Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont schodów zewnętrznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2024-06-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
powiat: Częstochowa
3250204, faks 3250415
lukasz.zyngier@pcz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: 500.00 zł
Nr telefonu: 3250204, faks 325041
Termin składania ofert: 2024-06-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy Ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy Ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie
Szczegółowy zakres zadania:Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy Ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie został opisany w dokumentacji obejmującej : Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robót stanowiące załącznik do SWZ.
1. Rękojmia i gwarancja:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min. 36 miesięcy na przedmiot zamówienia z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których gwarancji udziela producent. W przypadku systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia obowiązuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 5 lat rękojmi na przedmiot zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określa projekt umowy stanowiący integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączoną dokumentacją obejmującą Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robót , wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z zachowaniem zasad zapewnienia dostępności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, innymi przepisach związanymi z przedmiotem umowy. Załączona dokumentacja podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę. Nie wyklucza to obowiązku wykonania robót rozbiórkowych i towarzyszących, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby osiągnąć gotowości do eksploatacji bez pomniejszenia wartości użytkowej.
3. Dokumentacja może służyć Wykonawcy tylko do sporządzenia oferty i prawidłowej wyceny zamówienia. Nie może być wykorzystana w innym celu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją, sprawdzić jej kompletność i dokonać jej weryfikacji zapoznać się z warunkami realizacji i uwzględnić je w wycenie i terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.
6. Cena określona w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową nie podlegającą weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac dodatkowych, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie z zastrzeżeniem opisanym w załączonym do SWZ projekcie umowy.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00356852, RK-NZ.261.26.2024.ŁZ

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-25 11:10

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszeniaZamawiajacyId=bccb450d-5bfd-4cec-9c52-47ae97f8017d
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo - aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
będzie Politechnika Częstochowska z siedzibą 42-201 Częstochowa, Ul. J.H. Dąbrowskiego
69.Możecie się Państwo kontaktować z nami w następujący sposób:o listownie na adres siedziby
Politechniki Częstochowskiej;o przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
internetowej: https://www.bip.pcz.pl;o poprzez e-mail: kancelaria@pcz.plo telefonicznie:
centrala(34)3250100Inspektor ochrony danych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym
możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony
danych możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:o przy użyciu danych kontaktowych
administratora wskazanych w pkt.1;o poprzez e-mail: iodo@pcz.pl;Cel i podstawa prawna
przetwarzania Państwa danych Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda
wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa, w tym w
szczególności:o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 z późn. zm.),orozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów
postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2434 );o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 164 ).Okres przechowywania danych Państwa dane pozyskane w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres wynikający z ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w
Politechnice Częstochowskiej. Odbiorcy danych Państwa dane pozyskane w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego jest jawne. a) Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w
przypadkach wskazanych w ustawie, zgodnie z art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. b) Odbiorcami danych osobowych
zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być również
podmioty, z którymi Politechnika Częstochowska zawarła umowy w zakresie wsparcia informatycznego lub innych usług niezbędnych do realizacji zadań uczelni.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z
zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 a). W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii;o prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych;o prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa,o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych osobowych w związku udziałem w
postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale stanowi warunek niezbędny do wzięcia w nim udziału. Odmowa
podania danych będzie oznaczać rezygnację z udziału w postepowaniu jeżeli prawo żądania danych wynika z przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-25 10:00
Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RK-NZ.261.26.2024.ŁZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 458913,79 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 52413,79 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie
Szczegółowy zakres zadania:Remont schodów zewnętrznych do rektoratu od strony parkingu zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie został opisany w dokumentacji obejmującej : Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robót stanowiące załącznik do SWZ.
1. Rękojmia i gwarancja:
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min. 36 miesięcy na przedmiot zamówienia z wyłączeniem systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, dla których gwarancji udziela producent. W przypadku systemów i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia obowiązuje okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producenta, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić min. 5 lat rękojmi na przedmiot zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi określa projekt umowy stanowiący integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z załączoną dokumentacją obejmującą Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiar robót , wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z zachowaniem zasad zapewnienia dostępności zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, innymi przepisach związanymi z przedmiotem umowy. Załączona dokumentacja podlega obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę. Nie wyklucza to obowiązku wykonania robót rozbiórkowych i towarzyszących, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby osiągnąć gotowości do eksploatacji bez pomniejszenia wartości użytkowej.
3. Dokumentacja może służyć Wykonawcy tylko do sporządzenia oferty i prawidłowej wyceny zamówienia. Nie może być wykorzystana w innym celu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją, sprawdzić jej kompletność i dokonać jej weryfikacji zapoznać się z warunkami realizacji i uwzględnić je w wycenie i terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji.
6. Cena określona w ofercie za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową nie podlegającą weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonania prac dodatkowych, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie z zastrzeżeniem opisanym w załączonym do SWZ projekcie umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria oceny ofert - cenę. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, Wykonawca do oferty powinien dołączyć dokument pełnomocnictwa udzielonego
przez osoby uprawnione i obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do
złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 500.00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załączonym projektem umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria oceny ofert - cenę. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-24

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.