Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja kanalizacji deszczowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 Strzegom
powiat: świdnicki
748560599, faks 748560516
strzegom@strzegom.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940759
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzegom
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 748560599, faks 7485
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja kanalizacji deszczowej na Ul. Brzegowej w Strzegomiu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji- remontu odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na Ul. Brzegowej w Strzegomiu, na działce nr 227- obręb 5 Grabina Pd, poprzez montaż kolektora deszczowego w istniejącym murowanym kanale deszczowym o średnicy 1000 mm, o długości ok. 492 mb, który z uwagi na degradację materiałów oraz intensywne zanieczyszczenie nie jest sprawny technicznie.
W celu wykonania remontu kanalizacji deszczowej przewidziano konieczność demontażu oraz utylizacji istniejących studni rewizyjnych zamontowanych na istniejącym kolektorze betonowym/murowanym o przekroju ok. 1000 mm (na całej długości kolektora występują różne wymiary kanału o przekroju prostokąta; w związku z zamuleniem oraz licznymi uszkodzeniami kanału deszczowego ustalenie rzeczywistych wymiarów kanału na całej długości kolektora deszczowego nie było możliwe). W celu wykonania trasowania nowego odcinka kanalizacji deszczowej po trasie istniejącego kolektora deszczowego należy wykonać demontaż górnej części kolektora - płyt przykrywających lub wycięcie w płycie wierzchniej otworowania wzdłużnego na całej długości kolektora. Dla odcinków wykonanych z kręgów betonowych przewiduje się rozkucie górnej części kolektora deszczowego celem ułożenia w nim nowego rurarzu. Gruz, szlam oraz nieczystości z istniejącego murowanego kolektora należy usunąć i zutylizować.
Nową instalację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek kielichowych typu PVC-U SN8 o średnicach D= 160, 200, 400 i 500. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z kinetami oraz osadnikami o średnicach, D=1200, 1500, przekryte włazami żeliwnymi klasy D400 o średnicy dn= 600 mm w wykonaniu szczelnym. Należy odtworzyć włączenie do istniejącego w murze oporowym wylotu do rzeki Strzegomki.
Do nowego kolektora deszczowego należy podłączyć istniejące wpusty deszczowe zlokalizowane w pasie drogowym w Ul. Brzegowej oraz podłączyć istniejące wpusty kanalizacji deszczowej z działek sąsiednich. Przewidziano również montaż nowych wpustów ulicznych typu 400x600 klasy D400 osadzonych na betonowej studzience do wpustów ściekowych DN 500 z osadnikiem.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie technicznym remontu kanalizacji deszczowej przy Ul. Brzegowej w Strzegomiu - projekt w załączniku Nr 10 do SWZ.

CPV: 45232130-2

Dokument nr: 2024/BZP 00365377, WIiZP.271.11.2024.AJk

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom.
2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty
poprzez kliknięcie przycisku ,,Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość", po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. W przypadku stosowania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia
integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, b) Pliki w innych formatach niż PDF
zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem
przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
5. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
6. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi
,,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
7. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
8. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na pdf.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a) .zip, b) .7Z.
10. Wśród rozszerzeń powszechnych, a nie występujących w rozporządzeniu, o którym mowa w SWZ występują: .rar .gif .bmp.numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
11. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w rozdziale 21 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/940759
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-28 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/strzegom

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank o/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 z dopiskiem WIiZP.271.11.2024.AJk.wadium. Zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania ,,Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej w Strzegomiu" oraz numer WIiZP.271.11.2024.AJk,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Strzegom,
7) Ważne! w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIiZP.271.11.2024.AJk
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 589177,30 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji- remontu odcinka kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na ul. Brzegowej w Strzegomiu, na działce nr 227- obręb 5 Grabina Pd, poprzez montaż kolektora deszczowego w istniejącym murowanym kanale deszczowym o średnicy 1000 mm, o długości ok. 492 mb, który z uwagi na degradację materiałów oraz intensywne zanieczyszczenie nie jest sprawny technicznie.
W celu wykonania remontu kanalizacji deszczowej przewidziano konieczność demontażu oraz utylizacji istniejących studni rewizyjnych zamontowanych na istniejącym kolektorze betonowym/murowanym o przekroju ok. 1000 mm (na całej długości kolektora występują różne wymiary kanału o przekroju prostokąta; w związku z zamuleniem oraz licznymi uszkodzeniami kanału deszczowego ustalenie rzeczywistych wymiarów kanału na całej długości kolektora deszczowego nie było możliwe). W celu wykonania trasowania nowego odcinka kanalizacji deszczowej po trasie istniejącego kolektora deszczowego należy wykonać demontaż górnej części kolektora - płyt przykrywających lub wycięcie w płycie wierzchniej otworowania wzdłużnego na całej długości kolektora. Dla odcinków wykonanych z kręgów betonowych przewiduje się rozkucie górnej części kolektora deszczowego celem ułożenia w nim nowego rurarzu. Gruz, szlam oraz nieczystości z istniejącego murowanego kolektora należy usunąć i zutylizować.
Nową instalację deszczową zaprojektowano z rur i kształtek kielichowych typu PVC-U SN8 o średnicach D= 160, 200, 400 i 500. Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z kinetami oraz osadnikami o średnicach, D=1200, 1500, przekryte włazami żeliwnymi klasy D400 o średnicy dn= 600 mm w wykonaniu szczelnym. Należy odtworzyć włączenie do istniejącego w murze oporowym wylotu do rzeki Strzegomki.
Do nowego kolektora deszczowego należy podłączyć istniejące wpusty deszczowe zlokalizowane w pasie drogowym w ul. Brzegowej oraz podłączyć istniejące wpusty kanalizacji deszczowej z działek sąsiednich. Przewidziano również montaż nowych wpustów ulicznych typu 400x600 klasy D400 osadzonych na betonowej studzience do wpustów ściekowych DN 500 z osadnikiem.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie technicznym remontu kanalizacji deszczowej przy ul. Brzegowej w Strzegomiu - projekt w załączniku Nr 10 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena, gwarancja.
Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium ,,Cena". Podstawą przyznania punktów będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone w następujący sposób:
C = (C min./C bad.) x 60
gdzie:
C- ilość punktów jaką Wykonawca uzyska za kryterium ,,Cena"
C min. - cena brutto oferty najtańszej
C bad.- cena brutto oferty badanej
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Punkty za kryterium ,,Gwarancja" zostaną obliczone w następujący sposób:
Gwarancja minimum 3 lata - 0 pkt
Gwarancja 4 lata - 25 pkt
Gwarancja 5 lat - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub remoncie sieci kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Wykonawca musi wskazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w tym w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
Uwaga! Oświadczenie składa także podmiot udostępniający zasoby, jeśli występuje.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SWZ.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik Nr 8 do SWZ.
W przypadku kiedy roboty budowlane stanowią część większego przedsięwzięcia należy wskazać przede wszystkim wartość tych robót, a nie wartość całego przedsięwzięcia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank o/Strzegom nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 z dopiskiem WIiZP.271.11.2024.AJk.wadium. Zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia przelewu. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania ,,Modernizacja kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej w Strzegomiu" oraz numer WIiZP.271.11.2024.AJk,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Strzegom,
7) Ważne! w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności finansowej , wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą je spełniać łącznie. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku określonego w punkcie 4.3.4.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 5.1 1) SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w
projekcie umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena, gwarancja.
Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium ,,Cena". Podstawą przyznania punktów będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone w następujący sposób:
C = (C min./C bad.) x 60
gdzie:
C- ilość punktów jaką Wykonawca uzyska za kryterium ,,Cena"
C min. - cena brutto oferty najtańszej
C bad.- cena brutto oferty badanej
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Punkty za kryterium ,,Gwarancja" zostaną obliczone w następujący sposób:
Gwarancja minimum 3 lata - 0 pkt
Gwarancja 4 lata - 25 pkt
Gwarancja 5 lat - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-26

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.