Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Morawica - Urząd Miasta i Gminy w Morawicy
Spacerowa 7
26-026 Morawica
powiat: kielecki
gmina@morawica.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Morawica
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej położonych w Gminie Morawica
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1. Termomodernizacja budynku Szkoły w Lisowie
Planowany zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania:
o ocieplenie stropu szkoły;
o ocieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych budynku szkoły;
o wymiana okien na energooszczędne;
o wymiana drzwi na energooszczędne;
o w celu wykonania izolacji ścian zewnętrznych przewiduje się demontaż elementów i urządzeń przytwierdzonych do elewacji w celu wykonania ocieplenia (tj. rynny, zadaszenia, oświetlenia, parapety, opaski wokół ścian przeznaczonych do ocieplenia);
o montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.
Część nr 2. Termomodernizacja i przebudowa Szkoły w Dębskiej Woli
Planowany zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania:
o przebudowa łącznika między segmentem szkoły, a segmentem sali gimnastycznej wraz z patio
o wykonanie instalacji C.O., C.W.U i cyrkulacji
o montaż pomp ciepła typu powietrze - woda
o ocieplenie stropu pomiędzy ostatnią kondygnacją i poddaszem nieużytkowym
segmentu dydaktycznego
o wymiana istniejącej stolarki okiennej, wraz z wymiana stolarki okiennej przewiduje się wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
o wymiana drzwi zewnętrznych do budynku
o docieplenie ścian budynku
o wymiana źródeł światła w istniejących oprawach oświetleniowych na LED
o montaż instalacji fotowoltaicznej
o prace remontowo - modernizacyjne w obrębie całego budynku
o remont sali gimnastycznej wraz z odnowieniem parkietu
o konserwacja i regulacja istniejącej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej
o remont i uszczelnienie przewodu wywiewnego w dachu nad salą gimnastyczną oraz regulacja istniejących wentylatorów
o montaż trybun przy boisku do piłki nożnej
o wymiana urządzeń na placu zabaw
o malowanie ścian i sufitów pomieszczeń szkoły i sali gimnastycznej
Część nr 3. Termomodernizacja i rozbudowa remizy OSP w Morawicy
Planowany zakres prac termomodernizacyjnych do wykonania:
o wykonanie elementów zagospodarowania terenu: nawierzchnie utwardzone, ciągi piesze, altana ogrodowa
o prace rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku: demontaż stolarki okiennej i drzwiowej (częściowo materiał z demontażu należy przekazać dla użytkownika), parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, rur spustowych i rynien, rozbiórka części ścian wewnętrznych, rozbiórka konstrukcji i pokrycia dachowego, , rozbiórka klatki schodowej wewnętrznej oraz stropu od strony zachodniej budynku, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę sufitów podwieszanych, wymianę oświetlenia na LED, rozbiórka posadzek, demontaż bram garażowych (materiał z demontażu należy przekazać użytkownikowi), demontaż klimatyzatorów (materiał z demontażu należy przekazać użytkownikowi)
o montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej
o montaż bram garażowych
o prace budowlano montażowe przebudowy oraz ogólne remontowe w budynku
o wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu
o wykonanie zadaszenia tarasu
o wykonanie nowoprojektowanej klatki schodowej wraz z windą
o prace murarskie
o ocieplenie ścian fundamentowych , ścian zewnętrznych i wewnętrznych
o prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne
o prace budowlano - montażowe związane z rozbudową i przebudową instalacji wewnętrznych: wod-kan, gazową, wentylacją mechaniczną i grawitacyjną, klimatyzacji, c.o. i instalacji elektrycznych
Część nr 4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chałupkach
Planowany zakres prac do wykonania:
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30x50m obramowanego obrzeżem betonowym 6x20cm. W ramach boiska wielofunkcyjnego zaplanowano jedno boisko do futsalu, dwa boiska do koszykówki oraz dwa boiska do siatkówki. Wokół boiska zaplanowano lampy oświetleniowe, piłkochwyty. Jako ciąg komunikacyjny należy wykonać chodnik z kostki betonowej gr. 6cm. Zaplanowano również utwardzenie kruszywem fragmentu terenu, który będzie służył jako miejsca postojowe dla samochodów.

CPV: 45000000-7, 45332200-5,45332300-6,45331100-7,45311200-2, 45212200-8, 45223800-4,45233000-9

Dokument nr: 2024/BZP 00366036, BI.271.21.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a8b14af-28a4-11ef-a458-c2a7c3d67e03
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a8b14af-28a4-11ef-a458-c2a7c3d67e03
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk ,,Przeglądaj postępowania/konkursy").
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści ,,Formularza do komunikacji").
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Morawica.
o inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Morawica jest Pan Marcin Dziewięcki, kontakt: tel.: +48 41 306 79 02 wew. 202, adres e-mail: m.dziewiecki@morawica.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.);
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-28 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale XIV SWZ

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.