Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie remontu tarasu obejmującego okładziny z płytek oraz balustrady z wypełnieniem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie remontu tarasu obejmującego okładziny z płytek oraz balustrady z wypełnieniem płyt HPL wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2024-06-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,GÓRNIK" w Katowicach
Mikołowska 125A
40-592 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 251 96 71, tel. (32) 251-68-49, 251-94-15
tc-pd@smgornik.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 9 800,00 zł
Nr telefonu: tel. 32 251 96 71, t
Termin składania ofert: 2024-07-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłaszamy przetarg nieograniczony na wykonanie remontu tarasu obejmującego okładziny z płytek oraz balustrady z wypełnieniem płyt HPL wraz z robotami towarzyszącymi, uzupełnienie kratek we wlotach wentylacyjnych, montaż balustrady na schodach terenowych w pawilonie handlowym przy Ul. Mikołowskiej 117a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 12 lipca 2024 r. o godz. 9^ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125a w Katowicach. Postępowanie przetargowe będzie procedowane zdalnie bez osobistego udziału oferentów.

Specyfikacja:
Oferent winien wpłacić kwotę 100,00 zł brutto /w tym obowiązujący podatek VAT/ za zakup materiałów przetargowych przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S.A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444 z dopiskiem ,,opłata za materiały - ,,Mikołowska 117a". Proszę o wpisanie na potwierdzeniu zapłaty nr NIP firmy. Na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu drogą elektroniczną na adres tu@smgornik.katowice.pl zostaną wysłane na adres zwrotny materiały przetargowe od poniedziałku do piątku w godz.ch 7:00- 13:00.

Składanie ofert:
Ofertę wg. wzoru Zamawiającego (oferta Wykonawcy) należy składać w terminie do dnia 11.07.2024 r. do godz. 10:00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik", Ul. Mikołowska 125 a w Katowicach.
Na kopercie ma znajdować się tylko odcięty zaznaczony poniżej i naklejony tytuł przetargu z niniejszego zawiadomienia, koperta nie może być w inny sposób oznaczona ani zawierać innych znaków.

KONKURS OFERT NA:
Remont tarasu obejmujący okładziny z płytek oraz balustrady z wypełnieniem płyt HPL wraz z robotami towarzyszącymi, uzupełnienie kratek we wlotach wentylacyjnych, montaż balustrady na schodach terenowych w pawilonie handlowym przy Ul. Mikołowskiej 117a w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót i projektem.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji: do 31 października 2024 r.

Wymagania:
Komisja zastrzega sobie prawo uznać zaoferowane ceny jako ostateczne niepodlegające negocjacjom.
Oferent przed opracowaniem oferty winien zapoznać się z frontem robót na obiekcie. W celu potwierdzenia zakresu prac ujętego w przedmiarze robót i projekcie należy dokonać w uzgodnieniu z Administracją Centrum /ul. W. Pola 10 w Katowicach/ wizji na obiekcie potwierdzającej opisany w przedmiarze robót i projekcie zakres przewidziany przez Zamawiającego do wykonania prac. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych lub niedoszacowanych w przedmiarze robót i projekcie oferent zobowiązany jest złożyć kosztorys uzupełniający.
Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż w kosztorysie ofertowym /i uzupełniającym/ załączonym do oferty uwzględnił pełny zakres robót wyszczególnionych w przedmiarze robót i projekcie, opracowanych przez Zamawiającego, zweryfikował błędnie wyliczone w przedmiarze robót i projekcie ilości robót i doprecyzował ich zakres rzeczowy co stanowi gwarancję, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach nie będzie ponosiła dodatkowych kosztów wynikających z błędnie sporządzonego lub niedoszacowanego kosztorysu sporządzonego przez Oferenta.
Preferowany okres gwarancji: nie mniej niż 60 miesięcy
Komisja zastrzega sobie prawo uznać zaoferowane ceny jako ostateczne niepodlegające negocjacjom.
W zgłoszonej ofercie wg. wzoru Zamawiającego należy określić:
1) Wartość robót brutto / w tym obowiązujący podatek VAT/.
2) Deklarowany termin realizacji robót.
3) Okres gwarancji na wykonane roboty.
Do oferty należy dołączyć:
1) Oferta Wykonawcy - na druku Zamawiającego.
2) Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej lub rejestru firm (z datą nie późniejszą niż 1 miesiąc od daty otwarcia ofert).
3) Stwierdzenie przygotowania zawodowego kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji w specjalności ogólnobudowlanej oraz przynależność do Izby.
4) Kosztorys ofertowy szczegółowy (drukowany dwustronnie).
5) Kosztorys ofertowy szczegółowy robót uzupełniających; roboty uzupełniające to roboty nie ujęte - w uznaniu Oferenta -w przedmiarach robót, a konieczne do wykonania zakresu prac (drukowany dwustronnie).
6) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
7) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami, nie starsze niż 3 miesiące od daty otwarcia ofert.
8) Podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oświadczenia dołączonych do materiałów przetargowych.
9) Aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą okres realizacji robót od odpowiedzialności cywilnej deliktowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, a także kontraktową obejmującą niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, która zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych: osobom trzecim i w majątku osób trzecich z rozszerzeniem o klauzule: szkód w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte. Ubezpieczenie musi obejmować okres rozpoczęcia realizacji robót.
10) Parafowany przez osoby uprawnione do reprezentowania - projekt umowy (drukowany dwustronnie).
11) Raport z weryfikacji kontrahenta VAT (z datą nie starszą niż 5 dni od daty złożenia oferty).
12) Referencje odpowiadające zakresowi niniejszego przetargu (z ostatnich 3 lat).
13) Charakterystykę firmy oraz oświadczenie o zapleczu kadrowo sprzętowym (liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, liczba i rodzaj sprzętu, maszyn, urządzeń).
14.) Potwierdzenie wykonanej operacji bankowej dotyczącej wpłaty wymaganego wadium.
Każda strona oferty powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, który ją składa.

Zgodnie z ,,Regulaminem dotyczącym zasad postępowania przy przeprowadzaniu konkursów ofert i udzielania zamówień na roboty remontowo - budowlane i konserwacyjne w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" w Katowicach" oferty cenowe zawierające rażąco niską cenę i różniącą się o więcej niż 20% od ceny wynikającej z kosztorysu inwestorskiego lub różniącego się o więcej niż 20% od średniej oferowanej ceny ze wszystkich pozostałych ważnych ofert mogą zostać przez Komisie przetargowa odrzucone.
Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 9 800,00 zł najpóźniej do dnia 11.07.2024 r. przelewem na konto Spółdzielni w PKO BP S A I O/Katowice nr 44 1020 2313 0000 3302 0019 6444.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym przed datą podpisania umowy zobowiązany jest wnieść w pieniądzu lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej lub cesji wierzytelności zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty umownej brutto, z którego Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie koszty roszczeń wynikłych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu umowy, kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i jakości za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce na pisemny wniosek Wykonawcy i za zgodą Zarządu SM ,,Górnik" w Katowicach będzie można po bezusterkowym odbiorze końcowym robót zmienić zabezpieczenie z formy gotówkowej na gwarancję ubezpieczeniową, gwarancję bankową lub cesję wierzytelności obejmującą okres do końca gwarancji zawierając stosowny aneks do umowy.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu w kwocie nominalnej w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od daty odbioru pogwarancyjnego sporządzonego po upływie okresu gwarancji jakości, na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem, że zostały usunięte wszystkie wady lub usterki ujawnione w tym okresie.
Wykonawca, który wygra przetarg i chce wnieść zabezpieczenie w formie gotówkowej zobowiązany jest wpłacić wymaganą kwotę najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Wykonawca ten traci wadium jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynegocjowanych z Zamawiającym w trakcie procedowania przetargu.
Wykonawca, który wygra przetarg i zadeklaruje wniesienie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej lub cesji wierzytelności zobowiązany jest dostarczyć oryginał dokumentu w terminie do 21 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. Przedstawiona gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa lub cesja wierzytelności musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie i musi obejmować okres realizacji robót i okres gwarancji za wady oraz posiadać klauzulę upoważniającą Zamawiającego do pobierania kar umownych. W gwarancji musi być określona w PLN łączna gwarantowana kwota. Zapisy i klauzule ujęte w gwarancji muszą być przed jej podpisaniem zaakceptowana przez SM ,,Górnik" zgodnie z reprezentacją. Wykonawca utraci wadium jeżeli nie dostarczy oryginału dokumentu ww. terminie.
Zamawiający dokona zwrotu wadium oferentom, którzy nie zostaną wybrani przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyniku przetargu ofert przez Zarząd.
Oferty złożone po terminie wskazanym w niniejszym zawiadomieniu decyzją Komisji mogą zostać odrzucone.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający telefonicznie w dniu 12.07.2024 r. po otwarciu ofert może żądać:
- udzjelenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- uzupełnienia oświadczeń, wymaganych dokumentów /zaświadczenia z ZUS, US, polisy ubezpieczeniowej/.
W związku z powyższym Zamawiający w terminie otwarcia ofert i procedowania postępowania przetargowego prosi o dostępność pod wskazanym numerem telefonu upoważnionego do składania oświadczeń woli przedstawiciela Oferenta /w godzinach od 9:30 do 10:30/.
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Górnik" w Katowicach zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, dodatkowych rokowań, zmiany zakresu oraz ilości zleconych prac, a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
O wynikach z wyboru, firmy w drodze przetargu zostaną poinformowani drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Górnik" stosowną Uchwałą.
Rozpoczęcie robót może nastąpić po podpisaniu umowy na warunkach określonych ofertą.
UWAGI:
- Ceny ofertowe traktuje się jako maksymalne, roboty rozliczone zostaną w oparciu o kosztorys powykonawczy oraz płatne fakturami częściowymi i fakturą końcową.
- Wykonawca w przypadku negocjacji cenowej zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego poprawionego kosztorysu ofertowego uwzględniającego wynegocjowane warunki.
- Wykonawca rozliczając prace musi przyjąć, że zastosowane Ceny (R, M, S) w kosztorysie powykonawczym nie mogą być wyższe niż w kosztorysie ofertowym.
- Wykonawca może zwrócić się drogą elektroniczną

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
- Kierownik Administracji Centrum - Rejon Południe - Pan Michał Chomacki - ul. W. Pola 10 w Katowicach, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:00, w piątek w godz. od 7:30 do 12:30, tel. (32) 251-68-49, 251-94-15, adres e-mail: tc-pd@smgornik.katowice.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.