Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z halą sportową

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z halą sportową

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Huszlew
Huszlew 77
08-206 Huszlew
powiat: łosicki
83 3580123, faks 833580108
przetarg@huszlew.pl
https://huszlew.ezamawiajacy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Huszlew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 83 3580123, faks 833
Termin składania ofert: 2024-07-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlewie wraz z halą sportową
Krótki opis przedmiotu zamówienia
2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlew wraz z halą sportową znajdującą się działce o nr ewid. 349 w miejscowości Huszlew. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Podłoga na gruncie:
rozebranie posadzek, legarów, konstrukcji i elementów betonowych,
podsypka gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku,
podsypka na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego wykonane ręcznie z betonu: zwykłego kruszywa naturalnego,
wykonanie warstwy ochronnej izolacji poziomej, posadzki betonowej o gr. 5 cm zatarte na gładko, dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm, posadzki z wykładziny rulonowej PVC, listwy przyściennych z tworzyw sztucznych- klejone.
2. izolacja fundamentów:
rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego
rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej ułożonej na podsypce: cementowo-piaskowej,
wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,
oczyszczenie i zmycie podłoża,
uzupełnienie tynków zewnętrznych fundamentów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu,
izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego,
Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami ze styroduru,
zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb. wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie,
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej ponowne ułożenie rozebranej kostki, nowa opaska,
Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin zaprawą cementową.
3. elewacje
Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku -szkoła i sala sportowa,
Uzupełnienie obróbek blacharskich okapów z blachy: przy rozebranych rynnach na szkole,
Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku, szkoła i sala sportowa,
Wykucie podokienników stalowych,
Osłony drzwi i okien,
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt. preparatem wzmacniaj dwukrotnie,
ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi:
przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.10cm, sala sportowa,
przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.14cm, szkoła,
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, sala sportowa,
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian,
przyklejenie warstwy siatki na ścianach, sala sportowa,
przyklejenie warstwy siatki na ścianach, sala sportowa, druga warstwa do wysokości 1,5m,
przyklejenie warstwy siatki na ścianach, szkoła, druga warstwa do wysokości 1,5m,
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach, sala sportowa,
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach, szkoła,
zamocowanie listew cokołowych, sala sportowa,
zamocowanie listew cokołowych, szkoła,
ochrona narożników wypukłych kątown. metalowym, sala sportowa i szkoła
zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną - pierwsza warstwa, kolejna warstwa
tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy na ścianach, cokół,
wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner. strukturalnego na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany, ościeża o szerokości ponad 15 do 30 cm, cokół
rynny dachowe półokrągłe - montaż uprzednio zdemontowanych, sala sportowa, szkoła
rynny dachowe półokrągłe - szkoła,
rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej, szkoła i sala sportowa,
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy - podokienników,
4. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i okienna
demontaż okien,
wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych i dwudzielnych z PCV,
montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych
5. Termomodernizacja dachu
przebicie i zamurowanie otworów ścianach
zabezpieczenie podłóg folią i tekturą, sala sportowa
pokrycie dachów blachami trapezowymi T-15 od spodu płatwi typu "Z", sala sportowa,
izolacje cieplne poziome z płyt PIR grub. 10,0 cm, sala sportowa,
izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych, zaplecze socjalne sali sportowej,
izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho 10cm: jedna warstwa, szkoła,
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho 5cm: każda następna warstwa, szkoła
6. Ocieplenie ścian drewnianych poddasza
izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej na powierzchni: pionowej,
przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian,
ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na ścianach,
7. Wentylacja
montaż nagrzewnic ramowych jednorzędowych typu W lub Pk, o wielkości i powierzchni grzejnej,
sterowanie,
montaż automatyki + okablowanie,
uruchomienie,
wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach i regulacja instalacji.

CPV: 45453000-7, 45321000-3,45443000-4

Dokument nr: 2024/BZP 00367071, BGK.271.9.2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2024-07-02 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://huszlew.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://huszlew.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Huszlew; https://huszlew.ezamawiajacy.pl, lub
https://oneplace.marketplanet.pl.Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do
stronyhttps://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło powtarza hasło, wpisuje
kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się". Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych.
Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierd po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja".
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy
Zakupowej przez opcję ,,Zadaj pytanie" lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja". W celu zadania pytania Zamawiającemu,
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka klika się klawisz POTWIERDŹ,
wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
SWZ. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ,
Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek
wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Huszlew tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godz.ch 9.00-
17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl, Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż
,,pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz
podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:Stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich
nowsze we Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; Włączona obsługa JavaScript; Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny
obsługujący pliki w formacie .pdf.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://huszlew.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 12.1 W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
12.2 Wójt Gminy Huszlew, Huszlew 77, 08-206 Huszlew, tel. (83) 358 01 23.
12.3 Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Stefana Książka , z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod- sk@tbdsiedlce.pl.
12.4 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji.
12.5 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ( celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12.6 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3, a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została ona uzyskana lub do wycofania zgody.
12.7 Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
12.8 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.
12.9 Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
o dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art. 15 RODO*
o żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
o W związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego**.
12.10 Nie przysługuje Pani/Panu:
o prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
o prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;
o prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - art. 21 RODO
12.11 Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
12.12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12.13, Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
12.14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://huszlew.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-07-02 10:00
Miejsce składania ofert: https://huszlew.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.9.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Huszlew wraz z halą sportową znajdującą się działce o nr ewid. 349 w miejscowości Huszlew. Zakres zamówienia obejmuje:
1. Podłoga na gruncie:
rozebranie posadzek, legarów, konstrukcji i elementów betonowych,
podsypka gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku,
podsypka na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego wykonane ręcznie z betonu: zwykłego kruszywa naturalnego,
wykonanie warstwy ochronnej izolacji poziomej, posadzki betonowej o gr. 5 cm zatarte na gładko, dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm, posadzki z wykładziny rulonowej PVC, listwy przyściennych z tworzyw sztucznych- klejone.
2. izolacja fundamentów:
rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego
rozebranie nawierzchni z kostki rzędowej ułożonej na podsypce: cementowo-piaskowej,
wykopy ręczne ciągłe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,
oczyszczenie i zmycie podłoża,
uzupełnienie tynków zewnętrznych fundamentów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu,
izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z lepiku asfaltowego,
Izolacja pionowa ścian fundamentowych płytami ze styroduru,
zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb. wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie,
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej ponowne ułożenie rozebranej kostki, nowa opaska,
Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin zaprawą cementową.
3. elewacje
Rozebranie rynien z blachy: nadającej się do ponownego użytku -szkoła i sala sportowa,
Uzupełnienie obróbek blacharskich okapów z blachy: przy rozebranych rynnach na szkole,
Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku, szkoła i sala sportowa,
Wykucie podokienników stalowych,
Osłony drzwi i okien,
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt. preparatem wzmacniaj dwukrotnie,
ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi:
przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.10cm, sala sportowa,
przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.14cm, szkoła,
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, sala sportowa,
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian,
przyklejenie warstwy siatki na ścianach, sala sportowa,
przyklejenie warstwy siatki na ścianach, sala sportowa, druga warstwa do wysokości 1,5m,
przyklejenie warstwy siatki na ścianach, szkoła, druga warstwa do wysokości 1,5m,
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach, sala sportowa,
przyklejenie warstwy siatki na ościeżach, szkoła,
zamocowanie listew cokołowych, sala sportowa,
zamocowanie listew cokołowych, szkoła,
ochrona narożników wypukłych kątown. metalowym, sala sportowa i szkoła
zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną - pierwsza warstwa, kolejna warstwa
tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy na ścianach, cokół,
wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner. strukturalnego na uprzednio przygotowanym podłożu, ściany, ościeża o szerokości ponad 15 do 30 cm, cokół
rynny dachowe półokrągłe - montaż uprzednio zdemontowanych, sala sportowa, szkoła
rynny dachowe półokrągłe - szkoła,
rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej, szkoła i sala sportowa,
Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy - podokienników,
4. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i okienna
demontaż okien,
wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych i dwudzielnych z PCV,
montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych
5. Termomodernizacja dachu
przebicie i zamurowanie otworów ścianach
zabezpieczenie podłóg folią i tekturą, sala sportowa
pokrycie dachów blachami trapezowymi T-15 od spodu płatwi typu "Z", sala sportowa,
izolacje cieplne poziome z płyt PIR grub. 10,0 cm, sala sportowa,
izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych, zaplecze socjalne sali sportowej,
izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho 10cm: jedna warstwa, szkoła,
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho 5cm: każda następna warstwa, szkoła
6. Ocieplenie ścian drewnianych poddasza
izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej na powierzchni: pionowej,
przymocowanie płyt z wełny mineralnej kołkami do ścian,
ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki: na ścianach,
7. Wentylacja
montaż nagrzewnic ramowych jednorzędowych typu W lub Pk, o wielkości i powierzchni grzejnej,
sterowanie,
montaż automatyki + okablowanie,
uruchomienie,
wymiana zaworów termostatycznych przy grzejnikach i regulacja instalacji.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45321000-3 - Izolacja cieplna
45443000-4 - Roboty elewacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdziałem 7 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
4.1.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4.1.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
o W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, polegającą termomodernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (każda) oraz udokumentują, iż robota ta została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Każde podane zamówienie musi dotyczyć jednej wykonanej umowy.
o Do realizacji umowy skieruje:
- co najmniej jednabę posiadającąawnienia budowlane kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności i zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszego zamówienia, legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.
.
UWAGA nr 1:
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.
UWAGA nr 2:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełnia go co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ).
4.1.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
UWAGA:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4.1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane.
4.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.1.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz określać, w szczególności:
4.1.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
4.1.6.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
4.1.6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4.1.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
4.1.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.4.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 7 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4.4.1.1.1 oświadczenie wstępne należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4.4.1.1.2 W przypadku składania, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia wstępnego na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, oświadczenie wstępne, należy przesłać poprzez Platformę zakupową na adres: https://portal.smartpzp.pl/zus w ramach danego postępowania;
4.4.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4.4.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia wstępne dotyczące tych podmiotów.
4.4.1.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
4.4.1.5 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osobę/y upoważnione
do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
4.4.1.6 W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu;
4.4.1.7 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy, (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
4.4.2.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:
4.4.2.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
4.4.2.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług/kontrolę jakości/kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4.4.2.1.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są:
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
inne odpowiednie dokumenty - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów/oświadczenie wykonawcy - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
4.4.2.2. potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.:
4.4.2.2.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;
4.4.2.2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4.4.2.2.3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.
4.4.2.2.4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia,
4.4.2.2.5. dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, określonych przez Zamawiającego względem Wykonawcy jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum/spółka cywilna) powinni spełniać następujące wymagania:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia,
2) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) ustanowienie pełnomocnika dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być stwierdzone
pełnomocnictwem załączonym do oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza,
4) Zamawiający będzie zwracał się do wyznaczonego reprezentanta z wszelkimi sprawami związanymi z prowadzonym
postępowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia,
5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem,
6) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 4 składają wszyscy Wykonawcy wspólnie,
7) dokument, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie,
8) w przypadku gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed
podpisaniem umowy może żądać przedstawienia umowy regulującej ich współpracę.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
9.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 2 do SWZ.
9.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt 9.1 SWZ.
9.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdziałem 7 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.