Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa tężni solnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa tężni solnej

Data zamieszczenia: 2024-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Białystok
Słonimska 1
15-950 Białystok
powiat: Białystok
din@um.bialystok.pl
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa tężni solnej w Parku Planty w Białymstoku.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solnej z wykorzystaniem aerozolu solnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturę techniczną na terenie Parku Planty, na części działki o nr ewid. gr.: 1764/5 obręb 11 - Śródmieście, w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej w Białymstoku.
2. Działka na której ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja (nr ewid. gr.: 1764/5 obręb 11 - Śródmieście), położna jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu miasta Białegostoku decyzją z dnia 01.09.1977 r. wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-286 oraz na terenie zabytkowego Parku Planty w Białymstoku pod nr rej. A-137 wpisanym decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.12.1986 r.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez firmę ARCHITEKT BARAŃCZUK Maciej Barańczuk, z siedzibą Łazy Małe 16,
16-080 Tykocin (załącznik nr 7 do SWZ).
4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
a) decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 73/2024 z dnia 27.02.2024 r. znak: DUA-XIV.6740.262.2023 wydaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku,
b) decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 128/2024 r. z dnia 03.04.2024 r. znak DUA-X.6740.1.35.2024 wydaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku,
c) pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych znak: MKZ.4125.159.2023 z dnia 16.11.2023 r.
d) pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych znak: MKZ.4125.19.2024 z dnia 26.02.2024 r.
5. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ).
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada
za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
8. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wszystkie prace związane z zabezpieczeniem drzew
na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni, podwiązania gałęzi itp.).
9. Roboty budowlane należy wykonywać z zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu)
do obiektów sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z podmiotami biorącymi udział w realizacji innych zadań inwestycyjnych na terenie Parku Planty związanych z rewaloryzacją zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego, w tym w szczególności polegających na budowie fontanny, budowie placu zabaw, budowie pomnika Prezydenta Sybiraka - Seweryna Nowakowskiego, a także przebudowie Ul. Akademickiej, które będą prowadzone równolegle
z przedmiotową inwestycją.
11. Wytwórcą i posiadaczem odpadów w postaci złomu (stal/żelazo) powstałych w trakcie realizacji robót jest Miasto Białystok, w imieniu którego działa Urząd Miejski w Białymstoku.
12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

CPV: 45212140-9

Dokument nr: 2024/BZP 00360125, DIN-III.271.10.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-26 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej ,,Platformą", przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Wymagania techniczne:
1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę
na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości
do 2 GB w txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, tsl, xmlsig, xades, pades, cades, asic, asics, sig, xmlenc, dxf, ath, prd.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z Głównym Urzędem Miar, który udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce.
II. Wymagania organizacyjne:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ poprzez kafelek ,,Wiadomości" kierujący do modułu korespondencji.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ poprzez kafelek ,,Wiadomości". Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje
się datę ich wysłania poprzez kafelek ,,Wiadomości" kierujący do modułu korespondencji.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 74, str. 35 z 2021 r.) (w skrócie ,,RODO"), informuję, że:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, Ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą Pzp oraz w celu zawarcia umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały okres obowiązywania umowy) - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp;
2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone
- w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana
- w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym"), na zasadach określonych
w art. 17 RODO;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-26 11:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce "OFERTY:

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Wymagania:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7 500 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy
nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299 w Banku Pekao S.A., a dowód wpłaty wadium należy
dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Budowa tężni solnej w centrum miasta - Park Planty.
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, poprzez załączenie na Platformie w zakładce ,,OFERTY", wybierając polecenie
,,dodaj dokument".
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument może być wystawiony na zlecenie jednego z konsorcjantów, ale z jego treści musi wynikać, że ofertę składa konsorcjum.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą
lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DIN-III.271.10.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solnej z wykorzystaniem aerozolu solnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturę techniczną na terenie Parku Planty, na części działki o nr ewid. gr.: 1764/5 obręb 11 - Śródmieście, w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej w Białymstoku.
2. Działka na której ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja (nr ewid. gr.: 1764/5 obręb 11 - Śródmieście), położna jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu miasta Białegostoku decyzją z dnia 01.09.1977 r. wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-286 oraz na terenie zabytkowego Parku Planty w Białymstoku pod nr rej. A-137 wpisanym decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.12.1986 r.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, opracowanych przez firmę ARCHITEKT BARAŃCZUK Maciej Barańczuk, z siedzibą Łazy Małe 16,
16-080 Tykocin (załącznik nr 7 do SWZ).
4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z:
a) decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 73/2024 z dnia 27.02.2024 r. znak: DUA-XIV.6740.262.2023 wydaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku,
b) decyzją o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 128/2024 r. z dnia 03.04.2024 r. znak DUA-X.6740.1.35.2024 wydaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku,
c) pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych znak: MKZ.4125.159.2023 z dnia 16.11.2023 r.
d) pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych znak: MKZ.4125.19.2024 z dnia 26.02.2024 r.
5. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji i wystąpić do Zamawiającego o rozstrzygnięcie.
6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5-letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SWZ).
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada
za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
8. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wszystkie prace związane z zabezpieczeniem drzew
na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni, podwiązania gałęzi itp.).
9. Roboty budowlane należy wykonywać z zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu)
do obiektów sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z podmiotami biorącymi udział w realizacji innych zadań inwestycyjnych na terenie Parku Planty związanych z rewaloryzacją zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego, w tym w szczególności polegających na budowie fontanny, budowie placu zabaw, budowie pomnika Prezydenta Sybiraka - Seweryna Nowakowskiego, a także przebudowie ul. Akademickiej, które będą prowadzone równolegle
z przedmiotową inwestycją.
11. Wytwórcą i posiadaczem odpadów w postaci złomu (stal/żelazo) powstałych w trakcie realizacji robót jest Miasto Białystok, w imieniu którego działa Urząd Miejski w Białymstoku.
12. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej - w górę; poniżej 5 - w dół).
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 250 000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem informacji.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:
a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 250 000 zł brutto każda robota, mających w swoim zakresie budowę i/lub przebudowę obiektu budowlanego,
b) osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach:
konstrukcyjno-budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika budowy) - osoba winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych, przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 250 000 zł brutto każda, mających w swoim zakresie budowę i/lub przebudowę obiektu budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
Użyte określenia ,,budowa", ,,przebudowa", ,,obiekt budowlany" - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)
2. UWAGI:
1) Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wskazania wartości pieniężnej w walucie obcej nie obowiązującej w dniu opublikowania
ww. ogłoszenia, Zamawiający przeliczy wartość na złote polskie wg średniego kursu walut NBP
z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.
2) Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której wykonawca będzie dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami jednocześnie w kilku
ww. specjalnościach.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1
ppkt 4 lit. a) SWZ - zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem zamówień wymaganych w pkt 1 ppkt 4 lit. a) SWZ (zapis stosuje się odpowiednio w przypadku polegania na podmiotach udostępniających zasoby).
4) Doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże roboty budowlane i usługi zakończone.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
(na lub wg zał. nr 4 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 5 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na lub wg załącznika nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7 500 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy
nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299 w Banku Pekao S.A., a dowód wpłaty wadium należy
dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Budowa tężni solnej w centrum miasta - Park Planty.
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, poprzez załączenie na Platformie w zakładce ,,OFERTY", wybierając polecenie
,,dodaj dokument".
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument może być wystawiony na zlecenie jednego z konsorcjantów, ale z jego treści musi wynikać, że ofertę składa konsorcjum.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą
lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - składa Wykonawca do oferty,
3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. V pkt 1
ppkt 3) i 4) SWZ - na wezwanie Zamawiającego.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres przedmiotowych zmian reguluje projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
3. Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej - w górę; poniżej 5 - w dół).
4. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.