Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Miasta

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Miasta

Data zamieszczenia: 2024-06-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
powiat: nowotarski
tel. 18 26 11 244
umnt@um.nowytarg.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 26 11 244
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: zapytania ofertowego na przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy l arg oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematy ki określonej w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Działając zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.), Referat ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Nowy Targ przesyła zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy' Targ oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w' Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1. Przedmiot zamówienia.
Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Nowy Targ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.. póz. 977 z późn. zm.) - przedmiot ustaleń planu ogólnego obejmuje obowiązkowy zakres określony w art. 13a ust. 4 ww. ustawy w granicach określonych uchwałą Nr LX/668/2023 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Nowy l arg.
Istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (dane na 2023r.):
- powierzchnia miasta Nowy Targ - 5107h.
- grunty leśne oraz zadrzewione - 34.83% pow. miasta
- liczba mieszkańców - 31 005
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 73,5% pow. miasta
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy urbanistycznej i obowiązującymi przepisami prawa. w; tym w' szczególności z:
1/ ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),
2/ rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów' (Dz. U. z 2023 r. póz. 2758),
3/ rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wy znaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy (Dz. U z 2024 r. póz. 729),
4/ ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
5/ innymi przepisami wynikającymi z odpowiednich aktów1 prawnych, mających odniesienie do przedmiotu zlecenia, m. in. dotyczącymi ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, dróg, ochrony zabytków.
3. W szczególności przedmiot umowy obejmuje:
1/ analizę złożonych wniosków do planu ogólnego wraz ze stosownym wykazem,
2/ sporządzenie opracowania ekofizjograficznego (wersja elektroniczna - pliki PDF i shapefile i wersja papierowa),
3/ obliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów' niezabudowanych.
4/ sporządzenie w wersji elektronicznej i papierowej:
a) projektu planu ogólnego miasta Nowy Targ wraz z uzasadnieniem.
b) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
c) opracowanie danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ustawy o pizp,
5/ współpraca przy wdrożeniu procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu ogólnego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w; tym udział w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu.
6/ udział w konsultacjach społecznych zgodnie z art. 8i ustawy o pizp i sporządzenie protokołu i raportu podsumowującego przebieg tych konsultacji zgodnie z art. 8k ustawy o pizp,
7/ analizę złożonych uwag do projektu planu ogólnego oraz przygotowanie stanowiska burmistrza dotyczącego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia.
8/ wprowadzenie zmian do projektu planu ogólnego wy nikających z rozpatrzenia uwag i o ile to będzie konieczne współpraca przy wdrożeniu procedury ponowienia uzgodnień w niezbędnym zakresie.
9/ sporządzenie projektu planu ogólnego w technice zapewniającej możliwość publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego do przedstawienia na sesji Rady Miasta Nowy Targ. oraz jego prezentacja na Komisji merytorycznej Rady Miasta oraz na sesji Rady Miasta.
10/ po uchwaleniu planu ogólnego, przygotowanie dokumentacji prac planistycznych do przedstawienia wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi oraz sporządzenie - 7 egz. uchwalonego planu ogólnego wraz z załącznikami,
11 /sporządzenie uzasadnienia i podsumowania, o których mowa wart. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4. Przedmiot umowy' obejmuje również przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno -prawnych - projekty wszystkich pism zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i współpracę przy prowadzeniu procedury. Przedmiot umowy nie obejmuje wysyłki pism.
5. Teksty i rysunki opracowań do planu ogólnego oraz projekty planu ogólnego powstałe w' trakcie trwania procedury należy wykonywać w wersji elektronicznej i papierowej w' formatach PDF, JPG, GML oraz w' postaci cyfrowej (aplikacje GIS - zwektoryzowanie do postaci ESRI shapefile zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego).

Dokument nr: ZP.271.2.7.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć: do dnia 24.06.2024 r. do godz. 12.00 na adres: Urząd Miasta Nowy Targ, ul .Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ. Sekretariat Burmistrza Miasta, pokój 101 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Targ .

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1/ rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy
2/ oczekiwane sporządzenie projektu planu ogólnego do opiniowania i uzgodnień - 31 październik 2024r.
3/ termin realizacji przedmiotu umowy - do 31 grudnia 2025 r.
Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do załączonego projektu umowy.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta musi zawierać:
1/ wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku-załącznik nr 1),
2/ dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wg załączników: nr 2 - wykaz wykonanych usług, nr 3 - wy kaz osób),
3/ wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
4/ oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel@i wykonawcy, a w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo.
5/ oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
6/ wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Zaleca się, aby oferta była trwale zszyta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami.
7/ wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wykonawcy muszą udokumentować:
1/ zrealizowanie wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ich zmian, uchwalonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym min. 1 sporządzony dla obszaru miejskiego.
2/ uczestniczenie w wykonaniu niniejszego zamówienia następujących osób:
a) głównego projektanta planu, który musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 studiów uwarunkowali i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ich zmian, uchwalonych na podstawie ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ty m min. 1 sporządzony dla obszaru miejskiego,
b) zespołu, (w tym główny projektant, specjaliści w dziedzinie komunikacji, ochrony środowiska
1 infrastruktury technicznej), który' będzie wykon)'wał zamówienie, przy czym każda z tych osób musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu - w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres wykonywania zawodu jest krótszy - w ty m okresie) co najmniej dwóch opracowań z zakresu planowania przestrzennego, główny projektant musi spełniać warunki zgodne z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Wykonawca winien dysponować również sprzętem oraz oprogramowaniem umożliwiającym wykonanie zamówienia w technikach umożliwiających przekazanie Zamawiającemu planu ogólnego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w wersji umożliwiającej publikację w Dzienniku Urzędowym.
11. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa powyżej oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a/ wykaz wykonanych co najmniej 2 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub ich zmian, uchwalonych na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym min. 1 sporządzony dla obszaru miejskiego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres ten jest krótszy - to wr tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenia dwóch dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie /według załącznika nr 2/,
b/ wykaz osób. które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w' szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami /według załącznika nr 4 /.
12. Formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe
1/ Ustala się dla projektu planu ogólnego płatność częściową w' wysokości:
a) 50% ceny po pozytywnym zaopiniowaniu projektu planu ogólnego przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Nowym Targu.
b) 30% po przekazaniu projektu planu ogólnego do zatwierdzenia na Sesji Rady Miasta.
c) 20% po ogłoszeniu planu ogólnego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz przekazaniu materiałów zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 9 i 10 projektu umowy.
2/ Termin ostateczny wykonania pracy określonej w' § 1 uzależniony jest od trybu formalno -prawnego prowadzonego przez Burmistrza Miasta Nowego Targu zgodnie z art. 13i ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nastąpi do 14 dni po sesji Rady Miasta, na której zostanie zatwierdzony projekt planu ogólnego
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.
14. Kryterium oceny ofert:
1 / cena - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Kontakt:
Szczegółowe informacje można uzyskać:
1/ Referat ds. Zamówień Publicznych Miasta Nowy Targ pokój nr 221, mgr inż. Krzysztof Iskra, tel. 18 26 11 244. e-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl.
2/ Wydział Rozwoju i Urbanistyki, mgr inż. Wojciech Watycha tel. 18 26 11 271, e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl. lub mgr Magdalena Czyszczoń, tel. 18 26 11 201, e-mail:
magdalena_czyszczon@um.nowytarg.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.