Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa chodnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa chodnika

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
powiat: trzebnicki
urzad@zmigrod.com.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Żmigród
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko w ciągu ulicy Sportowej.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn: ,,Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko w ciągu ulicy Sportowej. ". Zakres inwestycji obejmuje: budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej płukanej o gr. 6 cm i dł. 206,00m wraz ze zjazdami indywidualnymi o nawierzchni z kostki betonowej ciemnoszarej płukanej o gr. 8 cm.
o Projektowane poszerzenie jezdni mieszanką kamienną o powierzchni 100 m2 składa się z następujących warstw konstrukcyjnych:
- warstwa o grubości 50 cm z tłucznia kamiennego 31,5 - 63,0 mm,
- warstwa o grubości 10 cm z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm,
Całość warstw konstrukcyjnych należy ułożyć w geowłókninie o gramaturze minimum 120 g/m2,
o Należy przewidzieć do demontażu słup żelbetowy rozkraczny wraz z montażem nowego słupa wirowanego. W ramach tych prac należy zdemontować złącze napowietrzne i oprawę oświetleniową i ponownie na nowym słupie zamontować złącze napowietrzne i oprawę oświetleniową.
o Dopuszcza się zastosowanie krawężników i obrzeży granitowych lub betonowych,
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik do SWZ.

CPV: 45233222-1, 34953300-5,45100000-8

Dokument nr: 2024/BZP 00365933, IRL.271.4.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 13:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-28 13:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Wymagania:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 PLN w formie zgodnej z art. 97 ust. 7
ustawy Pzp, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IRL.271.4.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn: ,,Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko w ciągu ulicy Sportowej. ". Zakres inwestycji obejmuje: budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej płukanej o gr. 6 cm i dł. 206,00m wraz ze zjazdami indywidualnymi o nawierzchni z kostki betonowej ciemnoszarej płukanej o gr. 8 cm.
o Projektowane poszerzenie jezdni mieszanką kamienną o powierzchni 100 m2 składa się z następujących warstw konstrukcyjnych:
- warstwa o grubości 50 cm z tłucznia kamiennego 31,5 - 63,0 mm,
- warstwa o grubości 10 cm z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm,
Całość warstw konstrukcyjnych należy ułożyć w geowłókninie o gramaturze minimum 120 g/m2,
o Należy przewidzieć do demontażu słup żelbetowy rozkraczny wraz z montażem nowego słupa wirowanego. W ramach tych prac należy zdemontować złącze napowietrzne i oprawę oświetleniową i ponownie na nowym słupie zamontować złącze napowietrzne i oprawę oświetleniową.
o Dopuszcza się zastosowanie krawężników i obrzeży granitowych lub betonowych,
Szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
34953300-5 - Chodniki
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami zawartymi w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - nie dotyczy
2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: - nie dotyczy
3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - nie dotyczy
4 zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 1 zadanie w zakresie wykonania budowy, przebudowy lub remontu chodnika o
nawierzchni z kostki Betonowej o wartości zadania minimum 100.000,00 zł brutto.
4.2 Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże dysponowanie oraz podstawę do dysponowania następującymi osobami: Kierownik Budowy - 1 osoba.
Uprawnienia budowlane: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności Inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześnie obowiązujących przepisów.
Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku: Kierownik Budowy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według załącznika do SWZ;
b) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (załącznik nr 7);
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - według załącznika 3 do SWZ;
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 4 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę sporządza się na FORMULARZU OFERTOWYM - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca
jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 10 pkt 10.2. i 10.8. SWZ (jeżeli dotyczy).
3) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu.
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy).
6) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 10.4. SWZ
(jeżeli dotyczy)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 PLN w formie zgodnej z art. 97 ust. 7
ustawy Pzp, tj.:
1) w pieniądzu;
2) w gwarancjach bankowych;
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z SWZ i projektem umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami zawartymi w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-27

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.