Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wyposażenie pomieszczeń

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wyposażenie pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2024-06-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stare Babice
Rynek 32
05-082 Stare Babice
powiat: warszawski zachodni
zamowienia.publiczne@stare-babice.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940078
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stare Babice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wyposażenie pomieszczeń Centrum Dojrzałego Człowieka w miejscowości
Borzęcin Duży
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozlokowanie w pomieszczeniach mebli, wyposażenia oraz sprzętu RTV i AGD przeznaczonego do obiektu Centrum Dojrzałego Człowieka w Borzęcinie Dużym Ul. Tekli Rapackiej 6. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w zestawieniu rzeczowo-ilościowym określającym rodzaj oraz ilość.

CPV: 39130000-2, 39700000-9,30213100-6,32000000-3

Dokument nr: 2024/BZP 00363333, WIZiF.271.18.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-20 12:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://starebabice.bip.net.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://starebabice.bip.net.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdziałem IX SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940078
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-20 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/stare_babice

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

Wymagania:
1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu:
1) należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Stare Babice na konto w Banku Handlowym w Warszawie nr rachunku 13 1030 1508 0000 0008 2366 0009, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania WIZiF.271.18.2024 pn.: ,,Wyposażenie pomieszczeń Centrum Dojrzałego Człowieka
w miejscowości Borzęcin Duży"
2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIZiF.271.18.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozlokowanie w pomieszczeniach mebli, wyposażenia oraz sprzętu RTV i AGD przeznaczonego do obiektu Centrum Dojrzałego Człowieka w Borzęcinie Dużym ul. Tekli Rapackiej 6. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w zestawieniu rzeczowo-ilościowym określającym rodzaj oraz ilość.
4.2.6.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego
30213100-6 - Komputery przenośne
32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania (realizowane na podstawie dwóch odrębnych umów) polegające na dostawie i montażu wyposażenia budynków mieszkalnych lub budynków użyteczności publicznej o wartości, co najmniej 80 000 zł brutto każde zadanie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem IV SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem IV SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z rozdziałem IV SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Załącznik nr 1a do Oferty_Formularz potwierdzenia spełnienia minimalnych parametrów;
2) Załącznik nr 1b i 1c do Oferty_OPZ wyposażenie obiektu;
3) Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz - Materiały i urządzenia równoważne
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
2. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu:
1) należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy Stare Babice na konto w Banku Handlowym w Warszawie nr rachunku 13 1030 1508 0000 0008 2366 0009, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania (godzina). Za skuteczność operacji finansowo - bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty z zaznaczeniem, że dotyczy postępowania WIZiF.271.18.2024 pn.: ,,Wyposażenie pomieszczeń Centrum Dojrzałego Człowieka
w miejscowości Borzęcin Duży"
2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z VII Rozdziałem SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.