Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Skowieszyńska 51
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 601768771, tel. 601768771
sekretariat@zdm.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 601768771, tel.
Termin składania ofert: 2024-06-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do złożenia oferty na:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej podczas realizacji
zadania pn.: ,,Zagospodarowanie Skweru Niepodległości w Puławach".
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania należy pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży
konstrukcyjnej. Do zadań inspektora nadzoru należeć będzie sprawowanie kontroli nad
zgodnością wykonanych robót z dokumentacją projektową, potwierdzanie wykonania robót,
kontrola i weryfikacja rozliczeń, uczestniczenie w odbiorach częściowych i w odbiorze
końcowym zadania jak również w przeglądach międzygwarancyjnych i odbiorze
pogwarancyjnym. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru określa wzór umowy.
Uwaga! Skwer Niepodległości w Puławach jest wpisany do rejestru zabytków pod
numerem A/150.
Ogólny zakres robót budowlanych:
1) Przebudowa placu zabaw dla dzieci na terenie Skweru Niepodległości
?
?
?
?
?
?
?
?
zmiana układu komunikacyjnego od strony Al. Małej, przekierowanie pieszego ruchu
tranzytowego na zewnętrzną stronę placu - demontaż fragmentu nawierzchni
bezpiecznej od strony Al. Małej i ułożenie jej w innym miejscu,
położenie nowej wierzchniej warstwy EPDM na całości placu zabaw, kolor rudo-
czerwony, identyczny z istniejącym,
demontaż urządzeń istniejących i wywiezienie ich poza teren skweru,
montaż urządzeń zamiennych za: zestaw zabawowy z daszkiem i zjeżdżalnią, kiwaki,
karuzela pozioma, huśtawka ważka,
dostawienie nowych urządzeń zabaw:
a) na większym placu - zestaw wspinaczkowo-zabawowy, dwie trampoliny 1 m,
huśtawka wahadłowa Ptasie Gniazdo,
b) na małym placu - nowa większa piaskownica z urządzeniem do zabawy piaskiem
Kuchnia wewnątrz, Autobus i Stacja paliw,
przestawienie jednej ławki istniejącej i jednego kosza,
wykopanie części krzewów w celu przesadzenia, dosadzenie krzewów średnich
w miejscu zdemontowanej nawierzchni bezpiecznej,
uzupełnienie grup istniejących krzewów i bylin.

Specyfikacja:
Dokładny zakres prac znajduje się w dokumentacji projektowej na stronie internetowej -
Platforma zamówień publicznych Urzędu Miasta Puławy, z którą się należy zapoznać przed
złożeniem oferty:
https://pulawy.ezamawiajacy.pl/pn/pulawy/demand/notice/public/128012/details

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy dostarczyć do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach z siedzibą przy
ul. Skowieszyńska 51, 24 - 100 Puławy, pokój Nr 210 - sekretariat, w terminie do dnia
07.06.2024 r., do godz. 10.00.
Oferta może być przekazana drogą elektroniczną (e - mailem), za pośrednictwem poczty
lub przez bezpośrednie złożenie jej na kancelarię Zamawiającego:
adres e-mail: sekretariat@zdm.pulawy.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 5 miesięcy od podpisania umowy
z wykonawcą (planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: czerwiec 2024 r.) lub
po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową, dla
których sprawowany jest nadzór inwestorski.

Wymagania:
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny dla Zamawiającego. Może
być przekazana drogą elektroniczną, faksem, za pośrednictwem poczty lub przez
bezpośrednie złożenie jej na kancelarię Zamawiającego.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia
zawodowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoba wykaże, że pełniła
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub była kierownikiem budowy/robót branży
konstrukcyjnej, posiada uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego. Wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub kierownika budowy/robót przy realizacji minimum 2 robót budowlanych
polegających na budowie lub przebudowie placu zabaw za kwotę min. 100.000,00 zł brutto.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100 %
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma
maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio
liczba punktów zgodnie ze wzorem:
C = Cmin/Cx x 100 x 100%, gdzie:
C
Cmin
Cx
- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Cena"
- cena najniższa zaoferowana w ofertach
- cena oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta spośród ofert nieodrzuconych, która
uzyska największą liczbę punktów uzyskaną w kryteriach oceny.
6. Wymagane dokumenty:
a) Formularz oferty wg załączonego wzoru, opatrzony własnoręcznym podpisem
osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Inspektora (zał. nr 1),
b) Wykaz osób (zał. nr 2),
c) Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego.
7. Opis sposobu obliczania ceny składanej oferty.
1) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.
2) W
cenie
oferty
musi
być
uwzględniony
podatek
VAT
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut
obcych.
UWAGA!:
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z oferentami.
Oferta złożona po upływie wyznaczonego terminu do jej złożenia może pozostać bez
rozpatrzenia.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z potencjalnymi Wykonawcami są:
Emilia Tomaszewska - tel. 601768771

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.