Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6401z ostatnich 7 dni
24865z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o
ul. Wrocławska 3
68-300 Lubsko
powiat: żarski
tel. 68 457 77 00
sekretariat@pgkimlubsko.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Lubsko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 68 457 77 00
Termin składania ofert: 2024-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa przy Ul. Lubskiej 11 w Jasieniu, w imieniu której działa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji elektrycznej w budynki mieszkalnym w/w Wspólnoty Mieszkaniowej. Remont instalacji obejmuje:
a) wymiana oświetlenia klatki schodowej z zastosowaniem automatycznych opraw LED, o przekroju przewodu 3x1,5mm2,
b) wymiana oświetlenia w ciągu piwnicznym oraz na strychu z zastosowaniem lamp LED z zastosowaniem wyłączników, instalacja nadtynkowa
c) wymiana instalacji 1-fazowej do 6 lokali mieszkalnych (do pierwszej puszki w mieszkaniu) o przekroju kabla 3x6mm2,
d) montaż skrzynek licznikowych zamykanych na klucz wraz z opisem lokali,
e) wymiana tablic licznikowych wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,
f) montaż gniazda w skrzynce administracyjnej na szynie din,
g) wymiana WLZ o przekroju kabla 5x16mm2,
h) wykonanie zabezpieczeń w rozdzielni głównej (w tym zabezpieczenia główne, ogranicznik przepięć T1 + T2),
i) wykonanie uziemienia instalacji,
j) całą nową instalację należy wykonać podtynkowo, starą instalację zdemontować,
k) wykonanie badań i pomiarów zmodernizowanej instalacji elektrycznej wraz z dostarczeniem protokołu,
l) przeniesienie wszystkich liczników z 1 piętra na parter koło drzwi wejściowych po lewej stronie,
m) przeniesienie zabezpieczeń głównych złącza do zamykanej, dwuczęściowej skrzynki na ścianie budynku.
2. Informacje dodatkowe:
o przewidziane do wbudowania materiały zapewnia wykonawca.
o zastosowane wyroby budowlane spełniają wymagania określone przepisami prawa (posiadają deklaracje właściwości użytkowych i stosowne oznaczenie ^ lub Ci),
o wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami BHP,
o w przypadku konieczności prowadzenia prac z przyległych nieruchomości wykonawca własnym staraniem uzyska zgodę właściciela tej nieruchomości,
o wykonawca przed przedstawieniem oferty przeprowadzi wizję lokalną,
o wykonawca będzie zobowiązany przewidzieć wszystkie okoliczności, mogące mieć wpływ na cenę zamówienia (należy szczegółowo sprawdzić warunki wykonania prac),
o minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy od końcowego odbioru robót budowlanych,

Składanie ofert:
Ofertę należy przekazana pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pgkimlubsko.pl lub przez pocztę albo osobiście w zamkniętej i opisanej zadaniem kopercie na adres siedziby zamawiającego do 21 czerwca 2024r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 października 2024r.

Wymagania:
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia to jest cenę materiałów, robocizny i sprzętu łącznie z pracami pomocniczymi jak utylizacja odpadów i przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów wykonanej instalacji elektryczne,
2. Za cenę oferty będzie uważać się będzie cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT).
3. Zlecenie zostanie opłacone po protokolarnym odbiorze wykonanego zlecenia bez usterek oraz wystawieniu faktury VAT przez wykonawcę, przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać niżej wymienione elementy:
o czytelną ofertę cenową,
o możliwy termin rozpoczęcia prac,
o długość okresu gwarancji,
o kopię polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki.
2. Oferta powinna:
o być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta,
o posiadać nazwę zadania (inwestycji) oraz datę sporządzenia,
o zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, adres e-mail, NIP.
3. Oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia przesłania ich zamawiającemu.
4. Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.
Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego planowane jest do 12 lipca br.
VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Nie planuje się publikowania ani pisemnego informowania wszystkich oferentów o rozstrzygnięciu postępowania. Informacje o sprawie można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 68 457 77 06.
Wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub/i e-mailem o wyborze jego oferty oraz może zostać zaproszony do przeprowadzenia bardziej szczegółowych negocjacji.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, w której ustali się wynagrodzenie ryczałtowe za zlecone prace.
VIII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający kieruje się następującymi kryteriami:
o oferowana cena,
o termin rozpoczęcia prac,
o długość okresu gwarancji.
Waga poszczególnych kryteriów ustalana jest indywidualnie w zależności od decyzji współwłaścicieli nieruchomości.
Zamawiający wybierze wykonawcę, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
W trakcie prowadzenia i po zamknięciu postępowania zamawiający może wystąpić do oferenta o uzupełnienie lub poprawienie oferty w przypadku wystąpienia:
o oczywistych błędów lub braków w treści (mających wpływ na końcową ofertę),
o wystąpienia nowych okoliczności dotyczących inwestycji (np. konieczność zmiany zakresu prac),
o nie uwzględnieniu przez oferenta wszystkich robót wyszczególnionych w załączonym przedmiarze prac.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.