Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa betonu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa betonu

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: "LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nad Strugą 8
63-000 Środa Wielkopolska
powiat: średzki
przetargi@luks-sroda.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Środa Wielkopolska
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa betonu
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa betonu.
1.2. DOSTAWA obejmuje sukcesywne (w zależności od potrzeb i zamówień zamawiającego ) dostarczenie i wyładunek gotowych mieszanek betonowych w ilości, terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na obszarze w promieniu do 50 km od miasta Środa Wielkopolska,
a w szczególności:
a) zakup następujących mieszanek betonowych:
- betonu stabilizacyjnego RM 1,5-2,5 Mpa
- betonu stabilizacyjnego RM 2,5-5,0 Mpa
- betonu stabilizacyjnego RM 5,0-7,5 Mpa
- betonu chudego B 6-9
- betonu drogowego C 12-15
- betonu drogowego C 20-25
b) dostawę pojazdem Wykonawcy umożliwiającym bezpośredni wyładunek gotowej mieszanki betonowej, na jego koszt, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na obszarze w promieniu do 50 km od miasta Środa Wielkopolska , w dni robocze w godz.ch 7:00 do 15:00.
1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 44114100-3,14-------,113,114, ---,---, 44114100-3

Dokument nr: 2024/BZP 00345862, LUKS/05/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-10 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45584170-1d9c-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/ (Identyfikator postępowania: ocds-148610-45584170-1d9c-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5)
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-45584170-1d9c-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
5.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
5.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
5.3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5.17. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
5.17.1. Pan Przemysław Mazurczak, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl
5.17.2. Pan Marek Schmidt, tel. 61 285 40 68, adres e-mail: przetargi@luks-sroda.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca musi posiadać konto
podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, w
formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W
przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
8.1.w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (i przekazuje się jako załącznik), lub
8.2. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji")
9.Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały szczegółowo w Rozdziale I podrozdziale 5 SWZ I - Instrukcja dla
Wykonawców (IDW).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2), zwanego dalej w skrócie ,,RODO", informuję że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej;
inspektorem ochrony danych osobowych w Liderze Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. jest Pan Maciej Idaszak, kontakt: iod@tmp.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:,, Zakup i dostawa betonu", LUKS/05/2024, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - w szczególności Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG1.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o udzielnie zamówienia publicznego, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jej realizacji, prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Po zakończeniu sprawy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych przez 4 lata obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-10 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki ,,Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku ,,Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop (,,przeciągnij" i ,,upuść") służące do dodawania plików

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: LUKS/05/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa betonu.
1.2. Dostawa obejmuje sukcesywne (w zależności od potrzeb i zamówień zamawiającego ) dostarczenie i wyładunek gotowych mieszanek betonowych w ilości, terminie i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, znajdującego się na obszarze w promieniu do 50 km od miasta Środa Wielkopolska,
a w szczególności:
a) zakup następujących mieszanek betonowych:
- betonu stabilizacyjnego RM 1,5-2,5 Mpa
- betonu stabilizacyjnego RM 2,5-5,0 Mpa
- betonu stabilizacyjnego RM 5,0-7,5 Mpa
- betonu chudego B 6-9
- betonu drogowego C 12-15
- betonu drogowego C 20-25
b) dostawę pojazdem Wykonawcy umożliwiającym bezpośredni wyładunek gotowej mieszanki betonowej, na jego koszt, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na obszarze w promieniu do 50 km od miasta Środa Wielkopolska , w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00.
1.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 44114100-3 (gotowa mieszanka betonowa)
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie podstawowe oraz SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie objęte prawem opcji
1.13. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat.
1.14. Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania od Wykonawcy faktur wystawianych w formie elektronicznej tzw. e-faktur.
Przedmiot zamówienia precyzują:
1) SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie podstawowe
2) SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie objęte prawem opcji
3) SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy
4.2.6.) Główny kod CPV: 44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
1.5. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie objęte prawem opcji i obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować (,,zamówienie podstawowe") oraz zamówienie objęte prawem opcji, który został określony w SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie podstawowe. Przy ocenie złożonej oferty, Zamawiający będzie oceniał wartość oferty obejmującej łącznie wartość brutto zamówienia podstawowego oraz wartość brutto zamówienia objętego prawem opcji.
1.6. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.
1.7. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) określone zostały w SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie podstawowe, ilości maksymalne stanowiące górną granice potrzeb zamawiającego (prawo opcji) określone zostały SWZ II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowo-cenowy - zamówienie objęte prawem opcji.
1.8. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
1.9. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości z zamówienia podstawowego w okresie nieprzekraczającym terminu, na który została zawarta umowa.
1.10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw mieszanek betonu objętych prawem opcji, w wielkości wskazanej przez Zamawiającego.
1.11. Dostawy betonu zamawiane w ramach realizacji prawa opcji realizowane będą na takich samych warunkach jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.
1.12. Cena jednostkowa mieszanek betonu zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak cena w zamówieniu podstawowym i zawiera koszt transportu oraz wyładunku. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zaoferuje cenę jednostką mieszanek betonu
w ramach prawa opcji inną niż w zamówieniu podstawowym.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
1. Cena (C)
2. Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (T)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (T)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
7.2 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnieńprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
7.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.2.2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076
i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
z art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
9.1.8. Do oferty wykonawca załącza również:
a. Pełnomocnictwo
Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
b. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
c. Wykaz rozwiązań równoważnych - wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
d. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
e. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
a. wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
c. w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony przez Zamawiającego w SWZ IV - Projektowane postanowienia umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:
1. Cena (C)
2. Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (T)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego oraz objętego prawem opcji od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (T)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.