Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja sufitu podwieszonego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja sufitu podwieszonego

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet w Siedlcach
Konarskiego 2
08-110 Siedlce
powiat: Siedlce
25 6431935
monika.wachnikowska@uws.edu.pl
https://uws-edu.logintrade.net/zapytania_email,167931,153ed96f772ecd82c8185599d90c4df2.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 25 6431935
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja sufitu podwieszonego Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Siedlcach zlokalizowanego przy Ul. Żytniej 39 w Siedlcach według formuły zaprojektuj i wybuduj
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na modernizacji sufitu podwieszonego Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Siedlcach zlokalizowanego przy Ul. Żytniej 39 w Siedlcach według formuły zaprojektuj i wybuduj.
Szczegółowy zakres prac określają załączniki do SWZ:
1) Program Funkcjonalno - Użytkowy;
2) Ekspertyza techniczna sufitu.
3) STWIORB.
Zamawiający wymaga, aby wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia objęte były co najmniej 5-letnim okresem gwarancji, liczonym od dnia bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru (wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert).
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca, planując i realizując roboty budowlane, zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż prace wykonywane będą w funkcjonującym budynku. Wykonawca jest zobowiązany do minimum ograniczyć niedogodności związane z realizacją robót.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w dni powszednie w godz.ch od 7.00 - 19.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wprowadzenie dwóch Wykonawców na teren budowy spowoduje wydłużenie prac budowlanych. Stanowi to również trudność, gdyż należałoby przygotować dwie odrębne dokumentacje projektowe, co wydłuży czas i koszt wykonania inwestycji. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części groziłby generowaniem nadmiernych trudności oraz brakiem koordynacji skutkującymi poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Podziału zamówienia nie dokonano z powodów kosztów i organizacyjnych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Brak podziału nie stanowi przeszkody dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 P. z. p.
Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzania aukcji elektronicznej.
Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn, w tym standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca winien uwzględnić w zakresie swojej działalności zapisy art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).

CPV: 45000000-7, 71220000-6,71320000-7,45300000-0,45310000-3,45400000-1,45210000-2,45450000-6, 45111300-1,45262120-8

Dokument nr: 2024/BZP 00365026, DZP.290.30.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://uws-edu.logintrade.net/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uws-edu.logintrade.net/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej:
1) Rekomendowane przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31,
c) Mozilla Firefox 26,
d) Opera 18.
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet,
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax,
c) włączona obsługa JavaScript,
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Leader,
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3) Rekomendowane formaty przesyłanych danych
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg
4) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę.
W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę ,,Złóż ofertę". W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
UWAGA!
W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net
Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy Ul. Konarskiego 2, reprezentowany przez Rektora;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: roman.sikorski@uws.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://uws-edu.logintrade.net/zapytania_email,167931,153ed96f772ecd82c8185599d90c4df2.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-28 09:00
Miejsce składania ofert: https://uws-edu.logintrade.net/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Uniwersytetu w Siedlcach
w Banku Pekao S.A. 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 z dopiskiem: Modernizacja sufitu podwieszonego Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Siedlcach zlokalizowanego przy ul. Żytniej 39 w Siedlcach według formuły zaprojektuj i wybuduj.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet w Siedlcach
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 P.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.290.30.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 677552,52 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na modernizacji sufitu podwieszonego Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Siedlcach zlokalizowanego przy ul. Żytniej 39 w Siedlcach według formuły zaprojektuj i wybuduj.
Szczegółowy zakres prac określają załączniki do SWZ:
1) Program Funkcjonalno - Użytkowy;
2) Ekspertyza techniczna sufitu.
3) STWIORB.
Zamawiający wymaga, aby wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia objęte były co najmniej 5-letnim okresem gwarancji, liczonym od dnia bezusterkowego odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru (wydłużenie okresu gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert).
Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca, planując i realizując roboty budowlane, zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż prace wykonywane będą w funkcjonującym budynku. Wykonawca jest zobowiązany do minimum ograniczyć niedogodności związane z realizacją robót.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w dni powszednie w godzinach od 7.00 - 19.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wprowadzenie dwóch Wykonawców na teren budowy spowoduje wydłużenie prac budowlanych. Stanowi to również trudność, gdyż należałoby przygotować dwie odrębne dokumentacje projektowe, co wydłuży czas i koszt wykonania inwestycji. Ponadto ewentualny podział zamówienia na części groziłby generowaniem nadmiernych trudności oraz brakiem koordynacji skutkującymi poważną groźbą nieprawidłowej realizacji zamówienia. Podziału zamówienia nie dokonano z powodów kosztów i organizacyjnych np. związanych z potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. Brak podziału nie stanowi przeszkody dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 P. z. p.
Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej bez przeprowadzania aukcji elektronicznej.
Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn, w tym standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca winien uwzględnić w zakresie swojej działalności zapisy art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262120-8 - Wznoszenie rusztowań
45262110-5 - Demontaż rusztowań
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45321000-3 - Izolacja cieplna
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów:
1) ,,cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia" - znaczenie 60%;
2) ,,okres gwarancji na wykonane roboty budowlane" - znaczenie 40%;
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Liczba punktów przyznana każdej ofercie obliczona zostanie w następujący sposób:
1) dla kryterium ,,cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia":
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ocenę 60 punktów,
b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
An = (C min/Cn) x 60
C min - cena najniższa w złożonych ofertach
Cn - cena oferty rozpatrywanej
An - ocena punktowa
c) uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2) dla kryterium ,,okres gwarancji na wykonane roboty budowlane":
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 5 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 0 punktów;
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 6 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 20 punktów;
c) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 7 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 40 punktów.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 7 lat.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 5 lat.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych latach. Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu niż wyżej wymienione przez Wykonawcę
w formularzu oferty do niniejszej SWZ będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował 5 letni okres gwarancji.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności:
a) widoczną mylną pisownię wyrazu,
b) ewidentny błąd gramatyczny,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbowo i słownie.
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, w szczególności:
a) błędne obliczenie wartości podatku VAT na podstawie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty VAT, przy założeniu, że prawidłowo podano wartość netto i kwotę podatku od towarów i usług.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie pomieszczeń użyteczności publicznej na kwotę nie mniejsza niż 500.000,00 złotych brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów, określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji
o tym czy robota budowlana została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
b) dysponuje osobami zdolnym do wykonania zamówienia, tj.
- powierzy funkcję kierownika budowy osobie posiadającej uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2024 poz. 725).posiada minimum 1 osoba posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno -budowlanej, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2024 poz. 725);
- posiada minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2024 poz. 725);
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 5 do SWZ);
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Uniwersytetu w Siedlcach
w Banku Pekao S.A. 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 z dopiskiem: Modernizacja sufitu podwieszonego Auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Siedlcach zlokalizowanego przy ul. Żytniej 39 w Siedlcach według formuły zaprojektuj i wybuduj.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet w Siedlcach
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 P.z.p. zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V. D ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w wyniku niniejszego postępowania, określając, iż dopuszcza się zmianę zakresu prac, sposobu wykonania lub terminu wykonania pod warunkiem zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) z powodu okoliczności siły wyższej (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne), której nie można było przewidzieć,
2) z powodu działania lub zaniechania osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia (w szczególności z przyczyn leżących po stronie wykonawcy), pod warunkiem że działania te nie są konsekwencją winy stron umowy;
3) zmiany kluczowych specjalistów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony
z przyczyn od nich niezależnych, w przypadku nie wywiązywania się kluczowych specjalistów
z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje i doświadczenie jak osoby wskazane w umowie,
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów:
1) ,,cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia" - znaczenie 60%;
2) ,,okres gwarancji na wykonane roboty budowlane" - znaczenie 40%;
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Liczba punktów przyznana każdej ofercie obliczona zostanie w następujący sposób:
1) dla kryterium ,,cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia":
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma maksymalną ocenę 60 punktów,
b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
An = (C min/Cn) x 60
C min - cena najniższa w złożonych ofertach
Cn - cena oferty rozpatrywanej
An - ocena punktowa
c) uzyskana liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
2) dla kryterium ,,okres gwarancji na wykonane roboty budowlane":
a) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 5 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 0 punktów;
b) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 6 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 20 punktów;
c) oferta Wykonawcy, który zaoferuje 7 letni okres gwarancji - otrzyma ocenę 40 punktów.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 7 lat.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert: 5 lat.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji w pełnych latach. Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
Nie wskazanie lub wskazanie innego terminu niż wyżej wymienione przez Wykonawcę
w formularzu oferty do niniejszej SWZ będzie oznaczać, że Wykonawca zaproponował 5 letni okres gwarancji.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, w szczególności:
a) widoczną mylną pisownię wyrazu,
b) ewidentny błąd gramatyczny,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbowo i słownie.
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, w szczególności:
a) błędne obliczenie wartości podatku VAT na podstawie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług,
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty VAT, przy założeniu, że prawidłowo podano wartość netto i kwotę podatku od towarów i usług.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-27

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.