Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zagospodarowanie terenu amfiteatru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu amfiteatru

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Istebna
Istebna 1000
43-470 Istebna
powiat: cieszyński
33 8556500 wew. 47
inwestycje@istebna.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Istebna
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: 33 8556500 wew. 47
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na ,,Zagospodarowaniu terenu amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej" w gminie Istebna, w powiecie cieszyńskim. Zakres robót do wykonania obejmuje:
o budowę 2 budynków tj. budynek wystawienniczy i budynek gastronomiczny,
o wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz zieleni
o przebudowę przyłącza kanalizacyjnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego do budynków.
Budynki Handlowe - pawilon gastronomiczny oraz pawilon wystawienniczy. Projekt przewiduje realizacje dwóch straganów: straganu gastronomicznego i straganu wystawienniczego, zlokalizowanych w północno-zachodniej części działki w sąsiedztwie istniejącego budynku grilla. Charakter zabudowy nawiązuje do tradycyjnego budownictwa regionalnego. Projektuje się budynki wykonane w technologii murowanej w okładzinie kamiennej w cokole do wysokości 30 cm oraz w okładzinie z desek w układzie poziomym. Dach projektuje się, jako dwuspadowy z przepustnicami o kącie nachylenia połaci głównej wynoszącym 35 stopni. Krycie blacho-gontem tzw. ,,blacha z posypką". Kolor należy dostosować do istniejącego pokrycia budynku grilla. Ściany szczytowe wykończone będą okładziną z desek w układzie pionowym, zwieńczone ozdobnymi szczytami. Do każdego boksu doprowadzona będzie instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna.

CPV: 45111291-4, 45111100-9,45111000-8, 45262300-4,45262310-7,45262520-2,45320000-6,45261100-5,45261210-9,45432100-5

Dokument nr: 2024/BZP 00365967, RI.271.1.6.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-06-28 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bcf4fc8d-28ad-11ef-a458-c2a7c3d67e03
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza także komunikację e-mail (z wyłączeniem składania ofert) na adres
inwestycje@istebna.eu,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce ,,Centrum Pomocy".
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji"
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). W przypadku
załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem
podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy"
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji"
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
Zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia zamieszczane będą na platformie e-zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) przekazujemy
następujące informacje:Administrator danych, dane kontaktowe. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy
Istebna. Kontakt do administratora: Istebna 1000, 43-470 Istebna, e-mail: urzad@istebna.eu tel.: +48 33 855 65 00. Inspektor
ochrony danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się: pisemnie na ww. adres Urzędu Gminy Istebna lub na adres poczty elektronicznej:
iod@istebna.eu Cele przetwarzania danych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z
wysłanym przez Państwa pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu. Cele te mogą wynikać z
przygotowania umowy, zawarcie umowy, realizacja
umowy, a także w szczególności z realizacji obowiązków administratora wynikających z ustawy o
samorządzie gminnym
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawa przysługujące osobom, których są przetwarzane dane osobowe. Posiadają
Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia lub przeniesienia, o ile pozwalają na to
przepisy prawa. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania ich
kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.Zautomatyzowane
przetwarzanie oraz profilowanie. W trakcie przetwarzania danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób
zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-06-28 10:00
Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.6.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na ,,Zagospodarowaniu terenu amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej" w gminie Istebna, w powiecie cieszyńskim. Zakres robót do wykonania obejmuje:
o budowę 2 budynków tj. budynek wystawienniczy i budynek gastronomiczny,
o wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz zieleni
o przebudowę przyłącza kanalizacyjnego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego i elektrycznego do budynków.
Budynki Handlowe - pawilon gastronomiczny oraz pawilon wystawienniczy. Projekt przewiduje realizacje dwóch straganów: straganu gastronomicznego i straganu wystawienniczego, zlokalizowanych w północno-zachodniej części działki w sąsiedztwie istniejącego budynku grilla. Charakter zabudowy nawiązuje do tradycyjnego budownictwa regionalnego. Projektuje się budynki wykonane w technologii murowanej w okładzinie kamiennej w cokole do wysokości 30 cm oraz w okładzinie z desek w układzie poziomym. Dach projektuje się, jako dwuspadowy z przepustnicami o kącie nachylenia połaci głównej wynoszącym 35 stopni. Krycie blacho-gontem tzw. ,,blacha z posypką". Kolor należy dostosować do istniejącego pokrycia budynku grilla. Ściany szczytowe wykończone będą okładziną z desek w układzie pionowym, zwieńczone ozdobnymi szczytami. Do każdego boksu doprowadzona będzie instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262520-2 - Roboty murowe
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45442100-8 - Roboty malarskie
45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 - Tynkowanie
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Za minimalny poziom zdolności zawodowej uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że:
a) Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - co najmniej 1 inwestycje polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbudowie budynku o kubaturze minimum 500 m3 - potwierdzone dowodami za należyte wykonanie robót.
b) Dysponuje Kierownikiem budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej posiadającym następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) Dysponuje Kierownikiem robót w branży instalacyjnej posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d) Dysponuje Kierownikiem robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust.1 uPzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;
-wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi załącznik nr 8b do SWZ.
-wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi załącznik nr 8a do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł. Szczegółowy opis
dotyczący wadium znajduje się w rozdziale 12 SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo- zgodnie z pkt. 8.2.2- nie dotyczy
spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty
umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką sama nazwą albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego
pełnomocnika).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art.
125 uPzp (pkt. 8.1.2 SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia- każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w
oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza iż:
oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie. Dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie
podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. Warunek
dotyczy uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 uPzp). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. Zatem ten spośród Wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału
w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art.
117 ust. 4 uPzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 15.9.1. Z uwagi na informacje (wartość pola nie
może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie zostały określone w pkt 15 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Zgodnie z
art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz Zamawiający przewiduje co najmniej następujący zakres zmian: Zmiana terminu
przewidzianego na zakończenie robót w przypadku okoliczności, za które Wykonawca w żaden sposób nie odpowiada:
a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) działania siły wyższej rozumianej jako
zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec,
a występujące po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy, c) wyjątkowo niesprzyjających
warunków fizycznych bądź atmosferycznych. Zamawiający ma na uwadze warunki atmosferyczne odbiegające od typowych
mających wpływ na niemożność prowadzenia danego rodzaju robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady
trwające powyżej 3 dni kalendarzowych, powódź (czas niezbędny na usunięcie wody z zalanego terenu i możliwość
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową
specyfikacją techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót, d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunków, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,
e) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i
nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, f)
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają z błędów projektowych lub
niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, a także zmian powodujących poprawę efektywności
ekonomicznej inwestycji, g) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy - Pzp, niezbędnych do prawidłowego
wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej do przewidzenia, h) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także zdarzeń, które niezależnie od Zamawiającego mają wpływ na budżet Gminy Istebna (np. zmiana obowiązujących przepisów). 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy w następujących przypadkach: a) w zakresie zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy,
b) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT lub
wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w
aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
Z uwagi na informację ( wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków) szczegółowe informacje dotyczące zmian
postanowień umowy oraz ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy załącznik nr 3 do
SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2024-07-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.