Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
ul. Kaliska 6 - III piętro
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
tel. 46 837 60 63, 606 668 245, 692 493 271
sekretariat@zgmlowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 46 837 60 63, 6
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł netto, wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.
2. Przedmiot zamówienia - ,,Remont pokrycia dachu z papy w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy Ul. płk Mariana Krudowskiego 12 w Łowiczu":
a) pokrycie dachu papą termozgrzewalną grubości 5,2 mm jednowarstwowe- połać dachu oraz czapki kominowe.
b) obróbki blacharskie (blacha stalowa, ocynkowana płaska grubości 0,50-0,55 mm) przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - kominy, wyłaz i ogniomur.
c) drobne naprawy pokrycia z papy, polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) przeprowadzenie drobnych napraw pokrycia papowego polegającego na wstawieniu łat;
b) jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną;
c) prawidłowe posadowienie rusztowania ramowego, zewnętrznego o wysokości 10-20 m;
d) codzienne sprzątanie po robotach;
e) wywóz odpadów powstałych w wyniku prac remontowych;
f) przygotowanie zaplecza sanitarnego dla pracowników ekipy remontowej dachu;

Otwarcie ofert: 1. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego, Łowicz, Ul. Kaliska 6.
2. Data otwarcia - 02.07.2024r.
3. Godzina otwarcia -11:00. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Składanie ofert:
1. Sposób składania - w siedzibie Zamawiającego.
2. Miejsce składania - sekretariat, pokój nr 307.
3. TERMIN SKŁADANIA ofert - 01.07.2024r.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na ,,Remont pokrycia dachu z papy -ul. płk Mariana Krudowskiego 12" w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, Ul. Kaliska 6. Lub przesłać e-mail na adres: sekretariat@zgmlowicz.pl do dnia 01.07.2024r. do godz. 24.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji - miasto Łowicz.

Wymagania:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta oraz odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn.
V. Atrybuty ogłoszenia:
1. Wartość zamówienia - mniejsza od 130 000,00 zł netto, dotyczy wszystkich prac budowlanych, związanych z remontem dachu w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym będących własnością Gminy Miasta Łowicza
VII. Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Informacje dot. materiałów, które zostaną wykorzystane do remontu dachu np. parametry papy: gatunek, rodzaj osnowy, grubość, wodoszczelność, reakcja na ogień, giętkość w niskiej temperaturze, okres gwarancji.
3. Informacje (referencje) o wykonaniu jednego (1) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej w zakresie remontu pokrycia dachu z papy o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2, wraz z obróbkami blacharskimi ściany ogniowej, kominów i wyłazów.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Formularz ofertowy składany jest w oryginale, informację o wykonaniu zamówienia (referencje), o którym mowa w pkt. 3 składane są w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
VIII. Kryteria i zasady oceny ofert:
1. ZAMAWIAJĄCY dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z ofert spełniających wymagania, co do treści ogłoszenia przy zastosowaniu kryterium:
W postępowaniu, jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:
Cenę (brutto) - waga kryterium 60%,
Okres oferowanej gwarancji - waga kryterium 40%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów według ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
- kryterium cena: 60% (C)
Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:
C = [(Cn / Cb)*100] * waga kryterium 60%
gdzie:
C - liczba otrzymanych punktów za kryterium cena, Cn. - cena oferty najniższej, Cb. - cena oferty badanej.
- kryterium okres oferowanej gwarancji: 40% (G)
Kryterium będzie wyliczone wg wzoru:
G = [(Gb / Gn)*100] * waga kryterium 40%
gdzie:
G - liczba otrzymanych punktów w kryterium gwarancja,
Gn - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
Gb - okres gwarancji oferty badanej.
ZAMAWIAJĄCY informuje, że dopuszczalny okres zaoferowanej gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy i nie dłuższy niż 84 miesiące. Okres gwarancji zrównany jest z okresem rękojmi. WYKONAWCA w ofercie musi wskazać oferowaną gwarancję podaną w miesiącach.
W przypadku braku określenia w ofercie przez WYKONAWCĘ gwarancji oraz w przypadku wskazania gwarancji mniejszej bądź większej niż wymaga ZAMAWIAJĄCY w ogłoszeniu o zamówieniu, ZAMAWIAJĄCY przyjmie do oceny min. okres gwarancji.
Ofercie zostanie przyznana liczba punktów równa C + G
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, której całkowita wartość wyliczona według ww. wzoru będzie najniższa.
3. Informacja o wyniku zamówienia zostanie wywieszona na stronie BIP Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu (www.zgm.bip.lowicz.eu). W umowie zawarte będą wszystkie zobowiązania wynikające z przedłożonej oferty.
IX. Formalności przed podpisaniem umowy
Zamawiający przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wezwie Wykonawcę do złożenia, następujących dokumentów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimum kwotę równą kwocie złożonej oferty;
4) pełnomocnictwa, jeżeli ofertę i inne dokumenty załączone do oferty podpisuje pełnomocnik.
5) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca może wnieść w jednej lub w kilku następujących formach:
o pieniądzu, na konto Zamawiającego podane w zawiadomieniu o terminie zawarcia umowy;
o poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji należy dostarczyć w formie oryginału najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Dokument w formie poręczenia, gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty zabezpieczenia zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Z treści gwarancji, poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Kontakt:
III. Pracownicy upoważnieni do kontaktów w sprawie ogłoszenia:
Jarosław Rześny (sprawy dotyczące przedmiotu ogłoszenia):
tel. kontaktowy: 46 837 60 63, wew. 311, 606 668 245.
Justyna Ledzion (sprawy dotyczące formalnego przygotowania oferty):
tel. kontaktowy: 46 837 60 63, wew. 312, 692 493 271.
Godziny udzielania informacji dotyczącego ogłoszenia: 08.00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.