Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wymiana sterownika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana sterownika

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
ul. Bohaterów Warszawy 34
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel. 77 40 87 810, tel. 77 40 87 990
k.szewczuk@zoznysa.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 87 810, t
Termin składania ofert: 2024-06-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wymiana sterownika Eurotec na sterownik SE30 w stacji odwróconej osmozy produkcji EUROWATER zamontowanej w Centralnej Sterylizacji Szpitala w Nysie Ul. Bohaterów Warszawy 23.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wymiana sterownika Eurotec na sterownik SE30 w stacji odwróconej osmozy produkcji EUROWATER zamontowanej w Centralnej Sterylizacji Szpitala w Nysie
ul. Bohaterów Warszawy 23.
Stacja i zamontowane urządzenia pomocnicze będące na wyposażeniu u Zamawiającego są produkcji EUROWATER. W związku z tym wymagane jest aby sterownik obsługiwał pracujące urządzenia.
W ramach usługi Zamawiający wymaga również wykonania odpowiedniej konfiguracji oraz szkolenia
z obsługi sterownika.

Dokument nr: ZZP-344/17/2024/PU

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę z dopiskiem ,,Oferta cenowa na wymianę sterownika Eurotec na sterownik SE30 w stacji odwróconej osmozy produkcji EUROWATER" należy przesłać drogą elektroniczną na adres: k.szewczuk@zoznysa.pl do dnia 20.06.2024 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamówienie zrealizowane będzie do 31.07.2024 r.

Wymagania:
zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t. j.),
III. WYMAGANIA OD OFERENTÓW
Oferent wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia:
1. Oświadczenia Oferenta o niepodleganiu wykluczeniu w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.
z 2024 r. poz. 507 t.j.). Do Oferenta podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się
art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy" - załącznik nr 2 do ,,Zapytania ofertowego"
2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
3. Potwierdzenie w zakresie prac wykonanych przy montażu i serwisie urządzeń uzdatniających wodę produkcji EUROWATER (min. 1 dowód - referencje).
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu "OFERTA" załączonym do zapytania ofertowego (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową,
b) posiadać datę sporządzenia,
c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail
d) podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Oferta - formularz ofertowy oraz załączniki do niej, powinny być podpisane przez Wykonawcę umocowanego przedstawiciela/li Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o sposobie reprezentacji w stosownym dokumencie (Krajowy Rejestr Sądowy) lub udzielonym pełnomocnictwem, a w przypadku spółki cywilnej również umowa spółki w zakresie dotyczącym sposobu jej reprezentowania.
4. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tych osób, podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.
5. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.
6. W cenie oferty, o której mowa wyżej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompletnym wykonaniem zamówienia.

Uwagi:
VII. KLAUZULA INFORMACYJNA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
ul. Boh. Warszawy 34, 48-300 Nysa
o Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@zoznysa.pl; telefon: 77 40 87 813 lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany
w pkt. 1.
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez ZOZ w Nysie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ZZP-344/17/2024/PU, prowadzonego zapytania ofertowego.
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp".
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
o Przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawienia swoich danych);
- prawo ograniczenia przetwarzania danych zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem
o Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
o sprawy merytoryczne: Ryszard Ligorowski - Kierownik Działu Technicznego,
tel. 77 40 87 810, e-mail: ligorowski@zoznysa.pl,
o sprawy formalno-prawne: Katarzyna Szewczuk tel. 77 40 87 990, e-mail: k.szewczuk@zoznysa.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.