Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa rur wodociągowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa rur wodociągowych

Data zamieszczenia: 2024-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o
ul. Oświęcimska 6
42-674 Zbrosławice
powiat: tarnogórski
tel. 32 233 70 74 / 32 233 70 92
biuro@gzkzbroslawice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zbrosławice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 233 70 74 /
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia: ,,Zakup i dostawa rur wodociągowych na potrzeby inwestycji
prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2024".
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje ,,Zakup i dostawę rur wodociągowych na potrzeby inwestycji
prowadzonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach w roku 2024" z
dostawą do magazynu Spółki położonego w Zbrosławicach przy Ul. Wolności 89. Koszty
dostawy pokrywa Wykonawca.
W zakres zadania wchodzi zakup i dostawa rur trójwarstwowych do trudnych warunków gruntowych:
Rura PE100 SDR11 DN 250 RC/TS - 1150 mb. Zamawiający zastrzega, iż nie gwarantuje zakupu
całości materiału, uzależniając to od potrzeb ujawnionych w terenie.
W celu zachowania jakości, rzetelności wykonanych prac oraz szczelności zgrzewów Zamawiający
wskazuje, iż dopuszcza się tylko rury producentów: Wavin, Kaczmarek, Elplast+, Rurplast, Zinplast.
Z uwagi na wieloletnie doświadczenie z ww. materiałami oraz posiadany asortyment i sprzęt do
zgrzewania Zamawiający nie dopuszcza rur innych producentów.
2. Wymagania ogólne:
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania rur objętych przedmiotem zamówienia
fabrycznie nowych. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w oryginalnym
opakowaniu z odpowiednią metką lub etykietą.
b) Dostarczany
przedmiot
musi
posiadać
aktualne
certyfikaty,
atest
Higieniczny
z Państwowego Zakładu Higieny na wyroby przeznaczone do przesyłania wody
przeznaczonej do spożycia oraz deklaracje zgodności. Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia certyfikatów, atestów. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z
parametrami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji, lub dostarczenia
przedmiotu wadliwego Wykonawca jest zobowiązany do jego wymiany w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia przez Zamawiającego.
c) Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Zamawiającym, koordynującym
całością dostaw objętych niniejszym zamówieniem.
d) Zamówienie zostanie dostarczone w terminie 30 dni od daty podpisani umowy.
e) DOSTAWA przedmiotu umowy winny odbywać się w godz.ch pracy Zamawiającego tj. od
poniedziałku do piątku w godz.ch od 7:00 do 15:00 .
f)
Towar dostarczany będzie na ryzyko Wykonawcy transportem gwarantującym zachowanie
jego należytej jakości. Koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego pokrywa
Wykonawca.
3. Zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia: Zgodny z treścią oferty.

Dokument nr: GZK.ZS.4.2024

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: 10.06.2024 r.
Miejsce i termin składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o., Ul. Oświęcimska 6, 42-674
Zbrosławice, Biuro Obsługi Klienta / Parter/, godz: 9:00 lub w formie elektronicznej na adres
biuro@gzkzbroslawice.pl lub rbarszcz@gzkzbroslawice.pl.

Miejsce i termin realizacji:
1. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
V. Sposób składania oferty:
1. Oferte należy sporządzić pisemnie w języku polskim lub przesłać drogą elektroniczną, na
formularzu oferty - załacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca może
przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
2. W przypadku złożenia oferty drogą pisemną tradycyjną - za termin złożenia oferty przyjmuje
się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego tj. Gminny Zakład Komunalny
Sp. z o. o., ul. Oświęcimska 6, 42-674 Zbrosławice, Biuro Obsługi Klienta.
3. Na ofertę składać się musi wypełniony druk oferty wg zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu na składanie ofert.
5. Adres siedziby Zamawiającego - Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Oświęcimska 6,
42-674 Zbrosławice, e-mail - rbarszcz@gzkzbroslawice.pl oraz biuro@gzkzbroslawice.pl,
tel. 322337074
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert: najniższa
cena.
2. Cena oferty określona w formularzu ofertowym posłuży Zamawiającemu do wyboru
najkorzystniejszej oferty. Cena oferty stanowić będzie sumę iloczynów cen jednostkowych
za 1 mb wykonania przyłącza i ich przewidywanej długości oraz lokalizacji. Zaoferowane
przez Wykonawce ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez caly okres trwania umowy.
2.Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
3.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
4. Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza się możliwość negocjacji warunków oferty z Wykonawcą,
którego oferta jest najkorzystniejsza, wyniki negocjacji wymagają udokumentowania (korekta
przedłożonej oferty, lub protokół z negocjacji).
VIII. Warunki płatności: W terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
IX. Uwagi końcowe:
1.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania, w tym
przygotowania i złożenia oferty). Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania
uzasadnienia tej decyzji.
3. Treść niniejszego zaproszenia do składania ofert zamieszczona jest na stronie internetowej, pod
następującym adresem: bip.gzkzbroslawice.pl. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego
Zamawiający będzie zamieszczać, także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

Kontakt:
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z potencjalnymi wykonawcami jest:
Kierownik Działu Wodociągowego - Tomasz Trafiał: tel. Kom. 660677387
Wszelkie pytania należy kierować na adres email: ttrafiał@gzkzbroslawice.pl lub telefonicznie
322337092,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.