Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1397z dziś
7694z ostatnich 7 dni
26957z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa konfekcji obrusowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa konfekcji obrusowej

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964
gen. Leonarda Skierskiego 1
03-650 Warszawa
powiat: Warszawa
ozjw3964@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/jw3964/public/postepowanie?postepowanie=68254363
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA konfekcji obrusowej w 2024 r."
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa konfekcji obrusowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia w załączniku nr 2.1 do SWZ, Formularzu asortymentowo-cenowym
w załączniku nr 2 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 39513100-2

Dokument nr: 2024/BZP 00345661, 19/2024/Z

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-14 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ozjw3964.wp.mil.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/jw3964
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rodz. 8 SWZ; regulamin korzystania z usług Systemu SmartPZP dostępny z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu
oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców (https://portal.smartpzp.pl)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/jw3964/public/postepowanie?postepowanie=68254363
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/jw3964

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 19/2024/Z
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa konfekcji obrusowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia w załączniku nr 2.1 do SWZ, Formularzu asortymentowo-cenowym
w załączniku nr 2 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39513100-2 - Obrusy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena oferty brutto i terminem realizacji przedmiotu.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Kryterium oceny ofert:
a. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto (X) - znaczenie 60%,
2) Termin realizacji przedmiotu (Y) - znaczenie 40%,
b. W przypadku kryterium nr 1:
1) oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt,
2) pozostałe oferty są punktowane linowo wedle formuły arytmetycznej, określonej w pkt 3 lit. d
c. W przypadku kryterium nr 2 (Z):
a) oferta z terminem realizacji do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzymuje 40 pkt;
b) oferta z terminem realizacji od 21 do 29 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzymuje 20 pkt;
c) oferta z terminem realizacji od 30 do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzymuje 0 pkt;
d) Wykonawca składający ofertę z ,,terminem realizacji" krótszym niż do 20 dni, w kryterium oceny ofert ,,termin wykonania" otrzyma nie więcej jak 40 pkt.
d. Za kryterium cenowe X (cena oferty brutto) przyznane będą punkty wg zasady:
X = (Cn : Cb) x 60
gdzie: Cn - cena najkorzystniejszej oferty
Cb - cena oferty badanej;
e. Za kryterium cenowe Y (termin realizacji) przyznane będą punkty wg zasady określonej w pkt 3 lit. c.
f. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady:
W= X + Y
Sposób przyznawania punktów:
a. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
b. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
c. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,
że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z rozdz. 18. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Informacja o warunkach udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) Informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z informacji banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 80 000,00 pln (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego dostarczy:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ, m.in.:
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, aktualnego na dzień
składania ofert oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z SWZ:
1. Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) karty techniczne produktów/wyrobów lub inny dokument producenta - zawierające informacje o właściwościach fizyczno-chemicznych tkanin, z których będzie wykonany przedmiot zamówienia - (dotyczy pozycji lp. od 1 do 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ)
2) aktualny na dzień składania oferty ,,Certyfikat Oeko - Tex Standard 100" lub inny równoważny dokument świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które maja styczność ze skóra człowieka - (dotyczy lp. 3,4,5,10 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ),
W przypadku złożenia dokumentu równoważnego do wskazanego powyżej certyfikatu Zamawiający wymaga by przedstawiony dokument zakresem danych odpowiadał ww. dokumentowi, tj. ,,Certyfikat Oeko - Tex Standard 100".
Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych od opisywanych w Załączniku nr 2.1 do SWZ) - o ile dotyczy.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe:
- oświadczenie własne Wykonawcy, że oferuje produkt równoważny,
- zdjęcia i/lub prospektów i/lub katalogów z opisami w języku polskim. Przedmiot zamówienia winien być wyraźnie przedstawiony w prospekcie lub katalogu lub na zdjęciu, w kolorze, dającym możliwość porównania i sprawdzenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 2.1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Jednocześnie należy zaznaczyć (np.: zakreślaczem) w prospekcie lub katalogu lub na zdjęciu, proponowane wzory przedmiotu zamówienia - dotyczy wszystkich oferowanych przedmiotów.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający jednokrotnego wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zgodnie z SWZ:
1. Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) karty techniczne produktów/wyrobów lub inny dokument producenta - zawierające informacje o właściwościach fizyczno-chemicznych tkanin, z których będzie wykonany przedmiot zamówienia - (dotyczy pozycji lp. od 1 do 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ)
2) aktualny na dzień składania oferty ,,Certyfikat Oeko - Tex Standard 100" lub inny równoważny dokument świadczący o jakości produktów tekstylnych i włókienniczych, które maja styczność ze skóra człowieka - (dotyczy lp. 3,4,5,10 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ),
W przypadku złożenia dokumentu równoważnego do wskazanego powyżej certyfikatu Zamawiający wymaga by przedstawiony dokument zakresem danych odpowiadał ww. dokumentowi, tj. ,,Certyfikat Oeko - Tex Standard 100".
Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych od opisywanych w Załączniku nr 2.1 do SWZ) - o ile dotyczy.
W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe:
- oświadczenie własne Wykonawcy, że oferuje produkt równoważny,
- zdjęcia i/lub prospektów i/lub katalogów z opisami w języku polskim. Przedmiot zamówienia winien być wyraźnie przedstawiony w prospekcie lub katalogu lub na zdjęciu, w kolorze, dającym możliwość porównania i sprawdzenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 2.1 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Jednocześnie należy zaznaczyć (np.: zakreślaczem) w prospekcie lub katalogu lub na zdjęciu, proponowane wzory przedmiotu zamówienia - dotyczy wszystkich oferowanych przedmiotów.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane;
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub w innym dokumencie.
Uwaga! Warunek dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z rozdz. 7 SWZ oraz zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ "Projekt umowy"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium: cena oferty brutto i terminem realizacji przedmiotu.
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Kryterium oceny ofert:
a. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według poniższych kryteriów:
1) Cena oferty brutto (X) - znaczenie 60%,
2) Termin realizacji przedmiotu (Y) - znaczenie 40%,
b. W przypadku kryterium nr 1:
1) oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt,
2) pozostałe oferty są punktowane linowo wedle formuły arytmetycznej, określonej w pkt 3 lit. d
c. W przypadku kryterium nr 2 (Z):
a) oferta z terminem realizacji do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzymuje 40 pkt;
b) oferta z terminem realizacji od 21 do 29 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzymuje 20 pkt;
c) oferta z terminem realizacji od 30 do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzymuje 0 pkt;
d) Wykonawca składający ofertę z ,,terminem realizacji" krótszym niż do 20 dni, w kryterium oceny ofert ,,termin wykonania" otrzyma nie więcej jak 40 pkt.
d. Za kryterium cenowe X (cena oferty brutto) przyznane będą punkty wg zasady:
X = (Cn : Cb) x 60
gdzie: Cn - cena najkorzystniejszej oferty
Cb - cena oferty badanej;
e. Za kryterium cenowe Y (termin realizacji) przyznane będą punkty wg zasady określonej w pkt 3 lit. c.
f. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów (W) wg zasady:
W= X + Y
Sposób przyznawania punktów:
a. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
b. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana
za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów,
c. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt,
że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.