Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie przeglądu technicznego oraz sporządzenie wykazu i kosztorysu napraw (materiały,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie przeglądu technicznego oraz sporządzenie wykazu i kosztorysu napraw (materiały, części, usługa) i konserwacji agregatów i generatorów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
783 939 035, (22) 695-61-87, 723 996 072
wbzk@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 783 939 035, (22) 69
Termin składania ofert: 2024-06-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie przeglądu technicznego oraz
sporządzenie wykazu i kosztorysu napraw (materiały, części, usługa) i konserwacji
agregatów i generatorów prądotwórczych, znajdujących się w Wojewódzkim Magazynie
Przeciwpowodziowym i Obrony Cywilnej, Ul. Głowna 10, 05-650 Nowe Grobice na
potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: WBZK-III.271.8.2024.MC

Składanie ofert:
VI.Termin, miejsce i sposób składnia ofert
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 26 czerwca 2024r. do
godz. 16:00:00 drogą mailową na adres e-mailowy: wbzk@mazowieckie.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Wojewódzki Magazyn Sprzętu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w
miejscowości Nowe Grobice, Ul. Główna 10, 05-650 Chynów.

Wymagania:
III.Kryteria oceny ofert
1. Cena - 100%.
IV.Warunki realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie
20 dni od dnia wysłania Zlecenia przez Zamawiającego lub podpisaniu umowy na
realizację zamówienia.
2. Wykonawca dokona przeglądu technicznego oraz sporządzi wykaz i kosztorys napraw
oraz konserwacji agregatów prądotwórczych i generatorów (z uwzględnieniem kosztów
części, usługi i materiałów), zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wizja lokalna jest możliwa po uprzednim kontakcie telefonicznym z przedstawicielami
Zamawiającego wskazanymi w części X.
4. Warunkiem udzielenia zamówienia będzie otrzymanie zlecenia lub zawarcie umowy w
przypadku gdy będzie wymagana w terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na
wzorze przedłożonym przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty;
5. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana przelewem
bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zleceniapłatności w banku Zamawiającego.
V.Termin związania ofertą
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VII.Informacja o dokumentach jakie Wykonawca musi załączyć do oferty
1. Formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz agregatów prądotwórczych i generatorów do przeglądu technicznego wraz z
wykazem prac i kosztów naprawy i konserwacji.
VIII.Informacja dotycząca negocjacji z Wykonawcami
Dopuszcza się negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli
prawidłowe oferty.
IX. Inne informacje o zamówieniu
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub
doprecyzowania przesłanych dokumentów.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie, czyli bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki
2) dotyczące wyrazów, w szczególności:
a) ewidentny błąd gramatyczny,
b) mylną pisownię wyrazów,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy,
e) rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;
f) oczywiste omyłki rachunkowe (omyłki dotyczące działań arytmetycznych na
liczbach), z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych
poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów
Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak równieżnie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku
zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy
przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Kontakt:
X.Informacja o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami
Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z zapytaniem ofertowym to osoby
uprawnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami:
1) p. Tomasz Oleksiński, tel. 783 939 035, adres e-mail: toleksinski@mazowieckie.pl
2) p. Marek Chołuj, nr tel. (22) 695-61-87, adres e-mail: mcholuj@mazowieckie.pl
3) p. Daniel Samoraj, nr tel. 723 996 072, adres e-mail: dsamoraj@mazowieckie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.