Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa odcinków dróg rowerowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa odcinków dróg rowerowych

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Olesno
Pieloka 21
46-300 Olesno
powiat: oleski
343597841, faks 343597842
gmina@olesno.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/olesno/proceedings
Województwo: opolskie
Miasto: Olesno
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 343597841, faks 3435
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cz. 1. Budowa ścieżki rowerowej z Olesna (od ronda przy S11) w kierunku Radłowa.
Planowana droga ma połączyć ścieżki rowerowe w Oleśnie z wybudowaną ścieżką w Kolonii Biskupskiej i w dalszej kolejności pobiegnie w kierunku Radłowa.
Zakres zadania obejmuje:
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych.
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje techniczną wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do PINB.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych od organu administracji architektonicznobudowlanej,
1. Dokumentacja projektowa winna obejmować:
- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,
- Przedmiar robót,
- Kosztorys inwestorski,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami.
2. Wykonanie robót budowlanych, których zakres jest następujący:
- mechaniczne usunięcie samosiewów drzew i krzewów,
- usunięcie humusu oraz nadmiaru ziemi wraz z wyprofilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ułożenie obrzeży,
- wykonanie nasypów i murów oporowych,
- wykonanie kanalizacji deszczowej,
- ułożenie warstw podbudowy z kruszywa łamanego,
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego,
- remont obiektów inżynierskich wraz z montażem poręczy metalowych,
- montaż barier ochronnych U-12a,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Ponadto należy zaprojektować i wykonać:
- Przebudowę istniejącej infrastruktury (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- Organizację ruchu,
- Wycinkę drzew i krzewów (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania
Cz. 2. Budowa ścieżki rowerowej z Olesna w kierunku Borek Małych wzdłuż DW 494.
Zakres zadania obejmuje:
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych.
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentację techniczną wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych do PINB.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych od organu administracji architektonicznobudowlanej,
1. Dokumentacja projektowa winna obejmować:
- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,
- Przedmiar robót,
- Kosztorys inwestorski,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami.
2. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanym. W ramach prowadzonej budowy o ile będzie konieczne Wykonawca zapewni również nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.
W ramach inwestycji należy zaprojektować oraz wykonać:
- budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż DW 494,
- przebudowę zjazdów,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- doświetlenie przejść i przejazdów w rejonie skrzyżowań,
Ponadto należy zaprojektować i wykonać:
- Przebudowę istniejącej infrastruktury (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- Organizację ruchu,
- Wycinkę drzew i krzewów (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania
Cz. 3. Budowa ścieżki rowerowej z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka.
Droga rowerowa połączy odcinek istniejącej drogi rowerowej z Zębowic do Kadłuba Wolnego i umożliwi dojazd rowerem w kierunku Olesna.
Zakres zadania obejmuje:
- opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych.
- wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentację techniczną.
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie zezwoleń na realizację robót budowlanych od organu administracji architektonicznobudowlanej,
1. Dokumentacja projektowa winna obejmować:
- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy,
- Projekt Stałej Organizacji Ruchu,
- Projekt Czasowej Organizacji Ruchu,
- Przedmiar robót,
- Kosztorys inwestorski,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód wymaganych przepisami.
Zakres robót:
- wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 5,25, o następującej konstrukcji:
podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna gr. 15 cm,
podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna gr. 10 cm,
- wykonanie nawierzchni jezdni na całej szerokości jezdni wraz z poszerzeniem o następującej konstrukcji:
warstwa wyrównawcza mineralno-bitumiczna średnia gr. 4 cm,
warstwa ścieralna mineralno-bitumiczna gr. 4 cm,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- przedłużenie istniejących przepustów w celu dopasowania do szerokości drogi,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie odwodnienia pasa drogowego - rowy przydrożne
- wykonanie nasadzeń drzew.
Ponadto należy zaprojektować i wykonać:
- Przebudowę istniejącej infrastruktury (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- Organizację ruchu,
- Wycinkę drzew i krzewów (jeśli zajdzie taka potrzeba),
- Uzgodnienia z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie
przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy
do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania

CPV: 45233162-2, 45233200-1,71320000-7,71248000-8,45111200-0,45316110-9

Dokument nr: 2024/BZP 00366024, 271.23.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/olesno/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/olesno/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/olesno 2.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert5.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy to 150 MB.6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.7.W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski, 46-300 Olesno, Ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 832)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@olesno.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowego4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/olesno/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-28 09:55
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/olesno/proceedings

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.