Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup farb drogowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup farb drogowych

Data zamieszczenia: 2024-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Staiym Sączu
ul.Piaski 21
33-340 Stary Sącz
powiat: nowosądecki
18 448 29 10
Województwo: małopolskie
Miasto: Stary Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 448 29 10
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup farb drogowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu w roku 2024".
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego dostawy farb do poziomego oznakowania dróg, rozpuszczalnikowych.
2. Oferowana farba muszą posiadać:
a) Aprobatę techniczną potwierdzająca jakość produktu. Stosowna aprobata powinna być opatrzona: nazwą akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu.
b) Atest higieniczny potwierdzający możliwość stosowania farb na drogach publicznych.
3. Ogólne szacunkowe zapotrzebowanie na farbę drogową wynosi 2500kg, poniżej przedstawiono zapotrzebowanie z podziałem na kolory.
a) Farba drogowa biała w ilości 2380kg
b) Farba drogowa niebieska w ilości 60kg
c) Farba drogowa żółta w ilości 60kg
4. Transakcje odbywać się będą bezgotówkowo.
5. Rozliczenia transakcji dokonywane będą po dostarczeniu przez Dostawcę zamówionej partii towaru w terminie 14 dni, na podstawie wystawianych faktur VAT według danych podanych w umowie.
6. Dostawca ma 14 dni na dostarczenie zamówionej przez Zamawiającego partii farby. Poszczególne zamówienia będą kierowane do Dostawcy drogą mailową na wskazany przez niego uprzednio adres mail. Koszty dostawy towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego pokrywa Dostawca.
7. Dodatkowo zobowiązuje się Dostawcę zamówienia do odebrania od Zamawiającego wszystkich pustych opakowań po zakupionej w związku z umową farbie. Nastąpi to na pisemną prośbę Zamawiającego dwa razy w ciągu okresu trwania umowy. Dostawca poinformuje przynajmniej 3 dni wcześniej Zamawiającego o planowanym terminie odbioru oraz w jaki sposób przygotować opakowania do transportu. Koszty transportu opakowań pokrywa Dostawca.
8. W przypadku zakupu farb w ilości mniejszej' niż określone w niniejszym zaproszeniu szacunkowe ilości, Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia. Podstawą rozliczenia jest ilość faktycznie dostarczonych farb, a nie ilość wskazana w zaproszeniu.

Dokument nr: DGK 271.0.7.24

Otwarcie ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty.
a) Zamawiający otworzy koperty z ofertami 24.06.2024 r. o godz. 11:30
b) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Dostawców udzjelenia wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu Ul. Piaski 21 na II piętrze pok. nr 7 nie później niż do dnia 24.06.2024 r. do godz. 11.00.
2. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
Kopertę należy zaadresować: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu
ul. Piaski 21, 33-340 Stary Sącz ,, Oferta na dostawę farb drogowych w roku 2024."
Na kopercie powinna być zamieszczona również nazwa i adres Wykonawcy.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Dostawcy bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 30 października 2024 r.

Wymagania:
Ti-yb udzjelenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.).
Wymagania stawiane Dostawcy
1. Dostawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia w okresie obowiązywania umowy.
2. Dostawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, w szczególności określonymi w pkt III. 2. Zobowiązuje się wykonawcę do zamieszczenia wraz z ofertą a) aprobaty technicznej, b) atestu higienicznego.
3. Dostawca jest odpowiedzialny dostarczyć farby oraz faktury we wskazane w umowie miejsc i w określonym w pkt III 5 oraz pkt III 6 czasie.
4. Dostawca jest zobowiązany do odebrania od Zamawiającego wszystkich opakowań po zakupionej w ramach umowy farbie.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć dostawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków ich udziału w postępowaniu.
1. Dokumenty wymagane
1.1. Zaparafowany projekt umowy (zał. nr 2),
1.2. Wypełniony formularz oferty z (zał. nr 1).
1.3. Aprobatę techniczną
1.4. Atest higieniczny
VII. Opis sposobu przygotowania oferty Opis sposobu przygotowania oferty
Dostawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji.
2. Kryteria oceny oferty.
a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena - 100% znaczenia
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty proporcjonalnie zgodnie z ilością uzyskanych punktów gdzie:
- najniższa cena - 100 pkt
- pozostałe proporcjonalnie mniej wg cena ofertowa najniższa / badana cena ofertowa x 100)
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Wszelkie wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Dostawca przekazują pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podawania przyczyn.

Kontakt:
Informacja o sposobie porozumiewania się.
Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest: mgr inż. Krzysztof Rams tel. 018 448-29-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.