Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia meblowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia meblowego

Data zamieszczenia: 2024-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o
Wybrzeże Gdyńskie 27
01-531 Warszawa
powiat: Warszawa
przetargi@mpri.pl
https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia meblowego dla pomieszczeń szatniowych do Obiektu w ramach ,,Zakupów Inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego dla pomieszczeń szatniowych do Obiektu w ramach ,,Zakupów Inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

CPV: 39173000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00363236, BZP.260.4.2024.AM

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-24 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-24 12:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://mpri.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
4 000, 00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Termin wniesienia wadium upływa dnia: 24.06.2024 roku o godz. 12:00
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.260.4.2024.AM
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 61898550,62 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 302926,78 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego dla pomieszczeń szatniowych do Obiektu w ramach ,,Zakupów Inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
4.2.6.) Główny kod CPV: 39173000-5 - Meble do przechowywania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji i serwisu
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : 1.1 Wykaz dowodów
potwierdzających, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1.1.1 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7,
sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
1.1.2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 4 do
SWZ.
1.1.3 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego - stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz innych dokumentów, składanych wraz z ofertą.
3.1 Oferta - sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
3.2 Formularz cenowy - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
3.3 Opis przedmiotu zamówienia - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
4 000, 00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
Termin wniesienia wadium upływa dnia: 24.06.2024 roku o godz. 12:00
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Oświadczenie Wykonawcy, wymienione w Rozdziale 9 SWZ:
1.1 o którym mowa w pkt. 1.1.1 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu
potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postpowania,
1.2 o którym mowa w pkt. 1.1.2 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
1.3 o którym mowa w pkt. 1.1.1 w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania.
2 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy -załącznikiem nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji i serwisu
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.