Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa dr gminnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa dr gminnej

Data zamieszczenia: 2024-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Haczów
Haczów nr 573
36-213 Haczów
powiat: brzozowski
134391002, faks 134391696
gmina@haczow.pl
https://haczow.ezamawiajacy.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Haczów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 134391002, faks 1343
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa dr gminnej nr 115780R w ramach zad. Stabilizacja osuwiska nr ew 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia dr gmin. nr 115780R w m. Malinówka (Mogiły) gm. Haczów pow. Brzozów woj. podkarp.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115780R w ramach zadania inwestycyjnego pn ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780R w m. Malinówka ( Mogiły ) , gm. Haczów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie".
Projektowane zabezpieczenie terenu osuwiskowego polega na wykonaniu palisady z pali CFA średnicy 500mm i długości 12,0m o nośności 400kN każdy pal. Pale zaprojektowano w jednym rzędzie w rozstawie co 2m zwieńczone żelbetowym oczepem. Całkowita ilość pali wynosi 25szt. Długość pali została dostosowana do istniejących warunków geologicznych, tak aby podstawa pala zagłębiona była w warstwę gruntu nośnego (SM) min. 2,0m. Głowice pali połączone będą żelbetowym oczepem stężającym, który zapewni równomierną współpracę całej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sił naporu gruntu. Oczep żelbetowy wykonany zostanie jako bryła o szerokości 1,7m i wysokości 90 cm, z belką pod barierę drogową o szerokości 40cm i wysokości 55cm. Długość projektowanego oczepu wynosi 50m. Konstrukcja oporowa zapewni stateczność zbocza i przeciwdziałać będzie dalszym procesom osuwiskowym.. Przebudowę drogi gminnej nr 115708R Malinówka (Mogiły) planuje się wykonać na odcinku 60m od km 0+147 do km 0+207 w tym zabezpieczenie terenu osuwiska na odcinku 50 m - od km 0+152 do km 0+202
Charakterystyka robót.
1.Wymagania ogólne w tym koszt dostosowania się do warunków kontraktu, koszty wykonania zabezpieczeń tymczasowych , organizacja ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót, inwentaryzacja powykonawcza. ryczałt
2.Roboty drogowe , przygotowawcze pomiarowe
a) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych : 0,60 km
b) odtworzenie nawierzchni drogi: 0,30 km
c) wyznaczenie punktów charakterystycznych: 0,30 km
d) zdjęcie warstwy humusu : 180 m2
e) rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm wraz z odwozem gruzu gr warstwy 15 cm : 220,5 m2
f) rozebranie podbudowy i nawierzchni z mieszanej mineralno- bitumicznych gr. warstwy 20 cm : 216,3 m2
3 Roboty ziemne
a) Wykopy w gruntach kat. I-V z transportem urobku do 10 km : 372,60 m3
b) Wykonanie nasypów mechanicznie : 369,60 m3
4.Odwodnienie korpusu drogowego
a) wykonanie przykanalików z rur PCV lub PP o średnicy 20 cm : 55 m
5.Podbudowy
a) koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gł. Koryta 41 cm : 254,4 m2
b) wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku : 254,4 m2
c) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie :249,60 m 2
d) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową : 249,60 m2
e) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr.20 cm po zagęszczeniu : 249,60 m2
6 Nawierzchnie
a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 , warstwa wiążąca o gr. 7 cm : 244,80 m2
b) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 , warstwa ścieralna o gr. 5 cm : 242,40 m2
7. Roboty wykończeniowe
a) ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów : 96 m2
b) Humusowanie z obsianiem skarp gr. humusu 5 cm : 96 m2
8. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
a) ustawienie barier ochronnych stalowych : 48 m
9.Inne roboty
a) wykonanie pali żelbetowych o sr. 500 mm z betonu C20/25: 300 m
b) zwiększona ilość betonu w związku z wykonaniem pali żelbetowych : 5,89 m3
c) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12: 14,5 m3
10 Roboty mostowe
a) Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych : 12 m2
11. Korpusy podpór
a) wykonanie żelbetowego oczepu na długości pali : 87,50 m3
12. Hydroizolacja
a) wykonanie powłokowej izlolacji bitumicznej : 211 m2
13. Roboty nawierzchniowe zabezpieczające
a) wykonanie nawierzchni z żywicy : 20 m2
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót i opisie przedmiotu zamówienia dołączonych do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45100000-8,45236000-0,45233100-0, 45233142-6,45233000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00360976, IIG.271.2.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-27 09:35

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://haczow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://haczow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na adres: https://haczow.ezamawiajacy.pl
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
Wykonawca po wybraniu opcji ,,przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się".
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wpływu do Zamawiającego.
Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej
tj.: komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
o Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
o Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Informacje o kodowaniu i czasie odbioru
Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm. ), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Haczów siedzibą pod adresem : 36-213 Haczów 573
o inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Haczów jest G&P sp z o.o. kontakt: na adres e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115780R w ramach zadania inwestycyjnego pn ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780R w m. Malinówka ( Mogiły ) , gm. Haczów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie", prowadzonym w trybie podstawowym.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ), dalej ,,ustawa Pzp"; w szczególności art. 18 ust. 6, art. 19, art. 74 z zastrzeżeniem, iż w postępowaniu nie zachodzą przesłanki uprawniające zamawiającego do skorzystania z legitymacji zawartej w art. 18 ust. 5,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://haczow.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-27 09:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie lub w postaci elektronicznej do dnia 27.06.2024 r. do godz. 09:30 na Platformie pod adresem: https://haczow.ezamawiajacy.pl ,,OFERTY" . Na ofertę składa się: Formularz oferty sporządzony i wypełniony wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 oraz wypełniony Załącznik nr 3 Oświadczenie

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IIG.271.2.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 813020,93 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 115780R w ramach zadania inwestycyjnego pn ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-02-042-080358 w celu zabezpieczenia drogi gminnej nr 115780R w m. Malinówka ( Mogiły ) , gm. Haczów, pow. brzozowski, woj. podkarpackie".
Projektowane zabezpieczenie terenu osuwiskowego polega na wykonaniu palisady z pali CFA średnicy 500mm i długości 12,0m o nośności 400kN każdy pal. Pale zaprojektowano w jednym rzędzie w rozstawie co 2m zwieńczone żelbetowym oczepem. Całkowita ilość pali wynosi 25szt. Długość pali została dostosowana do istniejących warunków geologicznych, tak aby podstawa pala zagłębiona była w warstwę gruntu nośnego (SM) min. 2,0m. Głowice pali połączone będą żelbetowym oczepem stężającym, który zapewni równomierną współpracę całej konstrukcji oporowej w przenoszeniu sił naporu gruntu. Oczep żelbetowy wykonany zostanie jako bryła o szerokości 1,7m i wysokości 90 cm, z belką pod barierę drogową o szerokości 40cm i wysokości 55cm. Długość projektowanego oczepu wynosi 50m. Konstrukcja oporowa zapewni stateczność zbocza i przeciwdziałać będzie dalszym procesom osuwiskowym.. Przebudowę drogi gminnej nr 115708R Malinówka (Mogiły) planuje się wykonać na odcinku 60m od km 0+147 do km 0+207 w tym zabezpieczenie terenu osuwiska na odcinku 50 m - od km 0+152 do km 0+202
Charakterystyka robót.
1.Wymagania ogólne w tym koszt dostosowania się do warunków kontraktu, koszty wykonania zabezpieczeń tymczasowych , organizacja ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania robót, inwentaryzacja powykonawcza. ryczałt
2.Roboty drogowe , przygotowawcze pomiarowe
a) wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych : 0,60 km
b) odtworzenie nawierzchni drogi: 0,30 km
c) wyznaczenie punktów charakterystycznych: 0,30 km
d) zdjęcie warstwy humusu : 180 m2
e) rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr 15 cm wraz z odwozem gruzu gr warstwy 15 cm : 220,5 m2
f) rozebranie podbudowy i nawierzchni z mieszanej mineralno- bitumicznych gr. warstwy 20 cm : 216,3 m2
3 Roboty ziemne
a) Wykopy w gruntach kat. I-V z transportem urobku do 10 km : 372,60 m3
b) Wykonanie nasypów mechanicznie : 369,60 m3
4.Odwodnienie korpusu drogowego
a) wykonanie przykanalików z rur PCV lub PP o średnicy 20 cm : 55 m
5.Podbudowy
a) koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gł. Koryta 41 cm : 254,4 m2
b) wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku : 254,4 m2
c) oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie :249,60 m 2
d) skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową : 249,60 m2
e) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr.20 cm po zagęszczeniu : 249,60 m2
6 Nawierzchnie
a) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 , warstwa wiążąca o gr. 7 cm : 244,80 m2
b) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 , warstwa ścieralna o gr. 5 cm : 242,40 m2
7. Roboty wykończeniowe
a) ręczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów : 96 m2
b) Humusowanie z obsianiem skarp gr. humusu 5 cm : 96 m2
8. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
a) ustawienie barier ochronnych stalowych : 48 m
9.Inne roboty
a) wykonanie pali żelbetowych o sr. 500 mm z betonu C20/25: 300 m
b) zwiększona ilość betonu w związku z wykonaniem pali żelbetowych : 5,89 m3
c) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12: 14,5 m3
10 Roboty mostowe
a) Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych : 12 m2
11. Korpusy podpór
a) wykonanie żelbetowego oczepu na długości pali : 87,50 m3
12. Hydroizolacja
a) wykonanie powłokowej izlolacji bitumicznej : 211 m2
13. Roboty nawierzchniowe zabezpieczające
a) wykonanie nawierzchni z żywicy : 20 m2
Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót i opisie przedmiotu zamówienia dołączonych do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45236000-0 - Wyrównywanie terenu
45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
a) kryterium: cena : Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem podanym w SWZ
b) ) kryterium: termin wykonania . Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania zamówienia zgodnie z punktacja przedstawioną poniżej , natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem podanym w SWZ
Punktacja dla kryterium termin wykonania:
a) wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia 31 października 2024 r. , otrzyma 20 punktów
b) wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia 15 listopada 2024 r. , otrzyma 10 punktów
wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia 29 listopada 2024 r. , otrzyma 0 punktów
c) kryterium Gwarancja na wykonane roboty. Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji ( 60 miesięcy ) na wykonane roboty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem podanym w SWZ
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty , Termin wykonania i Gwarancji na wykonane roboty ).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich trzech kryteriach.
Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zgodnie z Art. 57 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu:
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu o ile zostały one określone przez zamawiającego.
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dla :
a )zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie określa warunku,
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - nie określa warunku,
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - określa warunek w następujący sposób:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej: 1.000.000,00 zł.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - określa warunek w następujący sposób:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie, lub przebudowie, dróg/drogi i związanej z nimi/ nią stabilizacją osuwiska o wartości całości robót równej co najmniej: 1.000.000,00 zł. wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzeniem , że roboty te zostały wykonane należycie.
- dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, tj. osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
b) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających , że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej w rozumieniu grupy kapitałowej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz ,załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)Zgodnie z art. 58 ust. 1 - 2 Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zgodnie art. 117 ust. 3 Pzp - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, jeżeli w postępowaniu zachodzą okoliczności opisane w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą zamawiającego. Zmiana ta ma być dokonana w drodze aneksu pisemnego pod rygorem nieważności. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany o których mowa mogą dotyczyć:
1. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu zakończenia robót w wypadku:
a) przerwania robót budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, które to decyzje zostały wydane nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b )wystąpienia zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy nie mają wpływu i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego zobowiązań umownych, w szczególności: klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z działaniem siły przyrody, takie jak: trzęsienie ziemi, powódź, a także zdarzenia pozostające poza kontrolą i wolą stron umowy oraz osób, za które strony ponoszą odpowiedzialność (w tym podwykonawcy), takie jak wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, akty terroryzmu, skażenia radioaktywne, pandemia.
c) odkrycia na terenie budowy: broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
d)wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji oraz urządzeń, wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy,
e)zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót,
f)opóźnień w rozpoczęciu i wykonaniu robót budowlanych, powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, np. konieczność wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających terminową realizację zadania,
g)innych okoliczności, które nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a Wykonawca nie mógł ich przewidzieć. Termin zostanie wydłużony czas trwania przeszkody.
2.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót, wprowadzić zmiany do dokumentacji projektowej, jakie okażą się konieczne, a także przerwać realizację robót na czas określony. Termin wykonania umowy wydłuża się o czas przerwy. Jeżeli zmiana dokumentacji projektowej generowała będzie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, których konieczność poniesienia nie wynikała z SWZ
3. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron.
4. Gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany podatku od towarów i usług w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert:
a) kryterium: cena : Maksymalną liczbę punktów (60) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem podanym w SWZ
b) ) kryterium: termin wykonania . Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin wykonania zamówienia zgodnie z punktacja przedstawioną poniżej , natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem podanym w SWZ
Punktacja dla kryterium termin wykonania:
a) wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia 31 października 2024 r. , otrzyma 20 punktów
b) wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia 15 listopada 2024 r. , otrzyma 10 punktów
wykonanie kompletnego zadania i przekazania go Zamawiającemu w terminie do dnia 29 listopada 2024 r. , otrzyma 0 punktów
c) kryterium Gwarancja na wykonane roboty. Maksymalną liczbę punktów (20) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji ( 60 miesięcy ) na wykonane roboty, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem podanym w SWZ
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert (Cena oferty , Termin wykonania i Gwarancji na wykonane roboty ).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów we wszystkich trzech kryteriach.
Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na wykonane roboty
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-27

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.