Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY W PSARACH
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
powiat: będziński
+48 322944921
urzad@psary.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/933363
Województwo: śląskie
Miasto: Psary
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48 322944921
Termin składania ofert: 2024-06-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach", położonej przy Ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary,
dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn. ewid. 240106_2.
2. Zestawienie pomieszczeń w piwnicy objętych modernizacją:
01 - Korytarz ; 0.2 - Szatnia; 0.3 - Sala wykładowa; 0.4 -Sala wykładowa; 0.5 -Łazienka; 0.6 -Sala; wykładowa; 0.7 - Magazyn ; 0.8 - Korytarz; 0.9 - Szatnia; 0.10 - Szatnia; 0.11 - Przedsionek; 0.12 - Sala wykładowa
3. Zakres robót obejmuje w szczególności:
3.1. wykonanie we wszystkich pomieszczeniach gładzi gipsowych,
3.2. malowanie powierzchni ściennych i sufitowych,
3.3. wykonanie okładzin z płytek gresowych na istniejących parapetach,
3.4. demontaż istniejącego wykończenia podłóg z paneli/drewnianych i zastosowanie wykładziny PCV/płytek,
3.5. wykonanie osłon na istniejących elementach co.,
3.6. udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z wymianą kratek,
3.7. remont łazienki,
3.8. wymianę instalacji wod.-kan. (wg. branży sanitarnej),
3.9. wymianę instalacji elektrycznych ( wg. branży elektrycznej),
3.10. wykonanie robót remontowych po przeprowadzonych modernizacjach instalacjach sanitarnych, elektrycznych,
3.11. demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z przygotowaniem otworów pod montaż nowych drzwi.
W zakresie Wykonawcy będzie wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu i po zakończonym remoncie ponowne wniesienie i ustawienie zgodnie z ustaleniami z pracownikami szkoły.
W zakresie Wykonawcy będzie również demontaż na czas remontu i montaż po zakończonym remoncie tablic interaktywnych w salach wykładowych.

CPV: 45000000-7, 45453000-7,45431000-7,45450000-6, 45442100-8,45421000-4,45410000-4

Dokument nr: 2024/BZP 00345725, ZP.271.10.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-14 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/933363
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/933363 (bezpośredni link do postępowania);
e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer;
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
3. Zalecenia:
3.1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z ,,Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany in-formacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
4. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
6. Wśród rozszerzeń powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nie-skutecznie.
7. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
9. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
10. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
12. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu e-mail.
13. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, pełen zakres informacji znajduje się w rozdziale XIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Psary reprezentowana przez Wójt Gminy Psary z siedzibą w Urzędzie Gminy w Psarach, 42-512 Psary Ul. Malinowicka 4.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@psary.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Psary związanych z prowadzonym zamówieniem publicznym pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach" - Znak sprawy: ZP.271.10.2024, na podstawie ustawy Pzp oraz wewnętrznych regulacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - - Prawo zamówień publicznych.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych *;
- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/933363
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-14 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej - platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/933363

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach", położonej przy ul. 1-go Maja 17, 52 - 575 Strzyżowice, woj. śląskie, pow. będziński, gm. Psary,
dz. ewid. nr 1583/3, obręb 0010, jedn. ewid. 240106_2.
2. Zestawienie pomieszczeń w piwnicy objętych modernizacją:
01 - Korytarz ; 0.2 - Szatnia; 0.3 - Sala wykładowa; 0.4 -Sala wykładowa; 0.5 -Łazienka; 0.6 -Sala; wykładowa; 0.7 - Magazyn ; 0.8 - Korytarz; 0.9 - Szatnia; 0.10 - Szatnia; 0.11 - Przedsionek; 0.12 - Sala wykładowa
3. Zakres robót obejmuje w szczególności:
3.1. wykonanie we wszystkich pomieszczeniach gładzi gipsowych,
3.2. malowanie powierzchni ściennych i sufitowych,
3.3. wykonanie okładzin z płytek gresowych na istniejących parapetach,
3.4. demontaż istniejącego wykończenia podłóg z paneli/drewnianych i zastosowanie wykładziny PCV/płytek,
3.5. wykonanie osłon na istniejących elementach co.,
3.6. udrożnienie kanałów wentylacyjnych wraz z wymianą kratek,
3.7. remont łazienki,
3.8. wymianę instalacji wod.-kan. (wg. branży sanitarnej),
3.9. wymianę instalacji elektrycznych ( wg. branży elektrycznej),
3.10. wykonanie robót remontowych po przeprowadzonych modernizacjach instalacjach sanitarnych, elektrycznych,
3.11. demontaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami wraz z przygotowaniem otworów pod montaż nowych drzwi.
W zakresie Wykonawcy będzie wyniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu i po zakończonym remoncie ponowne wniesienie i ustawienie zgodnie z ustaleniami z pracownikami szkoły.
W zakresie Wykonawcy będzie również demontaż na czas remontu i montaż po zakończonym remoncie tablic interaktywnych w salach wykładowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45431000-7 - Kładzenie płytek
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45442100-8 - Roboty malarskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 - Tynkowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1). Cena ofertowa (IPc) 80 % / max - 80 pkt ; 2). Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (IPg) 20% / max - 20 pkt. Razem 100 % /100,00 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda jedynie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy, które to należy złożyć wraz z ofertą.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie formułuje warunków udziału w tym postępowaniu.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
13. Do oferty należy załączyć:
13.1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.
13.3. Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć:
13.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania , w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
13.3.2. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
13.3.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (,,(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.") - o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oświadczenie to podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.3.5. Środki dowodowe (jeżeli dotyczy) - zgodnie z zapisami ust. 16 rozdziału III niniejszej SWZ.
14. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, niewymagane.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z ust. 13.3.3. rozdz. XVI SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej.
Uwaga nr 2:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 13.3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (,,(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.").
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1) Zmiana terminów wykonania umowy w wyniku:
a) przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będące następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy;
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. regularne opady deszczu, gradu przez co najmniej 3 dni, nawałnice powodujące zalanie miejsca prowadzonych robót, wichury uniemożliwiające stosowanie sprzętu, długotrwałe upały trwające co najmniej 5 dni wymuszające dodatkowe przerwy w pracy pracowników zgodnie z przepisami bhp) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy;
c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
- wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych;
- natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały lub niewybuchy;
- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych;
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,
w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
f) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub postęp technologiczny oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;
g) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
- wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
- wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
h) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, pełen zakres informacji znajduje się w Umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1). Cena ofertowa (IPc) 80 % / max - 80 pkt ; 2). Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (IPg) 20% / max - 20 pkt. Razem 100 % /100,00 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-13

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.