Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIEDŹNA
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
powiat: pszczyński
zp@miedzna.pl
https://miedzna.logintrade.net/zapytania_email,167645,5eda997efb8313b65f162197e6fd33a0.html
Województwo: śląskie
Miasto: Miedźna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna - określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych na podstawie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie planu ogólnego Gminy Miedźna" obejmującego obszar gminy w granicach administracyjnych (pow. ok. 5000 ha) wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej, w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr LXXVI/507/2024 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 kwietnia 2024 r.
1.2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia - zakres zamówienia. oraz postanowienia umowne - wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 71410000-5

Dokument nr: 2024/BZP 00365677, IR.271.3.9.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-26 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miedzna.logintrade.net/zapytania_email,167645,5eda997efb8313b65f162197e6fd33a0.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień, zwanej dalej platformą przetargową, dostępną pod adresem internetowym: https://miedzna.logintrade.net/zapytania_email,167645,5eda997efb8313b65f162197e6fd33a0.htmlzadanie pn.:
,,Sporządzanie planu ogólnego dla obszaru Gminy Miedźna - określenie stref planistycznych oraz gminnych standardów urbanistycznych na podstawie uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy."
IR.271.3.9.2024
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników na Platformie przetargowej. Link: https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html - instrukcja pn.: Wymagania techniczne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące RODO znajdują się w rozdziale XXIV SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące RODO znajdują się w rozdziale XXIV SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://miedzna.logintrade.net/zapytania_email,167645,5eda997efb8313b65f162197e6fd33a0.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-26 10:00
Miejsce składania ofert: https://miedzna.logintrade.net/zapytania_email,167645,5eda997efb8313b65f162197e6fd33a0.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.9.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie planu ogólnego Gminy Miedźna" obejmującego obszar gminy w granicach administracyjnych (pow. ok. 5000 ha) wraz z przeprowadzeniem całej procedury planistycznej, w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr LXXVI/507/2024 Rady Gminy Miedźna z dnia 16 kwietnia 2024 r.
1.2 Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia - zakres zamówienia. oraz postanowienia umowne - wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Głównego Projektanta opracowującego plan ogólny
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu (5) lat od terminu składania ofert, zrealizował co najmniej trzy zamówienia polegające na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany planu miejscowego) zakończonych publikacją w dzienniku urzędowym województwa i/lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na powierzchni co najmniej 500 ha każdy.
Przez opracowanie planu Zamawiający rozumie opracowanie planu z opublikowaniem uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i brak zaskarżenia tej uchwały przez Organ Nadzoru.
a) Treść warunku (ppkt 4.1 niniejszego rozdziału) w istocie wyraża wymaganie, by dany podmiot wykonał co najmniej 3 ww. usługi. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem niezakłócone - co najmniej trzykrotne ww. przedsięwzięcia o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4.1 SWZ.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz wykonawca i podmioty udostępniające zasoby nie mogą sumować (łączyć) potencjału w zakresie usług gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego samego rodzaju usług (przedsięwzięć), o których mowa powyżej, przez dwa lub więcej podmiotów, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych usług przez jeden podmiot.
4.2 Dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
4.2.1. jedną (1) osobę, która będzie pełnić Funkcję Głównego Projektanta opracowującego plan ogólny, spełniającą co najmniej jeden w warunków określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 r., poz. 977 ze zm.), mająca doświadczenie w opracowaniu przynajmniej 3 (trzech) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (lub zmiany planu miejscowego) opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa, i/lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na powierzchni co najmniej 500 ha każdy, w okresie ostatnich pięciu (5) lat.
Przez opracowanie planu Zamawiający rozumie opracowanie planu z opublikowaniem uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa i brak zaskarżenia tej uchwały przez Organ Nadzoru.
UWAGA: doświadczenie Głównego projektanta opracowującego plan ogólny (ponad wymagane dla spełnienia udziału w postępowaniu) jest jednym z kryteriów oceny ofert.
4.2.2. jedną (1) osobę, posiadającą wykształcenie wyższe zgodnie z art. 74 a, ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), oraz doświadczenie w opracowaniu prognoz odziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planów miejscowych - liczba prognoz, które osoba sporządziła: min.: 3 prognozy w okresie ostatnich pięciu (5) lat.
UWAGA: Funkcje wskazane w ppkt. 4.2 mogą być ze sobą łączone.
UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku określonego w ppkt. 4.2, Wykonawcy wykazują łącznie - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczególnego sposobu spełnienia warunku o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda jedynie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy, które to należy złożyć wraz z ofertą oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.3.1. Wykazu usług - załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.3.2. Wykazu osób - załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - rozdz. VIII pkt 4.2 SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej.
11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 1 ppkt. 1.4 - 1d rozdz. IX SWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 1 ppkt. 1.2 rozdziału IX SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
11.5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
11.5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
11.6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (,,(...) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.").
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
11.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w paragrafie nr 14 - wzoru umowy - załżcznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Głównego Projektanta opracowującego plan ogólny
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-25

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.