Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Roboty budowlane w zakresie: Remont budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane w zakresie: Remont budynku

Data zamieszczenia: 2024-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Wojska Polskiego 2F
22-400 Zamość
powiat: Zamość
261181536, faks 261181607
32wog.zampub@ron.mil.pl
https://portal.smartpzp.pl/32wog
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 261181536, faks 2611
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w zakresie: Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy Ul. 1-go Maja w Woli Uhruskiej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie: Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy Ul. 1-go Maja w Woli Uhruskiej. Nr sprawy ZP/TP/23/2024.
Zakres robót:
Roboty rozbiórkowe:
- demontaż instalacji elektrycznej, sanitarnej, grzewczej
- wyburzenie ścianek działowych i kominów wentylacyjnych;
- demontaż stolarki okienno-drzwiowej;
- demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych;
- skucie tynków wewnętrznych i istniejącej glazury;
- wykucie otworów w ścianach pod okna i drzwi;
- skucie podłóg i istniejącej terakoty;
- demontaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;
- skucie tynków zewnętrznych;
- demontaż furtki wejściowej;
- rozbiórka opaski i chodników przy budynku;
- rozbiórka zbiornika przy budynku;
- rozbiórka utwardzeń placu i fundamentów na trasach prowadzonych przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.
Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne:
- zabezpieczenie terenu budowy
- odkopanie, osuszenie, odczyszczenie, wyrównanie fundamentów;
- wykonanie izolacji
- prace murowe i tynkarskie;
- osadzanie nadproży prefabrykowanych;
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- montaż krat;
- montaż podokienników;
- wykonanie wylewek betonowych po otworach kominowych;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dachu;
- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;
- montaż wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych na dachu;
- montaż konstrukcji i pokrycia dachowego istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym;
- wykonanie obróbek blacharskich;
- montaż rynien i rur spustowych;
- wykonanie przyłącza elektrycznego, przyłącza wodnego, przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- wykonanie instalacji odgromowej, oświetlenia zewnętrznego budynku,
- wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- odtworzenie zdemontowanych utwardzeń i dróg;
- porządkowanie terenu w obszarze prowadzonych prac.
Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne:
- wykonanie posadzek w budynku
- wykonanie dozbrojeń, wzmocnień w miejscach przewidzianych na ścianki działowe;
- prace murowe;
- montaż nadproży na ściankach działowych;
- oczyszczenie i odgrzybianie sufitów;
- otynkowanie ścian wewnętrznych;
- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych we wszystkich pomieszczeniach;
- montaż podokienników wewnętrznych;
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;
- ułożenie gresu technicznego
- gruntowanie i malowanie ścian;
- układanie przewodów elektrycznych w korytkach natynkowych;
- montaż gniazd, włączników, opraw oświetleniowych itp. elementów elektrycznych;
- dostawa i montaż olejowych grzejników elektrycznych;
- wykonanie instalacji kanalizacyjnych;
- wykonanie instalacji wodnych;
- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami osiowymi;
- wykonanie pomiarów elektrycznych;
- wykonanie dezynfekcji i próby szczelności instalacji wodnych;
- wykonanie próby szczelności i drożności instalacji kanalizacyjnej;
- sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych;
- prace porządkowe.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - branża elektryczna, branża ogólnobudowlana i branża sanitarna - spakowana w programie *zip 7 - stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 2024/BZP 00362140, ZP/TP/23/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-27 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/32wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty jest platforma zakupowa https://portal.smartpzp.pl/32wog
W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiającego komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez
System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do
Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja
Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań w
ramach postępowania.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Zadawanie pytań
przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania". Po otwarciu ofert, komunikacja miedzy Zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem
systemu, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej
oferty.
Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie co najmniej jednego podpisu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, Ul. Wojska Polskiego 2F, 22- 400 Zamość;
2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iodo@ron.mil.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: roboty budowlane w zakresie: Remont ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Woli Uhruskiej przy Ul. Szkolnej 2. Nr sprawy ZP/TP/16/2024, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605,1720 z późn. zm.)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,1720 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/32wog
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-27 10:00
Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/32wog

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
-7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023r. poz. 462).
3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP/TP/23/2024 - Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. 1-go Maja w Woli Uhruskiej"
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 27.06.2024 r. do godz.: 10:00.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/23/2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie: Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. 1-go Maja w Woli Uhruskiej. Nr sprawy ZP/TP/23/2024.
Zakres robót:
Roboty rozbiórkowe:
- demontaż instalacji elektrycznej, sanitarnej, grzewczej
- wyburzenie ścianek działowych i kominów wentylacyjnych;
- demontaż stolarki okienno-drzwiowej;
- demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych;
- skucie tynków wewnętrznych i istniejącej glazury;
- wykucie otworów w ścianach pod okna i drzwi;
- skucie podłóg i istniejącej terakoty;
- demontaż pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych;
- skucie tynków zewnętrznych;
- demontaż furtki wejściowej;
- rozbiórka opaski i chodników przy budynku;
- rozbiórka zbiornika przy budynku;
- rozbiórka utwardzeń placu i fundamentów na trasach prowadzonych przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych.
Roboty ogólnobudowlane zewnętrzne:
- zabezpieczenie terenu budowy
- odkopanie, osuszenie, odczyszczenie, wyrównanie fundamentów;
- wykonanie izolacji
- prace murowe i tynkarskie;
- osadzanie nadproży prefabrykowanych;
- montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- montaż krat;
- montaż podokienników;
- wykonanie wylewek betonowych po otworach kominowych;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej dachu;
- wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;
- montaż wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych na dachu;
- montaż konstrukcji i pokrycia dachowego istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym;
- wykonanie obróbek blacharskich;
- montaż rynien i rur spustowych;
- wykonanie przyłącza elektrycznego, przyłącza wodnego, przyłącza kanalizacji sanitarnej;
- wykonanie instalacji odgromowej, oświetlenia zewnętrznego budynku,
- wykonanie pomiarów, prób i sprawdzeń;
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- odtworzenie zdemontowanych utwardzeń i dróg;
- porządkowanie terenu w obszarze prowadzonych prac.
Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne:
- wykonanie posadzek w budynku
- wykonanie dozbrojeń, wzmocnień w miejscach przewidzianych na ścianki działowe;
- prace murowe;
- montaż nadproży na ściankach działowych;
- oczyszczenie i odgrzybianie sufitów;
- otynkowanie ścian wewnętrznych;
- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych we wszystkich pomieszczeniach;
- montaż podokienników wewnętrznych;
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych;
- ułożenie gresu technicznego
- gruntowanie i malowanie ścian;
- układanie przewodów elektrycznych w korytkach natynkowych;
- montaż gniazd, włączników, opraw oświetleniowych itp. elementów elektrycznych;
- dostawa i montaż olejowych grzejników elektrycznych;
- wykonanie instalacji kanalizacyjnych;
- wykonanie instalacji wodnych;
- wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami osiowymi;
- wykonanie pomiarów elektrycznych;
- wykonanie dezynfekcji i próby szczelności instalacji wodnych;
- wykonanie próby szczelności i drożności instalacji kanalizacyjnej;
- sprawdzenie drożności kanałów wentylacyjnych;
- prace porządkowe.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄ:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - branża elektryczna, branża ogólnobudowlana i branża sanitarna - spakowana w programie *zip 7 - stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w następujących kryteriach:
Waga poszczególnych kryteriów:
1. Ceny - 80 pkt = 80 % x 100
2. Gwarancji - 20 pkt = 20 % x 100
1) Cena CO (w rozumieniu ceny brutto) - waga 80%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
Cmin
CO = -------- x 80% x 100 punktów, gdzie:
CB
CO - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 80%
Cmin - najniższa cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB - cena oferty badanej
2) Gwarancja - waga 20%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
GB
GO = ---------- x 20 % x100 punktów, gdzie:
GMAX
GO - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium gwarancja 20 %
G B - zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
2. UWAGA:
A. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w pełnych miesiącach w złożonej ofercie.
B. Wskazany w ofercie okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące
i dłuższy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja - 20%, z tym że punkty za gwarancję przyznawane będą wg wzoru.
C. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub niewskazanie w ofercie terminu gwarancji w ogóle - oferta zostanie odrzucona.
D. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do obliczeń w kryterium: gwarancja, zostanie przyjęty okres - 60 miesięcy.
3. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta = oferta z największą liczbą punktów LP
LP = CO + GO
gdzie: LP - wyliczona ilość punktów badanej oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek - jeżeli wykaże, że:
a) posiada doświadczenie nabyte poprzez realizację robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robocie budowlanej objętej przedmiotem zamówienia publicznego, przez co Zamawiający rozumie wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem budynków na kwotę co najmniej 400 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
b) skieruje do realizacji zamówienia:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami o specjalności: > konstrukcyjno-budowlanej;
oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tekst jednolity);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
c) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu;
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2) Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.),z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) WYKAZ ROBÓT budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
- co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową lub remontem budynków na kwotę co najmniej 400 000,00 zł brutto - wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ
b) DOWODY określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, sanitarnymi, elektrycznymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.:
- co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami o specjalności:
> konstrukcyjno-budowlanej;
oraz przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 tekst jednolity)- wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oryginał pełnomocnictwa w przypadku, gdy ofertę i załączniki podpisuje ustanowiony pełnomocnik.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy danego wykonawcy) - zgodnie z art. 123 ustawy Pzp (składa się z ofertą)- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
-7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023r. poz. 462).
3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem: ,,Wadium w postępowaniu nr ZP/TP/23/2024 - Remont budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. 1-go Maja w Woli Uhruskiej"
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
5. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 27.06.2024 r. do godz.: 10:00.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy - a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania
zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII A pkt 4 ppkt 2) (oświadczenie), ppkt 7) (oświadczenie), XII B pkt 2 ppkt 1) (krk), ppkt 2) (ewidencja), 3) (oświadczenie grupa kapitałowa) składa każdy z
wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w następujących kryteriach:
Waga poszczególnych kryteriów:
1. Ceny - 80 pkt = 80 % x 100
2. Gwarancji - 20 pkt = 20 % x 100
1) Cena CO (w rozumieniu ceny brutto) - waga 80%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
Cmin
CO = -------- x 80% x 100 punktów, gdzie:
CB
CO - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 80%
Cmin - najniższa cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB - cena oferty badanej
2) Gwarancja - waga 20%, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
GB
GO = ---------- x 20 % x100 punktów, gdzie:
GMAX
GO - liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium gwarancja 20 %
G B - zaproponowany okres gwarancji w ofercie badanej
GMAX - najdłuższy zaproponowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
2. UWAGA:
A. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, okres obowiązywania gwarancji Wykonawca określi w pełnych miesiącach w złożonej ofercie.
B. Wskazany w ofercie okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące
i dłuższy niż 60 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: gwarancja - 20%, z tym że punkty za gwarancję przyznawane będą wg wzoru.
C. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące lub niewskazanie w ofercie terminu gwarancji w ogóle - oferta zostanie odrzucona.
D. W przypadku wskazania w ofercie terminu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do obliczeń w kryterium: gwarancja, zostanie przyjęty okres - 60 miesięcy.
3. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejsza oferta = oferta z największą liczbą punktów LP
LP = CO + GO
gdzie: LP - wyliczona ilość punktów badanej oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-26

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.