Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Korfantów
Rynek 4
48-317 Korfantów
powiat: nyski
77 4343 820, faks 77 4343 817
przetargi@korfantow.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Korfantów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 77 4343 820, faks 77
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów
Krótki opis przedmiotu zamówienia
,,Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" - Część I.
,,Wdrożenie e-usług wraz z osprzętem i systemem do zdalnego odczytu wodomierzy w miejscowościach gminy Korfantów"
realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1. Usługa będzie realizowana w następujących 24 miejscowościach zasilanych z sieci wodociągowej Gminy Korfantów tj. Korfantów, Gryżów, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska, Węża, Jegielnica, Przydroże Małe, Pleśnica, Przydroże Wielkie, Rączka, Puszyna, Stara Jamka, Piechocice, Rzymkowice, Przechód, Borek, Kuźnica Ligocka, Włostowa, Niesiebędowice, Myszowice, Kuropas, Wielkie Łąki, Rynarcice, Włodary. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców usług wodociągowych objętych usługą wymiany wodomierzy WYKONAWCA uzyska w ZGKiM.
Poszczególne elementy zamówienia należy realizować w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Administratora sieci tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie Ul. Powstańców Śląskich 8, 48-317 Korfantów - w skrócie ZGKiM. Godziny pracy należy uzgodnić i dostosować do wskazań i wymagań właścicieli nieruchomości oraz ZGKiM.
W dniu podpisania umowy ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY dane do kontaktu oraz osoby upoważnione z ramienia ZGKiM do współdziałania w zakresie realizacji zamówienia.
2. W ramach realizacji zamówienia WYKONAWCA będzie zobowiązany wykonać m.in. :
1) usługę wymiany wodomierzy wraz z montażem nakładek do radiowego odczytu na tych wodomierzach w ilości 2194 szt.;
2) usługę montażu nakładek radiowych na zainstalowanych wodomierzach (nie podlegających wymianie) DN 15-20 mm w ilości 272 szt.;
3) dostawę wodomierzy DN 15 mm w ilości 414 szt., w tym 10 szt. wodomierzy bez montażu zostanie przekazane do ZGKiM;
4) dostawę wodomierzy DN 20 mm w ilości 1780 szt., w tym 39 szt. wodomierzy bez montażu zostanie przekazane do ZGKiM;
5) dostawę wodomierzy DN 25 mm w ilości 51 szt., w tym 2 szt. wodomierzy bez montażu zostanie przekazane do ZGKiM;
6) dostawę nakładek radiowych na wodomierze DN 15- 20 mm w ilości 2466 szt. w tym
49 szt. bez montażu zostanie przekazane do ZGKiM;
7) dostawę nakładek radiowych do studni wodomierzowych na wodomierze DN 15- 20 mm w ilości 51 szt. w tym 2 szt. bez montażu zostanie przekazane do ZGKiM;
8) dostawę zestawu do odczytu modułów radiowych w ilości 2 kpl.;
9) dostawę zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ilości 1 kpl.;
10) opracowanie, wdrożenie, uruchomienie systemu oraz oprogramowania do zdalnego odczytu danych, oprogramowania bilingowego, jego instalacje, przeniesienie bazy danych odbiorców usług wod-kan, a także szkolenie pracowników ZGKiM;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 8.1. Opis przedmiot zamówienia CZĘŚCI I do SWZ oraz projekcie umowy.
o Termin płatności faktury: 30 dni od dnia otrzymania faktury i dokumentów rozliczeniowych.
o Dopuszcza się realizację rozliczeń częściowych nie częściej niż raz w miesiącu.
,,Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" - Część II.
,,Przebudowa drogi obok boiska w Przechodzie, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem";
,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka"
,,Modernizacja dróg w miejscowości Przechód (przysiółek Podgórze i przysiółek Smolarnia)"
realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1. Na przedmiot niniejszej części zamówienia składa się wykonanie zadań pn.:
1.1. ,,Przebudowa drogi obok boiska w Przechodzie, w kierunku posesji nr 4 wraz z oświetleniem" w zakresie obejmującym m.in.:
roboty rozbiórkowe nawierzchni betonowych na pow. ok. 168m^2,
roboty rozbiórkowe krawężników o dł. ok 20m i nawierzchni z kostki betonowej na pow. ok. 18m^2
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 960,0mb
wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm
skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 gr. 8cm o dł. ok 176mb
ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej o dł. ok 22mb
wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej koloru czarnego gr. 8 cm na pow. ok 26m^2
przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów betonowych gr 8cm (regulacja wysokościowa)
wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego nn 0,4kv wraz z posadowieniem 26
słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED
regulacja zaworów wodociągowych -
zabezpieczenie styku nowej nawierzchni drogi z istniejącą nawierzchnią asfaltową taśmą uszczelniającą
przesunięcie istniejącego ogrodzenia metalowego z furtką w nową lokalizację dz. nr 438
przesunięcie istniejącego ogrodzenia metalowego z furtką w nowa lokalizację - dz. nr 437
przesadzenie istniejącej zieleni przy dz. nr 438,437 po przesunięciu ogrodzenia
wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur PP O 400 na odcinku o dł. 16mb
wykonanie przyczółków z kostki kamiennej nieregularnej 9/11
wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10cm po zagęszczeniu
wykonanie humusowania, plantowania
montaż oznakowania drogowego
włączenie do drogi powiatowej
1.2. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przechód, Przysiółek Kozówka" (dł. ok. 250m, szer. 3,0 m) w zakresie obejmującym m.in.:
frezowanie nawierzchni bitumicznej,
wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej jako warstwa
wyrównawcza o gr. 3cm;
wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0/63 gr. 25cm pod poszerzenia konstrukcji jezdni
wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej jako warstwa wiążąca gr. 5cm
wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno - bitumicznej warstwa ścieralna o gr.4cm;
wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 15cm
wykonanie drenażu w poboczu drogi z włączeniem do istniejącej studni chłonnej
1.3. ,,Modernizacja dróg w miejscowości Przechód (przysiółek Podgórze i przysiółek Smolarnia)" (dł. ok. 1000 m oraz 840 m, szer. 4,0-5,5m) w zakresie obejmującym m.in.:
roboty remontowe - wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznych
wykonanie warstwy wiążącej jako warstwa wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 3cm
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm
skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi
uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5
Miejsce realizacji:
Miejscowość: Przechód (droga obok boiska w kierunku posesji nr 4)
dz. nr 498, 392, 390, 490/1, 465, 403, 446, 994, 978, 979, 497, 492 491/1, 396, 397, 436, 490/2
Miejscowość: Przechód przysiółek Kozówka
dz. nr 993, 994
Miejscowość: Przechód przysiółek Podgórze i Smolarnia
dz. nr 984, 983, 987, 988
Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWIOR oraz wzorze umowy.
,,Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" - Część III.
,,Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek Ul. Długiej oraz odcinek drogi od Ul. Długiej do Ogrodowej";
,,Przebudowa dróg Ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantów";
realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1. Na przedmiot niniejszej części zamówienia składa się wykonanie zadań pn.:
1.1. ,,Przebudowa dróg w Korfantowie odcinek Ul. Długiej oraz odcinek drogi od Ul. Długiej do Ogrodowej" (dł. ok. 277 m, szer. 3,5-6,0m) w zakresie obejmującym m.in.:
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 277,0mb
wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm),
wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego i czarnego gr. 8cm (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi chodnika, pasy o szerokości 20cm),
wykonanie wjazdów na posesję z kostki betonowej koloru czarnego gr. 8cm
ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100
ułożenie krawężników drogowych 15x30x100
ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100
wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej SN8 DN 160
wykonanie wpustów ulicznych O500 z osadnikiem bez syfony - 12szt.
regulacja zaworów wodociągowych
montaż oznakowania drogowego
1.2. ,,Przebudowa dróg Ul. Działkowej i Kwiatowej w Korfantów" (dł. ok. 182 m, szer. 3,5m) w zakresie obejmującym m.in.:
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 182mb
wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr 20cm po zagęszczeniu
wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm),
ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100
wykonanie wjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego
wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego nn 0,23kv wraz z posadowieniem 6 słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy typu LED
regulacja zaworów wodociągowych
włączenie do drogi powiatowej
Miejsce realizacji:
Miejscowość: Korfantów odcinek Ul. Długiej oraz odcinek drogi od Ul. Długiej do Ogrodowej
dz. nr 591/30, 642/1, 642/2
Miejscowość: Korfantów Ul. Działkowa i Kwiatowa
dz. nr 597, 637, 331/2
Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWIOR oraz SWZ.
,,Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" - Część IV.
,,Przebudowa drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku posesji 64";
,,Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a";
,,Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54";
realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
1. Na przedmiot niniejszej części zamówienia składa się wykonanie zadań pn.:
1.1. ,,Przebudowa drogi w miejscowości Stara Jamka w kierunku posesji 64" (dł. ok. 182 m, szer. 3,5-6,5m oraz dł. ok 30 m i szer. 1,9-3,5m) w zakresie obejmującym m.in.:
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 212mb
wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej brukowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm
poszerzenie nawierzchni drogi wewnętrznej dz.nr 317 z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr 8cm z szerokości 1,9m na 3,5m (zaznaczone na załączniku nr 1)
wykonanie nawierzchni wjazdów i mijanki z kostki betonowej brukowej koloru czarnego gr 8cm
ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100
remont istniejących przepustów,
wykonanie przyczółków z kostki 9/11, kostka nieregularna
demontaż przepustu
odtworzenie i profilowanie rowu
montaż oznakowania drogowego
włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 407
1.2. ,,Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a" (dł. ok. 151 m, szer. 3,5m) w zakresie obejmującym m.in.:
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 151mb
wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej brukowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm),
ułożenie oporników betonowych o dł. ok 30mb
ułożenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej koloru czarnego gr 8 cm (miejsce za opornikiem betonowym)
ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22X100 o długości ok 333mb
remont istniejących przepustów
ułożenie ścieku prefabrykowanego przejazdowego 40x50x15 na ławie betonowej
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11, kostka nieregularna, wzmocnienie skarpy
regulacja zaworów wodociągowych- 2szt.
włączenie do drogi powiatowej
1.3. ,,Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Rzymkowice w kierunku posesji nr 54" (dł. ok. 84 m, szer. 3,5m) w zakresie obejmującym m.in.:
roboty rozbiórkowe krawężników i nawierzchni z kostki betonowej (przełożenie nawierzchnia przystanku autobusowego)
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości 88mb
wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej brukowej koloru szarego i czarnego gr. 8 cm, (kostka brukowa koloru czarnego układana wzdłuż krawędzi jezdni po obu stronach, pasy o szerokości 40cm),
wykonanie wjazdów z kruszywa łamanego 0-31.5mm gr. 20 cm/ docelowo 30cm
ułożenie krawężników najazdowych betonowych 15x22x100
wykonanie wjazdów o nawierzchni tłuczniowej
regulacja zaworów wodociągowych- 2szt.
plantowanie i humusowanie poboczy
montaż oznakowania drogowego
włączenie do drogi powiatowej
Miejsce realizacji:
Miejscowość: Rzymkowice w kierunku posesji nr 106a
dz. nr 2074, 2187
Miejscowość: Rzymkowice w kierunku posesji nr 54
dz. nr 2166, 2165, 2187
Miejscowość: Stara Jamka w kierunku posesji nr 64
dz. nr 672, 671, 317
Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWIOR oraz SWZ.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
,,Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" - Część V.
,,Przebudowa nawierzchni drogi Ul. Polnej w Ścinawie Małej";
,,Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od Ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej";
,,Przebudowa drogi w miejscowości Węża".
realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
1. Na przedmiot niniejszej części zamówienia składa się wykonanie zadań pn.:
1.1. ,,Przebudowa nawierzchni drogi Ul. Polnej w Ścinawie Małej" (dł. ok. 264 m, szer. 4,0-5,4m) w zakresie obejmującym m.in.:
frezowanie nawierzchni bitumicznej,
wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza gr. 4 cm,
wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4cm,
skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogi
rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem, chodnika z kostki betonowej brukowej
ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100,
demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu
wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej PVC-U SDR34 SN8 wraz z wpustami ulicznymi betonowymi O500 z osadnikiem bez syfonu - 10szt.
regulacja zaworów wodociągowych - 12szt.
humusowanie i plantowanie pobocza
wykonanie pobocza z kruszywa łamanego
zabezpieczenie styku nowej nawierzchni drogi z istniejącą nawierzchnią asfaltową taśmą uszczelniającą
włączenie do drogi powiatowej
1.2. ,,Przebudowa nawierzchni odcinka drogi pieszej od Ul. Tylnej w kierunku szkoły w Ścinawie Małej" (dł. ok. 62 m, szer. 1,80m) w zakresie obejmującym m.in.:
rozebranie nawierzchni ciągu pieszego
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości ok 62mb,
wykonanie nawierzchni ciągu pieszego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm,
wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4cm,
rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem,
ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100,
wykonanie opaski z otoczaków ułożonych na podsypce cementowo - piaskowej z
wypełnieniem spoin betonem
rozebranie istniejącego muru oporowego,
wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych żelbetowych ścian oporowych.
1.3. ,,Przebudowa drogi w miejscowości Węża" (dł. ok. 198 m, szer. 3,5-5,0m) w zakresie obejmującym m.in.:
wykonanie korytowania wraz z podbudową na łącznym odcinku o długości ok 198mb,
wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 5 cm,
wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 4cm,
rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem,
ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 wyniesionych 3cm,
ułożenie krawężników drogowych betonowych 15x22X100 wyniesionych 10cm,
wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej SN8 DN200 wraz z wpustami ulicznymi betonowymi O500 z osadnikiem bez syfonu - 3szt.
regulacja zaworów wodociągowych szt. 10
wykonanie oznakowania pionowego
zabezpieczenie styku nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnia taśmą uszczelniająca
włączenie do drogi powiatowej
Miejsce realizacji:
Miejscowość: Ścinawa Mała Ul. Polna
dz. nr 594, 593, 671
Miejscowość: Ścinawa Mała od Ul. Tylnej w kierunku szkoły Ścinawie Małej
dz. nr 635/2
Miejscowość: Węża
dz. nr 483/2, 482, 483/1, 296/1, 296/4
Szczegółowy zakres rzeczowy określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, STWIOR oraz SWZ.

CPV: 38421000-2, 38421100-3,32260000-3,32270000-6,72260000-5,48000000-8, 45233220-7, 45100000-8,45233330-1,45233252-0

Dokument nr: 2024/BZP 00365974, IKI.IV.271.2.2024.ISz

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-01 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f21eb7c-288b-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej na której dostępna będzie dokumentacja postępowania:
https://bip.korfantow.pl/4156/2274/zamowienia-publiczne-przetargi.html
*Na tej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej:
przetargi@korfantow.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Osobą uprawnioną do porozumiewania
się z Wykonawcami jest: Ignacy Szeliga, e-mail: przetargi@korfantow.pl.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej
przetargi@korfantow.pl.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
- Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym
minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji
połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
- Komunikacja w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w
zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"), z wyłączeniem składania ofert - sposób przygotowania i złożenia oferty
wskazany jest w XII SWZ.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej (z
wyłączeniem składania ofert - sposób przygotowania i złożenia oferty wskazany jest w XII SWZ.), na adres e-mail:
przetargi@korfantow.pl. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, lub pytań do SWZ drogą elektroniczną na
adres poczty e-mail przetargi@korfantow.pl. Wykonawca może je składać na swoich formularzach (nie jest konieczne złożenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego na tym dokumencie).
- Formularze do komunikacji umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
- W przypadku załączników opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisany dokument wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub -
dokument z ,,wszytym" podpisem (typ wewnętrzny).
- Informacje, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub dokumenty sporządza w postaci elektronicznej i przekazuje jako załącznik
do ,,Formularza do komunikacji" lub jako tekst wpisany bezpośrednio do Formularza do komunikacji, w sposób umożliwiający
ustalenie tożsamości osoby przekazującej.
- Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
-Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452)
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
- W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Korfantowie jest Pan Jarosław Szewczyk, tel. 77-4343820, e-mail korfantow@korfantow.pl;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Modernizacja dróg oraz wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami wodno-ściekowymi w miejscowościach gminy Korfantów" w trybie podstawowym bez negocjacji;
odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że okres wymagany okres przechowywania umowy jest dłuższy, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-01 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Szczegóły składania ofert określone zostały w SWZ

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.