Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6212z ostatnich 7 dni
25505z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa tężni solankowej w formule zaprojektuj i wybuduj

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa tężni solankowej w formule zaprojektuj i wybuduj

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Bodzanów
Bankowa 7
09-470 Bodzanów
powiat: płocki
zamowieniapubliczne@bodzanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Bodzanów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów'' w formule zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej z wykonaniem
oraz montażem konstrukcji zewnętrznej, tj. roboty branży:
1) budowlanej;
2) elektrycznej;
3) sanitarnej.
Zakres zamówienia obejmuje uruchomienie i wygaszenie tężni w 2024 roku.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w miejsce wyznaczonego przez Zamawiającego, zbiornika wykonanego z PEHD dwupłaszczowego. Instalacja będzie wyposażona w jedną studzienkę, pojemność zbiornika 7 m3, stężenie solanki dla tężni 5-8 %.
Przedmiot zamówienia obejmuje wcześniej wykonane prace, związane z całkowitym uruchomieniem tężni solankowej tj.:
- wykonanie płyty fundamentowej pod tężnię,
- montaż zbiornik na solankę,
- połączenie płyty fundamentowej ze zbiornikiem na solankę i kanalizacją sanitarną systemem orurowania wraz ze studzienkami i zasuwami,
- doprowadzenie wody,
- połączenie rurami Arot miejsca rozdzielni elektrycznej z płytą żelbetową i zbiornikiem na solankę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Program Funkcjonalno Użytkowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie będzie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji
do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2024

CPV: 45223800-4, 45220000-5,45310000-3,45330000-9-,71320000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00345966, RI.271.97.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-13 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a794343-1dbd-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
a) platformy e-zamowienia: https://ezamowienia.gov.pl
b) poczty elektronicznej: zamowieniapubliczna@bodzanow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Miasta i Gminy Bodzanów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Bodzanów,
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów;
2) inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Wolińska Ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów tel. /24/ 260 70 06 wew. 141, e-mail k.wolinska@bodzanow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja obowiązków ustawowych Miasta i Gminy Bodzanów związanych z prowadzeniem postępowań o udzielnie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
5) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą udostępniane innym odbiorcom - kancelarii prawnej w związku z obsługą prawną Miasta i Gminy Bodzanów;
6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie dokonanie wyboru oferty oraz podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.
11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-13 10:00
Miejsce składania ofert: ezamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł brutto,
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1462 ze zm.).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Miasto i Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7,
09-470 Bodzanów nr rachunku: 85 9011 0005 0970 0547 2000 0190
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.: ,,Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów'' w formule zaprojektuj
i wybuduj. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w rozdz. 14 pkt. 14.1 SWZ terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.97.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej z wykonaniem
oraz montażem konstrukcji zewnętrznej, tj. roboty branży:
1) budowlanej;
2) elektrycznej;
3) sanitarnej.
Zakres zamówienia obejmuje uruchomienie i wygaszenie tężni w 2024 roku.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, w miejsce wyznaczonego przez Zamawiającego, zbiornika wykonanego z PEHD dwupłaszczowego. Instalacja będzie wyposażona w jedną studzienkę, pojemność zbiornika 7 m3, stężenie solanki dla tężni 5-8 %.
Przedmiot zamówienia obejmuje wcześniej wykonane prace, związane z całkowitym uruchomieniem tężni solankowej tj.:
- wykonanie płyty fundamentowej pod tężnię,
- montaż zbiornik na solankę,
- połączenie płyty fundamentowej ze zbiornikiem na solankę i kanalizacją sanitarną systemem orurowania wraz ze studzienkami i zasuwami,
- doprowadzenie wody,
- połączenie rurami Arot miejsca rozdzielni elektrycznej z płytą żelbetową i zbiornikiem na solankę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Program Funkcjonalno Użytkowy zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
Zadanie będzie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji
do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2024
4.2.6.) Główny kod CPV: 45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
2) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej:
budowę jednej tężni solankowej o wartości min. 100 000,00 zł brutto
Zamawiający zastrzega, iż przez roboty budowlane rozumie wykonanie robót budowlanych w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy, należącego
do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do SWZ).
b) Oświadczenie o aktualności oświadczenia o braku podstaw wykluczenia- załącznik nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł brutto,
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1462 ze zm.).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj. Miasto i Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7,
09-470 Bodzanów nr rachunku: 85 9011 0005 0970 0547 2000 0190
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn.: ,,Budowa tężni solankowej w miejscowości Bodzanów'' w formule zaprojektuj
i wybuduj. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w rozdz. 14 pkt. 14.1 SWZ terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) do oferty należy załączyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy;
c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego
do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1. ppkt 1) i 2) SWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:
a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, a także w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub dodatkowych,
b) terminu wykonania przedmiotu Umowy i /lub wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,
c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany Umowy dokonanej zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp,
d) terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia przeszkody
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywołane przez człowieka, (np. działania wojenne, gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
e) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót,
f) treści § 7 ust 2 dotyczących wpisania lub zmiany podwykonawstwa
w przypadkach gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SWZ i umową,
g) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:
a. opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane lub Wykonawca ma obowiązek je pozyskać na mocy przepisów Prawa;
b. odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
c. nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w zamówieniu;
d. wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń.
h) Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami:
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń lepszej generacji niż wskazane w SWZ, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, powodującej zmianę sposobu wykonywania Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej możliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materiałów i technologii wykonania Przedmiotu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi i gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-12

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.