscowość: Gostkowo
5.1.4.) Kod pocztowy: 87-148
5.1.5.) Województwo: kujawsko-pomorskie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki
jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami,
polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby
prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez
zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez
zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której
mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Gmina jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce
Zakład Usług komunalnych Łysomice Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w siedzibie w Gostkowie. Jako jedyny
wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki (akt notarialny z dnia 30.12.2016 r. Repetytorium A nr 3021/2016) który:
szczegółowo określa przedmiot działalności spółki - § 6, zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia
Wspólników należy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu, rachunków zysków i strat, sprawozdania finansowego
Zarządu, powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej - która dokonuje wyboru członków zarządu spółki, podziału
zysków i pokrycie strat , zmian w umowie spółki. Ponadto 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez
Gminę w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub
bezpośrednio do niej. Do zadań tych nalezą przede wszystkim zaopatrzenie w wodę, zapewnienie odprowadzania ścieków,
działalność usługowa związana z zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze Gminy Łysomice, roboty związane
budową dróg i całorocznego utrzymania ulic, chodników, parkingów będących w zasobach gminy, pozostałe sprzątanie. W
ramach realizacji zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców
opłaty, które stanowią to przychody w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki. Zakład Usług Komunalnych nie ma
udziału kapitału prywatnego.
Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt
11 ustawy Pzp, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia In-house)
w trybie z wolnej ręki.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.