Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup robót i materiałów budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup robót i materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Halico Sp. z o.o
Warszawska 139
35-205 Rzeszów
powiat: Rzeszów
785 777 706
oferty@halico.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191155
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 785 777 706
Termin składania ofert: 2024-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-techniczną wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, budowa układu komunikacyjnego obejmującego budowę dróg zakładowych, placów manewrowych, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników, budowa muru oporowego na działkach nr ewid. 1624/153, 1624/154, 1624/155 położonych w miejscowości Boguchwała, gm. Boguchwała.
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-1275/23 - Wdrożenie innowacyjnego materiału budowlanego do zastosowań w systemach ociepleń budynków.

Część 1
Budowa hali prod.-magazyn. z częścią biurowo-socjalno-techn.

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-techniczną wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, budowa układu komunikacyjnego obejmującego budowę dróg zakładowych, placów manewrowych, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników, budowa muru oporowego na działkach nr ewid. 1624/153, 1624/154, 1624/155 położonych w miejscowości Boguchwała, gm. Boguchwała, zgodnie z:
1. Decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.5.171.2022 wydaną przez Starostę Rzeszowskiego. W związku z przepisaniem w/w decyzji pozwolenia na budowę na inny podmiot oraz ponownym jej przepisaniem na Zamawiającego aktualna decyzja pozwolenia na budowę została wydana w dniu 16.11.2023 r. - decyzja nr AB.6740.5.263.2023. Dokumentacja decyzji pozwolenia na budowę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dokumentacją Projektową (stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zapytania), uwzględniającą:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- wykaz zmian do dokumentacji projektowej - opis materiałów zawierający nazwy własne lub wskazanie producentów za pomocą obiektywnych parametrów technicznych
- dokumentację projektową zamienną
- wyjaśnienia techniczne Zamawiającego obejmujące Uszczegółowienie zakresu robót oraz Wykaz wyłączeń z zakresu przygotowania oferty
Zapytanie ofertowe obejmuje ogół robót i materiałów budowlanych przedstawionych w Dokumentacji Projektowej.
W ofercie powinny być uwzględnione roboty oraz materiały i urządzenia o parametrach technicznych zgodnych z Dokumentacją Projektową.
Dokumentacja Projektowa jest dostępna pod linkiem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym (link aktywny w terminie składania ofert).
Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Wizja lokalna będzie realizowania w miejscu inwestycji określonym w pkt. 2. ,,Przedmiot zapytania" po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu godz. spotkania. Wizje lokalne będą realizowane w dniu 10.06.2024 r.
Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i wiedzą techniczną oraz wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy powinny być objęte gwarancją jakości nie krótszą niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Całość robót budowlanych wykonanych w ramach realizacji umowy powinna być objęta gwarancją jakości nie krótszą niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie oferowany okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych.
Okres gwarancji
minimum 36 miesięcy

Opis
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalno-techniczną wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, budowa układu komunikacyjnego obejmującego budowę dróg zakładowych, placów manewrowych, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych i chodników, budowa muru oporowego na działkach nr ewid. 1624/153, 1624/154, 1624/155 położonych w miejscowości Boguchwała, gm. Boguchwała, zgodnie z:
1. Decyzją pozwolenia na budowę nr AB.6740.5.171.2022 wydaną przez Starostę Rzeszowskiego. W związku z przepisaniem w/w decyzji pozwolenia na budowę na inny podmiot oraz ponownym jej przepisaniem na Zamawiającego aktualna decyzja pozwolenia na budowę została wydana w dniu 16.11.2023 r. - decyzja nr AB.6740.5.263.2023. Dokumentacja decyzji pozwolenia na budowę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Dokumentacją Projektową (stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zapytania), uwzględniającą:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- wykaz zmian do dokumentacji projektowej - opis materiałów zawierający nazwy własne lub wskazanie producentów za pomocą obiektywnych parametrów technicznych
- dokumentację projektową zamienną
- wyjaśnienia techniczne Zamawiającego obejmujące Uszczegółowienie zakresu robót oraz Wykaz wyłączeń z zakresu przygotowania oferty
Zapytanie ofertowe obejmuje ogół robót i materiałów budowlanych przedstawionych w Dokumentacji Projektowej.
W ofercie powinny być uwzględnione roboty oraz materiały i urządzenia o parametrach technicznych zgodnych z Dokumentacją Projektową.
Dokumentacja Projektowa jest dostępna pod linkiem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym (link aktywny w terminie składania ofert).
Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Wizja lokalna będzie realizowania w miejscu inwestycji określonym w pkt. 2. ,,Przedmiot zapytania" po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu godz. spotkania. Wizje lokalne będą realizowane w dniu 10.06.2024 r.
Przedmiot zapytania ofertowego zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy, na które musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi i wiedzą techniczną oraz wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.
Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy powinny być objęte gwarancją jakości nie krótszą niż 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Całość robót budowlanych wykonanych w ramach realizacji umowy powinna być objęta gwarancją jakości nie krótszą niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie oferowany okres gwarancji jakości na całość robót budowlanych.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45310000-3, 45330000-9, 45400000-1

Dokument nr: 2024-69539-191155

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-06-20

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
rzeszowski
Gmina
Boguchwała
Miejscowość
Boguchwała
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2024-07-15
Koniec realizacji
2025-10-15
Czy występuje płatność częściowa
TAK

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Par. 8 wzoru umowy stanowiący zał. nr 7 do zapytania ofertowego przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
W razie stwierdzeniu konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokół konieczności wykonania tych robót wraz z wyceną wykonania robót co najmniej w dwóch wariantach.
Roboty dodatkowe lub uzupełniające uważa się za powierzone do wykonania Wykonawcy, pod warunkiem, że Strony zawarły na piśmie, pod rygorem nieważności, odrębne zlecenie lub aneks do umowy, protokół konieczności, w którym określiły zakres robót dodatkowych lub uzupełniających, termin ich realizacji oraz wynagrodzenie.
Za wykonane roboty dodatkowe lub uzupełniające, które Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegając od postanowień umowy, Wykonawcy nie będzie należne wynagrodzenie, a Zamawiający będzie miał prawo żądać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Warunki zmiany umowy
Zmiana postanowień zawartych w Umowie może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności (aneks do Umowy) w następujących przypadkach:
a) w przypadkach wskazanych w rozdziale 3.2.4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
b) w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towaru i usług,
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływająca na przedmiot i sposób realizacji Umowy,
d) gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub zmiana harmonogramu robót i finansowania, w szczególności:
- wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm,
- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, w szczególności w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,
- w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym siłą wyższą są okoliczności niezależne od Wykonawcy i nad którymi nie ma on kontroli; siłą wyższą nie są niekorzystne warunki atmosferyczne.
e) w przypadku gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, konieczne będą zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii lub sposobu wykonania robót budowlanych, w szczególności jeżeli:
- zmiana ta jest podyktowana koniecznością realizacji robót wynikających z wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej, wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
- zmiana ta jest podyktowana koniecznością realizacji robót zamiennych,
- zmiana ta jest konieczna na skutek wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
- zmiana ta jest konieczna na skutek wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
- zmiana ta jest konieczna na skutek wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; przy czym siłą wyższą są okoliczności niezależne od Wykonawcy i nad którymi nie ma on kontroli; siłą wyższą nie są niekorzystne warunki atmosferyczne.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Jako spełniający te warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniony Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 3 realizacje w postaci robót budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów przemysłowych, przemysłowo-biurowych bądź biurowych, każda o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2.
Jako budynek przemysłowy Zamawiający traktuje obiekt budowlany kategorii XVIII - budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, określone w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255).
Jako budynek biurowy Zamawiający traktuje obiekt budowlany kategorii XVI - budynki biurowe i konferencyjne.
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, - pkt. 6 ppkt. 7 załącznika nr 1 oraz załącznika nr 3 do oferty oraz referencji potwierdzających wskazane realizacje.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca dysponujący wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
Jako spełniający te warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniony Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 3 realizacje w postaci robót budowlanych w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów przemysłowych, przemysłowo-biurowych bądź biurowych, każda o powierzchni nie mniejszej niż 1.000,00 m2.
Jako budynek przemysłowy Zamawiający traktuje obiekt budowlany kategorii XVIII - budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego, określone w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255).
Jako budynek biurowy Zamawiający traktuje obiekt budowlany kategorii XVI - budynki biurowe i konferencyjne.
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy, - pkt. 6 ppkt. 7 załącznika nr 1 oraz załącznika nr 3 do oferty oraz referencji potwierdzających wskazane realizacje.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą kierować robotami, posiadającymi:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji.
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) - pkt. 6 ppkt. 8 załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osobami, które będą kierować robotami, posiadającymi:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i który jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji.
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) - pkt. 6 ppkt. 8 załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca będący w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie Oświadczenia Wykonawcy wraz z wykazaniem, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) - pkt. 6 ppkt. 9 Załącznika nr 1 oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wskazanego minimalnego ubezpieczenia (kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki).
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządza-jącego, prokurenta, pełnomocnika,
b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powi-nowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą praw-nym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wyko-nawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
W związku z tym Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy spełniają przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.).
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. oświadczenie Wykonawcy wraz z wykazem osób, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami) - załącznik nr 2.
3. wykaz doświadczenia posiadanego przez Wykonawcę (załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi jego posiadanie.
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.(załącznik nr 4).
5. Oświadczenie o nie spełnianiu przesłanki wykluczenia na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 5).
6. akceptacja (poprzez parafowanie lub podpisanie) załączonego do niniejszego zapytania ofertowego wzoru umowy.
7. aktualny (wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
8. oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
9. oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
10. zaświadczenie Wykonawcy o niekaralności dot. przedsiębiorstwa Wykonawcy oraz członków zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
11. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych) - kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-06-04
Data ostatniej zmiany
2024-06-04 17:33:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA
C = (Cmin : Co) x 100 x 80%
gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za cenę,
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co - cena podana przez Wykonawcę dla którego wynik jest obliczany,
Max. liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w zakresie kryterium ,,cena", wynosi 80.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
GWARANCJA
G = (Go : Gmax) x 100 x 20%
gdzie:
G - liczba pkt. za gwarancję,
Go - gwarancja podana przez Wykonawcę którego wynik jest obliczany,
Gmax - maks. gwarancja spośród ważnych ofert.
Gwarancja > 60 mies. jest przyjmowana do wzoru jako 60.
Max. liczba pkt w kryterium ,,gwarancja", wynosi 20.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Maciej Łagowski
tel.: 785 777 706
e-mail: oferty@halico.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.