Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa armatury wodociągowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa armatury wodociągowej

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Pod Lasem 62
44-210 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32/4328078
przetargi@pwik-rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32/4328078
Termin składania ofert: 2024-06-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłaszamy przetarg na:

dostawę armatury wodociągowej do magazynu depozytowego dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą
w Rybniku - armatura wodociągowa PE.
Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej do magazynu depozytowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, która została określona w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Armatura będzie dostarczana sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego wg. potrzeb.
3. Dostarczenie towaru następować będzie do 7 dni roboczych
(od poniedziałku do piątku) po złożeniu pisemnego zamówienia przez Zamawiającego, w którym będzie określona ilość i rodzaj zamawianego towaru.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt. 1 powyżej na swój koszt do miejsca ich odbioru - MAGAZYNU DEPOZYTOWEGO tj. Magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Rybniku przy ulicy Pod Lasem 62.
5. Towar z Magazynu Zamawiającego będzie pobierany zgodnie z zapotrzebowaniem PWiK.
6. Zamawiający - świadczy usługę przechowywania towarów (armatury) za wynagrodzeniem.
7. Dostarczony materiał powinien być prawidłowo oznakowany w sposób nie budzący wątpliwości.
8. Strony ustalają, że w okresie trwania umowy Zamawiającego obowiązują ceny z załącznika nr 1.
9. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za pobrany przez siebie materiał z Magazynu Zamawiającego.
10. Zapłata ta nastąpi na konto Wykonawcy wskazane w fakturach
w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę.
11. Zamawiający - prowadzi magazyn armatury wykorzystywany w działalności związanej z wodociągami i kanalizacją w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.
12. Zamawiający - może świadczyć usługi w zakresie przechowywania towarów związanych z branżą wodociągowo - kanalizacyjną za wynagrodzeniem oraz może zajmować się sprzedażą przyjętych na skład towarów.
13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami magazynowania w kwocie 900 zł + VAT kwartalnie w terminie do 15 - tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przelewem na konto Zamawiającego.
14. Wykonawca udziela gwarancji, że dostarczony w ramach umowy materiał jest nowy, nie używany, zawiera najnowsze udoskonalenia techniczne i materiałowe oraz ma spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Ponadto powinien być oznakowany nazwą producenta lub znajdować się w oznakowanych opakowaniach.

15. Wykonawca gwarantuje, że materiał dostarczony jest pozbawiony wad fizycznych i prawnych, które to wady mogą ujawnić się w czasie normalnej eksploatacji dostarczonego towaru.
16. Gwarancja ważna będzie przez okres 36 miesięcy od daty dostarczenia materiału będącego przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego na umowie, bez zastrzeżeń.
17. Ceny określone w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji obejmują wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zakup, załadunek, dostawę i rozładunek zamawianego towaru w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcie ofert: 7. Otwieranie ofert.
7.1. Otwarcie ofert nastąpi dniu 25.06.2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.
7.2. Otwarcie ofert jest jawne. Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane.

Składanie ofert:
6.1. Składanie ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Rybniku przy Ul. Pod Lasem 62.

Miejsce i termin realizacji:
18. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 1 rok od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prezentacji oferowanej przez Wykonawcę armatury wodociągowej w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
20. Za artykuły dostarczone do prezentacji Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Dostarczone do prezentacji artykuły będą podlegać zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
21. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary maksymalnie dwóch producentów, o takich samych parametrach.
22. Wykonawca oświadcza, iż towar stanowiący przedmiot zamówienia jest nowy, wysokiej jakości, wolny od wad, nieobciążony prawami osób trzecich i spełnia wymagane polskim prawem normy.

Rozdział 2. Instrukcja dla Wykonawcy

2. Przygotowanie ofert.
2.1. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone
w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski.
2.2. Oferta powinna być zszyta (spięta) w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
2.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Oferty zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych oraz oferty częściowe nie będą rozpatrywane.
2.4. Dokumenty przetargowe (Deklaracje Właściwości Użytkowych i/lub Krajowa Ocena Techniczna, Atesty Higieniczne) przedłożone dla poszczególnych towarów należy ponumerować numerami odpowiadającymi pozycji towaru w załączniku nr 1 ,,Oświadczenie o cenie."
2.5. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy.
2.6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (np. odpisu z rejestru sądowego, umowy spółki).
2.7. Wszystkie strony oferty powinny być zaparafowane przez osobę/y podpisującą ofertę. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami w prawym górnym rogu.
2.8. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.
2.9. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej i nieprzeźroczystej kopercie, oznaczonej następująco:

a) adresat:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62
44 - 210 Rybnik
b) zawartość:
Oferta na dostawę armatury wodociągowej do magazynu depozytowego
dla PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku - armatura wodociągowa PE.

c) Wykonawca:
nazwa i adres firmy

d) dopisek: Nie otwierać przed: 25.06.2024 r. godz. 12.00

2.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
2.10. Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania.
2.11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych.
3. Niniejszy przetarg otwarty jest dla Wykonawców, którzy spełniają następujące warunki:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
o posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
o nie jest w stosunku do nich otwarta likwidacja ani ogłoszona upadłość.
o akceptują warunki niniejszej specyfikacji.

Zamawiający nie dopuszcza udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym Wykonawców chcących realizować przedmiot zamówienia w formie konsorcjum.

4. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków.
Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zamawiający wskazuje, iż z uwagi na fakt, iż postępowanie prowadzone jest w postaci papierowej wymaga się aby wszystkie dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą stronę kserokopii dokumentu. W przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów w jednej z n/w form :
o dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z nośnikiem zawierającym plik z przedmiotową dokumentacją umożliwiający Zamawiającemu weryfikację dokumentu. Zamawiający informuje, iż nośnik nie będzie podlegał zwrotowi LUB
o dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy LUB
o dokumentów zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji papierowej wraz z dokumentem (np. raportem z weryfikacji, certyfikatem itp.) potwierdzającym autentyczność dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem osób lub podmiotu, które podpisały przedmiotowy dokument.

Kompletna oferta powinna zawierać:
o wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 1do 2,
o parafowany wzór umowy,
o posiadane referencje (jeżeli Wykonawca dysponuje referencjami),
o wymagane Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU), a dla wszystkich wyrobów mających kontakt z wodą pitną Atesty Higieniczne PZH.
o W przypadku gdy atest/y higieniczny będzie miał termin ważność krótszy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie, iż zobowiązuje się on dostarczyć nowy atest higieniczny z wydłużonym terminem ważności co najmniej do zakończenia trwania umowy na dostawę armatury wodociągowej
i akcesoriów wodomierzowych dla PWiK Sp. z o.o. w Rybniku.
o W przypadku kiedy DWU jest wydawana przez producenta dopiero po zakupie danego towaru, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, w którym oświadczy, iż DWU zostanie dostarczone wraz z pierwszą dostawą przedmiotowego towaru, dla którego nie została przedłożona Deklaracja Właściwości Użytkowych w ofercie.

Dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę:
o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
o oryginał (lub kopia notarialnie poświadczona) upoważnienia do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/y, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.
o Wykonawcy występujący jako Spółka Cywilna zobowiązani są do przedłożenia umowy Spółki Cywilnej.

Wszystkie oferty muszą dodatkowo zawierać następujące informacje i dokumenty:
o Oświadczenie o cenie(Załącznik Nr 1)
o Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2)

5. Kryteria oceny.
Cena 100%
5.1. Przy wyborze podmiotu do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania PWiK Sp. z o.o. będzie się kierowało ceną i spełnieniem warunków określonych przez PWiK Sp. z o.o. w niniejszej specyfikacji.
5.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny Zamawiający zastrzega sobie badanie jej realności uwzględniając przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233) oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 594 t.j.).
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowej
z Wykonawcą/Wykonawcami, którzy złożą ofertę/oferty. W ramach negocjacji cenowej Wykonawca nie może przedłożyć oferty mniej korzystnej dla Zamawiającego niż ta złożona pierwotnie. Ponadto Wykonawca nie może również oferować przedmiotu zamówienia o innych parametrach bądź właściwościach niż wynikające z pierwotnie złożonej oferty.
5.4. Przyjęta przez Zamawiającego cena ofertowa nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.
6.2. Okres ważności ofert.
Oferty pozostaną ważne do dnia 26.08.2024 r.
7.3. Przy odczytywaniu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny.
7.4. Komisja ocenia oferty najpierw pod względem formalnym.
7.5. Zamawiający poprawi oczywiste błędy i pomyłki.
7.6. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jeżeli jej treść lub forma nie odpowiada zapisom zawartym w specyfikacji przetargowej oraz wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
a także w przypadku, gdy została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
7.7. Zamawiający ma również prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca:
1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał zamówienia, wykonał je nienależycie lub bezpodstawnie odstąpił od jego wykonania,
2) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie przystąpił do podpisania umowy,
3) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił braków w złożonej ofercie w innych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego (PWiK Sp. z o.o. w Rybniku),
4) w terminie 12 miesięcy przed terminem złożenia ofert wypowiedział umowę zawartą z Zamawiającym.
5) pozostaje w bieżącym sporze sądowym z Zamawiającym.
7.8. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta lub tylko jedna spośród ofert złożonych będzie ofertą ważną to Zamawiający może udzielić zamówienia Wykonawcy, który złożył taką ofertę.
7.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, o czym poinformuje pisemnie Wykonawców.
7.10. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8.2. Zapytania dotyczące zamówienia należy kierować na piśmie - nr faksu 32/4328078, e -mail jak wyżej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w piątki w godzinach od 07.00 do 12.00.
8.3. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania będą udzielane w formie pisemnej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) po uprzednim otrzymaniu od uczestnika/ów postępowania stosownego zapytania na piśmie (w tym faksem), najpóźniej do dnia 19.05.2024 r.
8.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć jednocześnie termin składania ofert, aby umożliwić Wykonawcom przygotowanie oferty z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.
8.5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu Otrzymania zawiadomienia i innych informacji przesłanych przez Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną.
9. Zawarcie umowy
9.1. W terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedłoży Zamawiającemu umowę zgodną ze wzorem umowy.
9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w swojej ofercie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
9.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Uwagi:
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Pod Lasem 62, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101637, będące podatnikiem VAT i posiadające numer identyfikacji NIP: 642?26?64?990.
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
telefon: (0-32) 43 28 089
e-mail: iod@pwik-rybnik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem oraz w celu zawarcia umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby mające dostęp do dokumentacji przetargowej oraz osoby uczestniczące w realizacji umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) PWiK Sp. z o.o. zapewnia Pani/Panu wypełnienie wszystkich praw osób fizycznych wynikających z RODO, w szczególności z prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma Pani/ Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową udziału w postępowaniu.

Klauzula wyłączająca stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 t.j. z późn. zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, określonych w/w ustawą.

Kontakt:
8. Uprawnieni do udzielania informacji.
8.1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Karolina Skrzypiec tel. 32/4328078
e-mail: przetargi@pwik-rybnik.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.