Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
ul. Sznelowiec 12
43-241 Łąka
powiat: pszczyński
azk@pszczyna.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Łąka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-06-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W trybie § 7 Regulaminu udzielania przez Administrację Zasobów Komunalnych w Pszczynie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych
ZAMAWIAJĄCY zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej
1. Opis przedmiotu zamówienia - ze wskazaniem nazwy i pełnego kodu CPV usługi, dostaw lub roboty budowlanej,
Zakres zamówienia obejmuje budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Pszczynie od Ul. Basztowej. Zadanie wpisuje się w szeroko pojęte działania zmierzające do poprawy dostępności instytucji publicznej poprzez usuwanie barier architektonicznych - etap I. Kod CPV zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane
1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące kategorie:
a) Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki brukowej w miejscu zaprojektowanego podjazdu
b) Wykonanie fundamentów pod podjazd i podest wejściowy
c) Wykonanie schodów i cokołów z bloków pełnych z piaskowca ze złoża Długopole
d) Wykonanie okładziny z bloków z kamienia naturalnego - piaskowiec ze złoża Długopole (na posadzce należy wykonać pasy ryflowane naprowadzające)
e) Montaż balustrady z elementów kutych,
f) Montaż pola uwagi ze stali nierdzewnej jako element informacyjny dla osoby niewidomej,
g) Uzupełnienie chodnika z kostki brukowej z profilowaniem miejscowym terenu,
h) Inne roboty budowlane konieczne do prawidłowego wykonania zadania,
i) Prace porządkowe.
Zakres robót określony jest w opisie technicznym dla inwestycji stanowiącego załącznik do zaświadczenia nr AB.6743.746.2023.V Starosty Pszczyńskiego z dnia 07.08.2023 r. (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).
Zakres robót zawarty jest w specyfikacji technicznej (załącznik nr 4), przedmiarze robót (załącznik nr 3). Przedmiar należy traktować pomocniczo. Zamawiający zaleca każdemu z Wykonawców wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
1.2. Wymagania techniczne dla zamówienia
Roboty należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej ostrożności, zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego oraz przepisów BHP.
Podczas prowadzenia robót należy uwzględnić uwagi i warunki podane w uzgodnieniach branżowych:
a) uzgodnienie nr PSGZA.0163.763.108.23 Z DNIA 12.06.2023 Gazowni w Pszczynie
b) uzgodnienie nr 23-06-011206-03 OME/JA/MS/230/2023 z dnia 18.07.2024 r.
c) pozwolenie konserwatorskie nr BB/535/2023 z dnia 11.07.2023 r.
Układ elementów z kamienia naturalnego oraz ostateczny wzór balustrady kutej należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach (Delegatura w Bielsku - Białej). Teren prowadzenia robót należy odpowiednio wygrodzić i oznakować nie dopuszczając na dostęp osób trzecich. Ze względu na specyfikę obiektu (czynny obiekt Urząd Miejski obsługujący klientów) harmonogram prac budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miejskiego jako instytucji publicznej, zwłaszcza należy zapewnić prawidłowe, drożne ciągi komunikacyjne.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: AZK.291.8.24

Składanie ofert:
4.2. Formularz OFERTY należy przekazać Zamawiającemu:
a) drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: azk@pszczyna.pl w postaci elektronicznej kopii dokumentu (cyfrowe odwzorowanie dokumentu np. skan), który w oryginale został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym * lub
b) w formie papierowej w zamkniętej kopercie adresowanej na Zamawiającego z podaniem na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy
na adres: Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie, Ul. Sznelowiec 12, 43-241 Łąka * w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2024 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia
Ostateczny termin wykonania robót: 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
3. Warunki realizacji zamówienia 3.1. Wymagania ogólne
a) Podstawą do złożenia oferty jest konieczność posiadania przez podmiot (-y) wykonujący powyższe zamówienie uprawnień do wykonywania określonej działalności jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Zastosowane materiały budowlane muszą spełniać wymagania dla asortymentu tego rodzaju, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo użytkowników.
c) Zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał oględzin miejsca wykonania na etapie sporządzania ofert celem sprawdzenia warunków panujących w terenie. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót.
d) Zamawiający wymaga min. 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane.
e) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
f) Cenę podaną w ofercie prosimy przedstawiać jako cenę netto/brutto.
g) W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty potrzebne dla wykonania wskazanego zakresu robót.
h) Złożona przez oferenta oferta będzie traktowana jako ostateczna, nie podlegająca negocjacjom.
i) Nad realizacją robót sprawowany będzie nadzór inwestorski, j) Kryterium wyboru Oferenta jest najkorzystniejsza cena.
3.2. Wymagania podmiotowe
a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia (roboty brukarskie, roboty budowlane itp.) o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto każda.
b) Zamawiający wymaga, aby podmiot składający ofertę wykazał dysponowanie co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682, ze zm.) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą jednocześnie aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz spełniającą dodatkowo wymagania art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.), tj. robotami budowlanymi kieruje przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.
c) Wykonawca przedstawi aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
d) Wykonawca musi przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
e) Na etapie składania ofert, Wykonawca jest zobowiązany do formularza ofertowego dołączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonym w pkt. 6 niniejszego zaproszenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego.
f) Na etapie oceny ofert Zamawiający wezwie oferenta do złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
4. Termin i sposób przekazania odpowiedzi - złożenia oferty przez wykonawcę
4.1. Ofertę należy złożyć na wypełnionym formularzu OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
4.3. * UWAGA
W celu zapewnienia poufności treści oferty przekazywanej w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany przygotowaną ofertę zaszyfrować w formacie .zip, .7zip, .rar
Kod do odszyfrowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu niezwłocznie (najpóźniej do
2 godzin) po wyznaczonym terminie składania ofert na adres na jaki została przekazana oferta.
Oferta, która nie zostanie złożona zgodnie z pkt.4, pp. 4.2 lit b lub pkt. 4 pp. 4.3, tj. bez zachowania poufności treści
oferty, podlegać będzie odrzuceniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.