Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji budynków

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 KROSNO
powiat: Krosno
tel.: 13 43 252 11, fax: 13 43 214 32, tel. 13 432 52 82, 13 43 217 86, 13 432 38 97
Województwo: podkarpackie
Miasto: KROSNO
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: tel.: 13 43 252 11,
Termin składania ofert: 2024-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA WYKONANIE ROBÓT:
Oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji
budynków.
2. Charakterystyka zakresu robót:
Oczyszczenie z mchów, grzybów, porostów, itp., elewacji ścian szczytowych i podłużnych metodą natryskową przy użyciu preparatu (środka chemicznego) dopuszczonego do stosowania do tego rodzaju robót na terenie osiedli mieszkaniowych (zbiorowego zamieszkania) oraz impregnacja elewacji zapobiegająca ponownej korozji biologicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych według poniższego zestawienia:
1. Osiedle im. R. Traugutta:
budynki 5 kondygnacyjne w Krośnie
> Batorego 1 - ściana podłużna od strony balkonów - powierzchnia 632,00 m2, ściana szczytowa wschodnia powierzchnia - 170 m2 ,
> Batorego 3 - ściana podłużna od strony balkonów - powierzchnia 632,00 m2, ściana szczytowa wschodnia powierzchnia - 170 m2 ,
> Batorego 19 - ściana szczytowa zachodnia - powierzchnia 170 m2,
> Batorego 21 - ściana podłużna od strony loggii - powierzchnia 652,00 m2,
> Batorego 29 - ściana podłużna od strony loggii - powierzchnia 631,00 m2,
> Lelewela 10 - ściana podłużna południowo-zachodnia -powierzchnia 1750,00 m2, budynek 11 kondygnacyjny w Krośnie
> Grodzka 67 - ściana podłużna od strony wejść - powierzchnia 1180,00 m2.
2. Osiedle im. ks. B. Markiewicza:
budynek 5 kondygnacyjny w Krośnie
> Boh. Westerplatte 21 - ściana szczytowa wschodnia - powierzchnia 165,00 m2.
3. Osiedle im. J. Szczepanika;
budynki 5 kondygnacyjne w Krośnie
> Tysiąclecia 12 - ściana szczytowa północna - powierzchnia 199,00 m2,
> Magurów 4 - ściany szczytowe północna i południowa - powierzchnia 371,00 m2, budynek 5 kondygnacyjny w Jedliczu
> Tokarskich 8 - ściana szczytowa - powierzchnia 178,00 m2, budynek 3 kondygnacyjny w Jedliczu
> Łukasiewicza 1 - ściana szczytowa wschodnia - powierzchnia 129,00 m2.
Łączna powierzchnia ścian budynków przeznaczonych do oczyszczenia
i impregnacji, po odjęciu powierzchni nie podlegających oczyszczeniu, tj, okien,
drzwi, bram wejściowych, itp., wynosi 7 029,00 m2 .
UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni niepodlegających oczyszczeniu tj. okien, drzwi balkonowych, drzwi i bram wejściowych, itp.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z przepisami bhp. W czasie prowadzonych robót należy zabezpieczyć teren w obrębie prowadzonych robót tj. wygrodzić teren w sposób eliminujący ewentualny kontakt ze środkiem chemicznym mieszkańców, a zwłaszcza dzieci oraz zwierząt, osłonić folią teren bezpośrednio znajdujący się przy czyszczonej ścianie w sposób zapobiegający przedostanie się do gleby, zarówno podczas nanoszenia preparatu jak i podczas spłukiwania elewacji po odparowaniu środka chemicznego oraz uporządkować teren po zakończeniu robót. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, rzeczy, pojazdów oraz innego mienia w czasie prowadzenia robót.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży deklaracje i atesty na zastosowane preparaty.

Otwarcie ofert: Przetarg w dniu 24.06.2024r. Godz. 10:00
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.06.2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39 Przy otwarciu ofert muszą uczestniczyć uprawnieni przedstawiciele Wykonawców (upoważnienie w formie pisemnej).

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ul. Wojska Polskiego 41 38-400 Krosno, w nieprzejrzystych, niezalakowanych (zaklejonych i ostemplowanych) kopertach lub opakowaniach.
Oferty należy składać w sposób określony w ez. II pkt 3 lub przesłać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu nie później niż do dnia 21.06.2024r. do godz. 15:00 .

Miejsce i termin realizacji:
Część V. Termin wykonania zamówienia.
Zakończenie robót: 30.09.2024r.

Wymagania:
Część II. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Dokumenty składające się na ofertę:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji,
b) dowód wpłaty wadium umocowany trwale do oferty,
c) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę podane w części III specyfikacji,
d) gwarancja co najmniej 4 lata obejmująca wystąpienie grzybów, glonów i porostów,
e) oświadczenie Wykonawcy, że uważa się za związanego ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert pod rygorem utraty wadium,
f) opis sposobu przeprowadzania prac,
g) karty charakterystyki, przeznaczonych do użycia podczas wykonywania prac, czyszczących środków chemicznych i preparatów zabezpieczających wyczyszczoną elewację,
h) kopia decyzji lub opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca, przeznaczonych do użycia podczas wykonywania prac, czyszczących środków chemicznych i preparatów zabezpieczających wyczyszczoną elewację, w zakresie:
> przeznaczenia do stosowania preparatu jako środka czyszczącego elewacje budynków w tym mieszkalnych wielorodzinnych, niszczącego grzyby, algi,
pleśń, osady, itp.,
> oceny zagrożenia dla organizmów żywych (ludzi, zwierząt, roślin, itp.),
> dopuszczenia do stosowania na terenach zbiorowego zamieszkania - osiedli
mieszkaniowych,
> oceny właściwości substancji pod względem trwałości i zdolności biokumulacyjnych i toksyczności,
> klasyfikacji środka chemicznego,
> czy informacje o produkcie zawarte w karcie charakterystyki są kompletne i zgodne z obowiązującymi przepisami,
> czy środek chemiczny jest dopuszczony do obrotu na terenie RP,
i) kopia aktualnej polisy OC.
2. Postać oferty
Oferta powinna być napisana pismem komputerowym, maszynowym lub drukowanym. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
Cena winna być podana cyfrowo i słownie. Wykonawca składa ofertę w 1 egzemplarzu.
Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana na adres Zamawiającego: Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 oraz powinna być oznakowana:
,,Oczyszczenie i zabezpieczenie elewacji budynków wielorodzinnych Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej."
Część III. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień, dokumenty uwiarygodniające, wymagane oświadczenia i ograniczenia.
1. Wymagane oświadczenia od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia że:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnia osoby zdolne do wykonania zamówienia;
4) że nie podlega ograniczeniom wymienionym w pkt 3 i 4 ez. III.
2. Wymagane dokumenty wiarygodności technicznej, ekonomicznej, finansowej
Wykonawcy,
a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej pozwalającej na realizacje niniejszego zamówienia,
c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
e) informacja o zatrudnieniu,
f) kserokopia dokumentu przelewu lub dowodu wpłaty potwierdzającego wniesienie wadium,
g) referencje odnośnie jakości wykonania prac będących przedmiotem zamówienia na rzecz osób prawnych lub spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (wyklucza się referencje od osób fizycznych),
h) wykaz sprzętu, który zostanie wykorzystany przy realizacji prac będących przedmiotem zamówienia.
Uwaga: wszystkie kserokopie dokumentów musza być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone data.
3. Ograniczenia Wykonawcy.
W przetargu nie mogą brać również udziału osoby, które:
1) są członkami Rady Nadzorczej albo pracownikami Spółdzielni lub przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pełniły funkcje kierownicze w Spółdzielni;
2) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami będącymi członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni lub Zarządu Spółdzielni;
3) pozostają z członkami Rady Nadzorczej lub członkami Zarządu Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w przeprowadzeniu przetargu.
4. Z udziału w przetargu wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Część IV. Określenie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie i impregnacja ścian podłużnych
i szczytowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, określone w ez. I pkt 2.
2. Technologia wykonania według warunków wykonania zakresu robót.
Część VI. Wybór Wykonawcy.
1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę netto za wykonanie oczyszczenia i impregnacji 1 m2 elewacji.
2. W przypadku zbliżonych do siebie ofert różnica ceny do 15% w stosunku do najniższej oferty może zostać przeprowadzony przetarg ustny. Wysokość postępu ceny ustala się w wysokości 0,50 zł, od wartości najniższej oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.
4. W przetargu muszą uczestniczyć Właściciele firm lub upoważnieni przez nich przedstawiciele (upoważnienie w formie pisemnej).
Część VII. Warunki umowy o wykonanie zamówienia.
Szczegółowe warunki wykonania robót określa Umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Część VIII. Oferty częściowe.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Część IX. Opis sposobu ustalania ceny oferty.
Wykonawca winien złożyć ofertę z podaniem cen netto wg załącznika nr 1 do specyfikacji uwzględniając wszystkie elementy ujęte w zakresie robót wpisując do oferty kwotę w zł za cały zakres robót oraz cenę jednostkową za wykonanie oczyszczenia i impregnacji 1 m2 elewacji. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonane zostaną prace dodatkowe na pisemne zlecenie spółdzielni a nie ujęte w zakresie robót, Zamawiający zapłaci za roboty w oparciu o cenę jednostkową.
Część X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wadium
Wykonawca winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Oferta bez dowodu wniesienia wadium nie będzie
rozpatrywana.
Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Krosno 45 1020 2964 0000 6302 0003 4314.
2. Zwrot wadium.
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium wykonawcy, który wygrał przetarg jak i pozostałym wykonawcom po podpisaniu umowy przez wygrywającego przetarg, po uprzednim podaniu na piśmie numeru konta na które wadium ma zostać zwrócone.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2.
UWAGA.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną oferty muszą wpłynąć do siedziby Zamawiającego i zostać zarejestrowane nie później niż w w/w dacie.
Oferty które wpłyną do Spółdzielni po tym terminie będą zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.
Cześć XII. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów, warunków zamówienia.
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych,
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiaru robót, wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
Część XIII. Termin związania oferta.
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Termin ten należy wpisać w formularzu oferty załącznik nr 1.
W przypadku braku uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, oferta nie będzie rozpatrywana i podlega zwrotowi bez jej otwierania lub zostanie wyznaczony dodatkowy termin otwarcia ofert. Decyzję w tej sprawie podejmie komisja przetargowa.
Oferty wycofane zwrócone będą Wykonawcy bez otwierania koperty wewnętrznej. W przypadku złożenia oferty zamiennej oferty pierwotne względem oferty zamiennej nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.
2. Publiczne badanie ofert.
Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Wykonawcy, a następnie zbadana zostanie ważność oferty. Formalną przyczyną nieważności oferty może być wystąpienie chociażby jednego z poniższych uchybień:
a) brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w części II i III specyfikacji,
b) brak proponowanej ceny wynagrodzenia,
c) niekompletność oferty i załączników,
d) nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nieautoryzowane skreślenia w tekście dokumentacji przetargowej,
Po wstępnym stwierdzeniu ważności oferty zostanie odczytana i zapisana w protokole cena ofertowa.
3. Poufne badanie ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcy w celu udzjelenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji, wiarygodności Wykonawcy oraz kalkulacji ceny ofertowej.
Odmowa udzjelenia wyjaśnień przez Wykonawcę spowoduje nierozpatrzenie złożonej przez niego oferty. Niedopuszczalne jest poprawianie, uzupełnianie względnie zmiany treści oferty po terminie otwarcia ofert. Komisja może dopuścić do
naniesienia oczywistych poprawek. Nie dopuszcza się również negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny.
Część XV. Tryb ogłaszania wyników i zawarcia umowy.
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych przez komisję w specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonego dodatkowego przetargu ustnego.
2. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert i ich analizie. Komisja jednak może w przypadku wymagającym głębszej analizy ofert ustalić termin ogłoszenia wyników na inny dzień jednak nie później niż 7 dni.
3. Zawarcie umowy następuje niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.

Kontakt:
Informacje w sprawie zakresu robót można uzyskać pod nr telefonów:
> Administracja Osiedla im. R. Traugutta, tel. 13 432 52 82,
> Administracja Osiedla im. ks. B. Markiewicza, tel. 13 43 217 86,
> Administracja Osiedla im. J. Szczepanika, tel. 13 432 38 97.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.