Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja placu zabaw

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja placu zabaw

Data zamieszczenia: 2024-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH
ul. Tadeusza Kościuszki 138
40-523 Katowice
powiat: Katowice
zamowienia.publiczne@zzm.katowice.pl
https://portal.smartpzp.pl/zzm/public/postepowanie?postepowanie=68418361
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja placu zabaw przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej w Katowicach"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,,Modernizacja placu zabaw przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej w Katowicach"
2. Zakres robót obejmuje wykonanie: - nowych elementów małej architektury (urządzenia zabawowe), - mebli miejskich (ławki, kosze na odpadki, regulamin), - robót polegających na modernizacji nawierzchni chodnika, - nowych nawierzchni syntetycznych.
Sieci uzbrojenia - bez zmian.
Brak konieczności regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej.
Czynne sieci uzbrojenia technicznego nie kolidują z prowadzonymi pracami.
3. Zgodnie z § 40.1. Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: - 30% powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym (warunek spełniony). - Nasłonecznienie 4 godz. - warunek spełniony. - Obowiązek zachowania minimalnej odległości przekraczającej 10 m od: linii rozgraniczającej ulice, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów zostaje zachowany.
Z uwagi na podział prac pomiędzy Wykonawcę wyłonionego drogą przetargową przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach a Spółdzielnię Mieszkaniową, zakres prac budowlanych określa przedmiar i kosztorys. Przyjęte w przedmiarze i kosztorysie do celów przetargowych pozycje ,,zerowe" wykonywane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
4. Lokalizacja - Województwo śląskie, miasto Katowice, działka Nr 13/3, obręb Dz. Tysiąclecie: 0018, karta mapy 18; Właściciel - Miasto Katowice.
5. Bilans terenu: Granica terenu objętego wnioskiem - 1.450 m2, Nawierzchnia syntetyczna - 111 m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 100 m2, Powierzchnia biologicznie czynna placu zabaw - 82 %.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 10 do SWZ, w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

CPV: 45112720-8, 45233200-1

Dokument nr: 2024/BZP 00359744, NZI.261.16.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-04 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/zzm
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zzm
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): tak

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/zzm/public/postepowanie?postepowanie=68418361
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zzm

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZI.261.16.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,,Modernizacja placu zabaw przy Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej w Katowicach"
2. Zakres robót obejmuje wykonanie: - nowych elementów małej architektury (urządzenia zabawowe), - mebli miejskich (ławki, kosze na odpadki, regulamin), - robót polegających na modernizacji nawierzchni chodnika, - nowych nawierzchni syntetycznych.
Sieci uzbrojenia - bez zmian.
Brak konieczności regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury podziemnej.
Czynne sieci uzbrojenia technicznego nie kolidują z prowadzonymi pracami.
3. Zgodnie z § 40.1. Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: - 30% powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym (warunek spełniony). - Nasłonecznienie 4 godziny - warunek spełniony. - Obowiązek zachowania minimalnej odległości przekraczającej 10 m od: linii rozgraniczającej ulice, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów zostaje zachowany.
Z uwagi na podział prac pomiędzy Wykonawcę wyłonionego drogą przetargową przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach a Spółdzielnię Mieszkaniową, zakres prac budowlanych określa przedmiar i kosztorys. Przyjęte w przedmiarze i kosztorysie do celów przetargowych pozycje ,,zerowe" wykonywane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
4. Lokalizacja - Województwo śląskie, miasto Katowice, działka Nr 13/3, obręb Dz. Tysiąclecie: 0018, karta mapy 18; Właściciel - Miasto Katowice.
5. Bilans terenu: Granica terenu objętego wnioskiem - 1.450 m2, Nawierzchnia syntetyczna - 111 m2, Nawierzchnia z kostki betonowej - 100 m2, Powierzchnia biologicznie czynna placu zabaw - 82 %.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 10 do SWZ, w tym: 1) Przedmiar robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna ofertę złożoną przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1ustawy Pzp. Oferta oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria zawarte w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w miesiącach
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania liczony w tygodniach
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
2. zdolność techniczna lub zawodowa:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 1 robotę budowlaną związaną z wykonaniem prac o takim samym lub podobnym charakterze polegającym na wykonaniu remontu różnych nawierzchni o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto ( sto tysięcy złotych 00/100). Nie dopuszcza się sumowania zamówień o mniejszej wartości w celu uzyskania żądanej wartości.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej lub drogowej adekwatne do robót budowlanych objętych zakresem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024r.poz. 725) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ).
2. Oświadczenie (Załącznik Nr 6 do SWZ) Wykonawcy / Podmiotu o:
- niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat wobec urzędu skarbowego, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed upływem terminu składania ofert, wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wobec ZUS lub KRUS, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wykonawca składa Oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi, że przed terminem składania ofert dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 70 z późn. zm.).
3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik Nr 9 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ).
2. Wykaz robót (Załącznik Nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem w formie tabeli ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji potwierdzających dokumentów.
3. Wykaz osób (Załącznik Nr 5 do SWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Osoby
te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia. Posiadać ważne uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia oraz poświadczoną przynależność Izby Samorządu Zawodowego.
4. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 złotych (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) (podpisującą ofertę w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, ustanowioną do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, Zamawiający wymaga złożenia (wraz z Ofertą) oryginału Pełnomocnictwa zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby (lub osób) uprawnionej do udzielania pełnomocnictwa.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, wykazując koszty jednostkowe robocizny, materiału, sprzętu, złożony zgodnie z art. 63 ustawy Pzp tj. w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO - (Załącznik Nr 7 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
zgodnie z Rozdziałem XIX pkt 3 SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
wskazane w § 11 wzoru umowy stanowiącym Załącznik Nr 11 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna ofertę złożoną przez Wykonawców niewykluczonych z udziału w postępowaniu i niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1ustawy Pzp. Oferta oceniana będzie w oparciu o zasady i kryteria zawarte w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w miesiącach
4.3.6.) Waga: 25
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania liczony w tygodniach
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-08-02

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.