Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
7189z ostatnich 7 dni
26660z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
ul. Kościuszki 13
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. 44 632 52 11, fax 44 632 68 54
inwestycje@ugbelchatow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 44 632 52 11, f
Termin składania ofert: 2024-06-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000
Gmina Bełchatów
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Zadanie nr 1 - "2024 FS KAŁDUNY - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałduny." Lokalizacja: dz. nr ewid. 368/184, obr. Kałduny, gm. Bełchatów.
Zadanie nr 2 - "2024 FS KIELCHINÓW - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiktorów, obr. Kielchinów." Lokalizacja: dz. nr ewid. 420, obr. Kielchinów, gm. Bełchatów.
Zadanie nr 3 - "Oświetlenie uliczne w Wólce Łękawskiej." Lokalizacja: dz. nr ewid. 486/8, obr. Wólka Łękawska, gm. Bełchatów.
I. Dane do projektowania:
Zadanie nr 1 - "2024 FS KAŁDUNY - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałduny." Lokalizacja: dz. nr ewid. 368/184, obr. Kałduny, gm. Bełchatów, zgodnie z załączoną mapą poglądową.
Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego - latarnie z zasilaniem kablowym (odcinek o długości około 360m) wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjętym bez sprzeciwu/uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę- jeśli będzie dotyczyć.
Zadania 2 - "2024 FS KIELCHINÓW - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiktorów, obr. Kielchinów." Lokalizacja: dz. nr ewid. 420, obr. Kielchinów, gm. Bełchatów, zgodnie z załączoną mapą poglądową.
Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego - latarnie z zasilaniem kablowym (odcinek o długości około 112m) wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjętym bez sprzeciwu/uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę- jeśli będzie dotyczyć.
Zadanie nr 3: "Oświetlenie uliczne w Wólce Łękawskiej." Lokalizacja: dz. nr ewid. 486/8, obr. Wólka Łękawska, gm. Bełchatów., zgodnie z załączoną mapą poglądową.
Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oświetlenia ulicznego - latarnie z zasilaniem kablowym (odcinek o długości około 134m) wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjętym bez sprzeciwu/uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę- jeśli będzie dotyczyć.
II. Przedmiotowe dokumentacje winny zawierać:
1. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany - 4 egz.
2. Projekt techniczny - 3 egz.
3. Kosztorys inwestorski - 1 egz.
4. Kosztorys nakładczy - 1 egz.
5. Przedmiar-legz.
6. Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz.
7. Wersję elektroniczną w/w dokumentów - 1 komplet - format PDF z możliwością kopiowania, dodatkowo kosztorysy i przedmiary format ath lub kst).
III. Obowiązki Wykonawcy:
1. Uzyskanie aktualnej mapy d/c projektowych.
2. Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie dotyczyć)
3. Uzyskania wszystkich niezbędnych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz warunków technicznych od gestorów poszczególnych sieci zgodnie z wymaganiami szczegółowymi i z obowiązującymi przepisami na podstawie przekazanego przez Zamawiającego upoważnienia, uzgodnienia z właścicielami działek (w razie wystąpienia takiej konieczności),
4. Przedłożenie koncepcji zamawiającemu do uzgodnienia.
5. Złożenie kompletnej dokumentacji w Urzędzie Gminy wraz z uzyskanym bez sprzeciwu zgłoszeniem zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę/ pozwoleniem na budowę -jeśli będzie dotyczyć.
6. Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie, gdzie mają być wykonane roboty oraz uzyskanie na odpowiedzialność i ryzyko Wykonawcy wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na swój koszt.

Dokument nr: IZ.7011.20.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną w formie skanu
dokumentu na adres inwestycje@ugbelchatow.pl, w terminie do dnia 05.06.2024
do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania w/w dokumentacji dla Zadania nr 1 - do 3 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Termin wykonania w/w dokumentacji dla Zadania nr 2 - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin wykonania w/w dokumentacji dla Zadania nr 3 - do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Dokumentacje powinny spełniać wymogi określone:
1. Przepisami prawa i innymi regulacjami oraz zasadami, w szczególności z:
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2454),
? Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202lr. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458),
? Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.),
? Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
? Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977).
? Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.),
? innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
? wymogami dostawców mediów,
? obowiązującymi Polskimi Normami,
? zasadami wiedzy technicznej.
2. Część opisowa oraz kosztowa opracowania nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny" zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w takim przypadku należy opisać parametry techniczne kwalifikujące równoważność rozwiązań.
3. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.
4. Do dokumentacji projektowej Wykonawca złoży oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Dokumentacja powinna być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, posiadającym wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i sprawdzenia, na podstawie którego będzie można uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania oferty pocztą elektroniczną w formie skanu dokumentu na adres inwestycje@ugbelchatow.pl
3. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena - 100 % .
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 1 nie będzie rozpatrywana.
X. Warunki płatności.
Zamawiający dokona zapłaty za przedmiot umowy w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przelewem na podane konto bankowe. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół zdawczo odbiorczy dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem przyjętym bez sprzeciwu przez organ wydający, tj. Starostę Bełchatowskiego.
XI. Dodatkowe informacje.
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605).
2. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanej oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru ofert.

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia - P. Mirosław Klimas tel. 44 632-52-11 wew. 68.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.