Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja garażu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja garażu

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bielany
Bielany-Żyłaki, ul. Słoneczna 2
08-311 Bielany
powiat: sokołowski
tel. 25/787-80-13 w. 25
sekretariat@gminabielany.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Bielany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25/787-80-13 w.
Termin składania ofert: 2024-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Modernizacja garażu OSP w Dmochach Rogalach"
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji budynku garażu OSP w Dmochach Rogalach, w zakresie wykonania nowej posadzki w pomieszczeniu garażu, montaż nowej bramy garażowej z automatami wraz z doprowadzeniem zasilania oraz wykonanie w dolnej części ściany cokołu z gresu o wysokości min. 10 cm.. Szczegółowy opis zamówienia jest zawarty w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 4 zapytania ofertowego

Dokument nr: WO.2614.1.2024

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.06.2024 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert:

a) Oferta powinna być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminabielany.pl lub w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres:
Urząd Gminy Bielany
ul. Słoneczna 2
08-311 Bielany
Pokój nr 7
do dnia 20 czerwca 2024 r. godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: 30.09.2024 r.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1.
Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania ,,MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP"- edycja 2024".
4. Wymagana gwarancja: 36 miesięcy.

5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1/ Prowadzą m.in. działalność gospodarczą w zakresie niniejszego zapytania ofertowego.
2/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia oraz
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
4/ Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a) Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.
Nazwa kryterium
Waga
Najniższa cena
100%

b) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

c) W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

OFERTA

,,Modernizacja garażu OSP w Dmochach Rogalach"

Nie otwierać przed 20 czerwca 2024 r. godz. 10.30

c) Oferta powinna zwierać :
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1
- Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu- załącznik nr 2
- Podpisany opis techniczny stanowiący załącznik nr 4
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Wybór wykonawcy:
O wyborze Wykonawcy oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub poprzez e-mail.

Kontakt:
12. Osoba do kontaktu
Marcin Ruciński
tel: 25/787-80-13 w. 34

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.