Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa DW 854 Annopol polegająca na budowie chodnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa DW 854 Annopol polegająca na budowie chodnika

Data zamieszczenia: 2024-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 19A
35-105 Rzeszów
powiat: Rzeszów
biuro@pzdw.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 12000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odcinek i: Przebudowa DW 854 Annopol polegająca na budowie chodnika od km 24+964 do km 25+256 str. prawa w m. Wrzawy i od km 28+270 do km 28+442 str. prawa w m. Gorzyce
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 z kostki brukowej wraz z budową elementów odwodnienia:
- w miejscowości Wrzawy w km 24+964 do km 25+256 str. prawa o długości 292 m,
- w miejscowości Gorzyce w km 28+270 do km 28+442 str. prawa str. prawa
o długości 172 m,
Na Wykonawcy ciąży obowiązek prolongaty terminów ważności warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń w razie takiej konieczności.
Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca w ramach obowiązku podejmowania działań informacyjnych dotyczących źródeł finansowania realizowanych zadań zobowiązany jest do zamieszczenia tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późniejszymi zmianami). Informacje dotyczące tablic informacyjnych stanowią załącznik do niniejszego postępowania.
Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiący Załącznik do SWZ.

CPV: 45233222-1

Dokument nr: 2024/BZP 00361002, PZDW/WZP/243/WJ/27/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-27 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73bf1f4a-27df-11ef-a458-c2a7c3d67e03
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-73bf1f4a-27df-11ef-a458-c2a7c3d67e03
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna
jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
Szczegóły zawarte zostały w pkt 14 Instrukcji dla wykonawców - Rozdział I SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania dotyczące RODO zostały określone w IDW - ROZDZIAŁ I SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-27 09:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-73bf1f4a-27df-11ef-a458-c2a7c3d67e03

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-27

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WJ/27/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 z kostki brukowej wraz z budową elementów odwodnienia:
- w miejscowości Wrzawy w km 24+964 do km 25+256 str. prawa o długości 292 m,
- w miejscowości Gorzyce w km 28+270 do km 28+442 str. prawa str. prawa
o długości 172 m,
Na Wykonawcy ciąży obowiązek prolongaty terminów ważności warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń w razie takiej konieczności.
Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca w ramach obowiązku podejmowania działań informacyjnych dotyczących źródeł finansowania realizowanych zadań zobowiązany jest do zamieszczenia tablic informacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późniejszymi zmianami). Informacje dotyczące tablic informacyjnych stanowią załącznik do niniejszego postępowania.
Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiący Załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-08-27
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, do wysokości 98,59 % wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający wskazuje zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone:
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
roboty ziemne
odwodnienie
podbudowy
nawierzchnie
elementy ulic
roboty wykończeniowe
oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowe wraz z projektami organizacji ruchu
elementy ulic
Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.
Zamówienie takie jest przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
a) Doświadczenie wykonawcy
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał min. 1 budowę, rozbudowę, przebudowę, remont drogi publicznej polegający na ułożeniu min. 400 m^2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej lub kamiennej, roboty winny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje)
Poprzez sformułowania ,,budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu oraz drodze publicznej" - Zamawiający rozumie definicje zgodne z określonymi w ustawie ,,prawo budowlane" i ,,ustawie o drogach publicznych"..
Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakres był wykonany w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji.
Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj".
b) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
Kierownik budowy - 1 osoba
Kwalifikacje:
Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019r w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niniejszego zamówienia.
Doświadczenie:
Osoba ta musi posiadać
minimum 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Budowlanych. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.
Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które pozwalać będą na pełnienie przedmiotowej funkcji w zakresie objętym umową;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 273 ust 1pkt 2 Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
Wzory wykazów i oświadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/inne-informacje
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (o którym mowa w art. 125 ust. 2 Pzp);
c) kosztorys ofertowy;
d) dowód wniesienia wadium;
e) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
f) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
g) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 12000,00 PLN
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Okoliczności i warunki zmiany umowy są przewidziane w SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI ZA WADY
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-26

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.