Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja wentylacji M2

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja wentylacji M2

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Na Grobli 19
50-421 Wrocław
powiat: Wrocław
grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,24633,151c79acb52fe49af21cff6035b13cf3.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja wentylacji M2 na WOŚ
Przedmiot zamówienia:
Dokumentacja dostępna jest pod adresem:
http://mpwikwroclaw.website.pl/wentylacja_M2/dokumentacja.zip
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Modernizacja wentylacji M2 na WOŚ 45331210-1 1 komplet 50000 kosztorysowe 4% Wrocław 10 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy

Dokument nr: Z232/42

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,24633,151c79acb52fe49af21cff6035b13cf3.html

Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
27- 06- 2024 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwikwroclaw.logintrade.net/zapytania_email,24633,151c79acb52fe49af21cff6035b13cf3.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego wSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania
Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty
Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tym projektem, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
W przypadku gdy przekazujemy dane osobowe inne niż bezpośrednio nas dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
Oświadczamy, że składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w projekcie umowy
Udzielamy Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w projekcie umowy
Oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w MPWiK S.A.
Oświadczamy, że posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz oświadczamy, że wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej roboty budowlane polegające na wykonaniu lub modernizacji wentylacji w obiektach przemysłowych o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3 oraz montaż urządzeń wentylacyjnych o wydajności min. 20 000m3/h
Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadamy zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia
Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), o którym mowa w pkt 2.8. SIWZ - regulacje ogólne
14. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu lub czasowemu zawieszeniu zgodnie z Polityką Wykluczeń prowadzoną przez Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownikiem budowy i kierownikiem robót z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym w funkcji kierownika

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Kryteria dla: Modernizacja wentylacji M2 na WOŚ
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium Uwagi
3. Cena 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie wykonawców naszej firmy, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
5. Aby przeglądać postępowania od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie wykonawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Domagała
tel:
e-mail: grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl
Modernizacja wentylacji M2 na WOŚOsoba kontaktowa:
Grzegorz Domagała
tel:
e-mail: grzegorz.domagala@mpwik.wroc.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.