Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA DRUŻBICE
77 A
97-403 Drużbice
powiat: bełchatowski
44 631-10-78 (79), faks 44 631-12-59
sekretariat@druzbice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Drużbice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 44 631-10-78 (79), f
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 290/1, obręb geodezyjny Wadlew, gm. Drużbice.
2. Zakres zadania obejmuje:
1) wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych,
2) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi,
3) wykonanie docieplenia stropu nad pierwszym piętrem,
4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku,
5) wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania,
6) demontaż istniejącej instalacji odgromowej i oświetleniowej (zewnętrznej) i montaż nowej instalacji odgromowej i oświetleniowej (zewnętrznej),
7) demontaż istniejących grzejników i montaż nowych wraz z zaworami termostatycznymi w całym budynku,
8) wykonanie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19÷20 kWp na dachu budynku wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Projekt budowlany:
- stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ;
2) Specyfikacja Techniczna:
- stanowiąca Załącznik nr 10 do SWZ;
3) Przedmiar robót:
- stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określają: Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna oraz Przedmiar robót, załączone do SWZ.

CPV: 45453000-7, 45410000-4,45421000-4,45312310-3

Dokument nr: 2024/BZP 00365899, ZP.271.3.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-01 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7cbe8f21-296a-11ef-a458-c2a7c3d67e03
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@druzbice.pl (nie dotyczy składania ofert). SWZ wraz z załącznikami zostanie udostępniona również w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: https://druzbice.bip.gov.pl/ w zakładce "Zamówienia publiczne."
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wyk. zamierzający wziąć udział w postęp. o udzielenie zamów. publ. musi posiadać konto podmiotu "Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szcz. informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internet. https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszcz. w zakładce "Centrum pomocy." 2. Sposób sporządz. dokumentów elektron. lub dokumentów elektron. będących kopią elektron. treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymag. określonymi w rozporz. Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządz. i przekazyw. informacji oraz wymagań techn. dla dokumentów elektron. oraz środków komunikacji elektron. w postęp. o udzielenie zamów. publ. lub konkursie. 3. Dokumenty elektron., o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym m.in. oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz zobowiązanie podmiotu udostępn. zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektron., w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. rozporz. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektron. oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. 4. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporz. Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektron., przekazywane w postęp. sporządza się w postaci elektron.: 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporz. Rady Ministrów w sprawie KRI (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektron. (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści "Formularza do komunikacji." 6. Jeżeli dokumenty elektron., przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektron., zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku "Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa." 7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektron. za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce "Formularze" ("Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem "Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk "dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporz. Prezesa RM w sprawie wymagań dla dokumentów elektron. opatrzone kwalifikow. podpisem elektron., podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamów./podmiotu udostępn. zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn.) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn.). Szczegółowe uregulow. dot. wymagań techn. i organiz. korespondencji elektron. zawiera Rozdz. 11 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679n z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), dalej RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2. Do obowiązków Wykonawcy, wynikających z RODO, należy w szczególności obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 RODO, nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4).
3. Wykonawca zobowiązany jest również wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał.
4. Zapewnieniem, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, będzie oświadczenie, dotyczące wypełnienia tych obowiązków, o treści wynikającej z Formularza oferty.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Drużbice z siedzibą Drużbice nr 77A, 97-403 Drużbice, NIP: 769-20-48-540, reprezentowana przez Wójta Gminy Drużbice,
2) w celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl,
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie," /ZP.271.3.2024/ prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp",
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność,
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
7. Udostępnienie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 Pzp).
9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 Pzp).
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników (art. 76 Pzp).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-01 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wadlewie. Lokalizacja inwestycji działka nr ewid. 290/1, obręb geodezyjny Wadlew, gm. Drużbice.
2. Zakres zadania obejmuje:
1) wykonanie robót demontażowych i przygotowawczych,
2) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz ze ścianami fundamentowymi,
3) wykonanie docieplenia stropu nad pierwszym piętrem,
4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku,
5) wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania,
6) demontaż istniejącej instalacji odgromowej i oświetleniowej (zewnętrznej) i montaż nowej instalacji odgromowej i oświetleniowej (zewnętrznej),
7) demontaż istniejących grzejników i montaż nowych wraz z zaworami termostatycznymi w całym budynku,
8) wykonanie kompletnej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 19÷20 kWp na dachu budynku wraz z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Projekt budowlany:
- stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ;
2) Specyfikacja Techniczna:
- stanowiąca Załącznik nr 10 do SWZ;
3) Przedmiar robót:
- stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ.
Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określają: Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna oraz Przedmiar robót, załączone do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45312310-3 - Ochrona odgromowa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) Cena - ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty,
2) Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy) - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej wydłużenia okresu gwarancji, złożonej w wypełnionym ,,Formularzu oferty".
Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości to 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Uwaga: w przypadku określenia przez Wykonawcę w "Formularzu oferty" okresu wydłużenia gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, Zamawiający przy ocenie ofert przyjmie do obliczeń okres gwarancji równy 24 miesiącom.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią poniższe warunki w zakresie:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli:
1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto (sześćset tysięcy złotych 00/100), polegającą na budowie / rozbudowie / przebudowie / termomodernizacji budynku, z załączeniem dowodu określającego czy ta robota budowlana została wykonana należycie,
2) Wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831),
- dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- w przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334).
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie na potwierdzenie, że:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom, lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Rozdział 7 pkt 7.2.4. ppkt 1 SWZ) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Rozdział 7 pkt 7.2.4. ppkt 2 SWZ) - wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, stanowiące dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
2) zobowiązanie do udostępnienia zasobów wraz z oświadczeniem (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu) - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ,
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
4) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
6) zestawienie materiałów i urządzeń równoważnych (w przypadku Wykonawcy, który powołuje się na rozwiązania równoważne).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1., Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi,
2) precyzować zakres umocowania,
3) wskazywać pełnomocnika.
4) wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
5) być podpisane przez każdego z tych wykonawców.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa:
1) w pkt 8.4.1. SWZ składa odpowiednio Wykonawca (Wykonawcy), który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2. SWZ,
2) w pkt 8.4.2. SWZ składa każdy z Wykonawców.
8. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym i należy je złożyć zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 5 do SWZ.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, w wysokości wkładu własnego tj. w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z warunkami wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
2. Zasady wypłaty zaliczki określa § 9 Projektu umowy - Załącznik Nr 8 do SWZ.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w wypadku:
1) w odniesieniu do wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamówienia, w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości, bądź gdy konieczność zmiany związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),
2) w odniesieniu do terminu wykonania zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia zamówień dodatkowych,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej lub Przedmiarze robót, warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, a także pożaru lasu - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią,
d) wystąpienia w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,
e) wystąpienia siły wyższej,
f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa,
g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych,
h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
i) wystąpienia istotnych wad dokumentacji wykonawczej, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót,
j) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej lub Przedmiarze robót, w celu wykonania robót budowlanych,
k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
l) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
m) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych (podstawowych);
3) w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy,
4) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres zamówienia zawarty w ofercie;
5) w odniesieniu do podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Pozostałe informacje dotycz. zmiany warunków zaw. umowy zawiera par. 15 Projektu umowy, który stanowi Zał. nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona zostanie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym oferentom odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) Cena - ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa oraz sposobem obliczania ceny oferty,
2) Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy) - ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej wydłużenia okresu gwarancji, złożonej w wypełnionym ,,Formularzu oferty".
Wymagana minimalna długość okresu gwarancji jakości to 36 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. Wykonawca, który nie zaoferuje wydłużenia okresu gwarancji, otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
Uwaga: w przypadku określenia przez Wykonawcę w "Formularzu oferty" okresu wydłużenia gwarancji dłuższego niż 24 miesiące, Zamawiający przy ocenie ofert przyjmie do obliczeń okres gwarancji równy 24 miesiącom.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielenia gwarancji (powyżej 36 miesięcy)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.