Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: BSH DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA
Piotrkowska 28
95-080 Syski
powiat: łódzki wschodni
608635788
sebastian.dabrowski@bsh.info.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/191887
Województwo: łódzkie
Miasto: Syski
Wadium: 15 000,00 PLN
Nr telefonu: 608635788
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Stacja transformatorowa z transformatorem
Powstaje w kontekście projektu
FENG.01.01-IP.02-1750/23 - Wdrożenie innowacji w procesie biznesowym produkcji paliwa stałego w formie pelletu otrzymanego na bazie trocin z zastosowaniem dodatku lepiszczowego w postaci wafli ryżowych

Część 1
Stacja transformatorowa z transformatorem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiot zamówienia polega na budowie kontenerowej stacji transformatorowej która ma zasilać HALĘ DO PRODUKCJI I PAKOWANIA PELLETU. Przedmiot zamówienia zostanie wybudowany na nieruchomości znajdującej się przy ulicy Piotrkowskiej 28, 95-080 Syski, dz.ewid.272 obręb 0013 Syski, gm. Tuszyn, powiat łódzki wschodni, woj. łódzkie KW PT1P/00093072/9.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi
- obudowa
- rozdzielnica średniego napięcia
- rozdzielnica niskiego napięcia
- transformator suchy 1600 kVA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt techniczny wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do nieniejszego zapytania ofertowego.
Pozostałe warunki:
1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacją projektową w postaci projektu wykonawczego wraz z załącznikami stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Materiały stosowane przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty dopuszczające je do stosowania,
3. W przypadku gdy z opisu przedmiotu zamówienia - załączonej dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 wynika, iż Zamawiający/projektant opisał materiały, urządzenia, technologie ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła użył nazwy konkretnego produktu, normy jakościowej lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych przez Zamawiającego/projektanta, pod warunkiem, że będą one posiadały nie gorsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych standardów. Należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca oferując rozwiązania równoważne musi wykazać, że spełniają wszystkie warunki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. w szczególności budowa/dostawa rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji. Na przedmiot zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski z aktualnym stanem prawnym (w tym deklarację CE) jeśli dotyczy.
8. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem Polskim.
Okres gwarancji
co najmnije 12 miesięcy

CPV: 31310000-2, 45317200-4

Dokument nr: 2024-60788-191887

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-07-01

MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez bazę konkurencyjności BK2021 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (skan załącznika nr 2- formularza ofertowego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji )

Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z ,,Opisem sposobu przygotowania oferty") zostanie złożona przez BK 2021 w terminie określonym w niniejszym punkcie. Oferty złożone inną drogą pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
Gmina
Tuszyn
Miejscowość
Syski

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji umowy): max 4 tygodnie do podpisania umowy

Poprzez termin wykonania przedmiotu zamówienia/realizacji umowy rozumie budowę/ dostawę, montaż. Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, montaż oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu Dostawy zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zastrzega sonie prawo żądania od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający oceni te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie lub jeśli Wykonawca nie udzielił wyjaśnień we wskazanym terminie.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu
9. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z wyłączeniem czynności wykazanych w PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
c) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy;
d) nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą;
e) nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych wystąpienia siły wyż-szej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapo-biec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: niekorzystne warunki atmosferyczne dla realizacji zamówienia; klęski żywiołowe, jak huraga-ny, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; wojna; pandemia; inne wydarzenia losowe.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenia pisemnego pisemnego OŚWIADCZENIE 1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM stanowiącym integralną cześć załącznia nr 2 Formularz ofertowy
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenia pisemnego pisemnego OŚWIADCZENIE 1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM stanowiącym integralną cześć załącznika nr 2 Formularz ofertowy
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia .
Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenia pisemnego pisemnego OŚWIADCZENIE 1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM stanowiącym integralną cześć załącznika nr 2 Formularz ofertowy
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia .
Potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenia pisemnego pisemnego OŚWIADCZENIE 1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM stanowiącym integralną cześć załącznika nr 2 Formularz ofertowy
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia w tym: wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że nie toczy się wobec niego postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie złożenie pisemnego OŚWIADCZENIE 1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM stanowiącego integralną cześć załącznika nr 2 Formularz ofertowy
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać OC w zakresie działalności związanej z projektem.
Wykonawca powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 030 000,00 zł, słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 1 030 000,00 zł, słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 030 000,00 zł. słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności w/w ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 1 030 000,00 zł. słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie:
- złożenie kopii ważnej polisy lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Wykonawcy) na kwotę 1 030 000,00 zł. słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100);.
- złożenie oświadczenie według załącznika nr 2 o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 1 030 000,00 zł. słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wyboru tego Wykonawcy
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN nie później niż do terminu składania ofert wskazanego w niniejszym zapytaniu. Dopuszcza się w niesienie wadium w walucie obcej. W przypadku wniesienia wadium w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia go na PLN według średniego kursu danej waluty obcej NBP obowiązującego w dniu zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , kurs dostępny jest na stronie: https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/archiwum-kursow-srednich-tabela-a/ . W przypadku wniesienia wadium w walucie obcej na konto Zamawiającego po stronie oferenta leżą ewentualne koszty związane z przewalutowaniem lub innymi kosztami pobieranymi przez BANK.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu (wadium należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
96 1610 1319 2107 0380 0084 0001 z dopiskiem: ,,Wadium dot. Stacji transformatorowej;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. poz.1158 z późn.zm.).
Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna - musi być wystawione bezwarunkowo.
Okres ważności wadium w innej formie niż pieniężna musi pokrywać się z terminem związania ofertą.
W przypadkach wydłużenia terminu składanie oferta (oficjalnie potwierdzone komunikatem w Bazie Konkurencyjności w ramach ogłoszonego niniejszego zapytania ofertowego) i/lub wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności wadium.
Nie wniesienie wadium, wniesienie go po dacie złożenia ofert, wniesienie go w niższej wysokości niż wymagane, wniesienie go w innej formie niż określono w Zapytaniu Ofertowym, spowoduje wykluczenie Oferenta.
Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. Wybrany Oferent otrzyma zwrot wadium w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia. W przypadku unieważnienia przetargu zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
Potwierdzeniem spełnienia warunku :
Wniesienie wadium w pieniądzu uzna się za spełniony, jeżeli kwota, o której mowa powyżej przed upływem terminu składania ofert zostanie wpłacona i znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna warunek uzna się za spełniony jeśli Wykonawca wniesie wadium w postaci elektronicznej (kopii/ skanie z oryginału) oraz przekaże dokument w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu najpóźniej w dacie składania ofert.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA:
Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa)
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca wykluczony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 2 - Formularz ofertowy
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - wymagane dokumenty:
1. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zawierający m.in:
a) pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
b) łączną cenę wykonania zamówienia (należy podać stawkę netto, VAT, brutto)
c) termin ważności oferty (wymagany minimum 60 dni),
d) terminem wykonania zamówienia (realizacji umowy)
e) uzupełnione oświadczenie nr 1 zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
f) uzupełnione oświadczenie nr 2 zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy musi być opatrzony datą i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.
2. Kopia ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (OC Wykonawcy) na kwotę nie mniejszą niż 1 030 000,00 zł, słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
3. Dokument potwierdzający wniesie wadium:
- w przypadku wadium w pieniądzu - potwierdzenie realizacji przelewu
- w przypadku innej formy wadium niż w pieniądzu - konieczne jest wniesienie wadium w postaci elektronicznej (kopii/skanu z oryginału) oraz przekazanie dokument w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu najpóźniej w dacie składania ofert
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z pkt powyżej złoży dokumenty składające się na ofertę oraz Sposób przygotowania oferty zostanie złożona przez Bazę konkurencyjności terminie określonym w niniejszym punkcie.
Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy składać w formie elektronicznej poprzez bazę konkurencyjności BK2021 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (skan załącznika nr 2- formularza ofertowego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji )
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z ,,Opisem sposobu przygotowania oferty") zostanie złożona przez BK 2021 w terminie określonym w niniejszym punkcie. Oferty złożone inną drogą pozostaną bez rozpatrzenia.
TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ :
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytania i korespondencja w ramach postępowania ofertowego należy kierować tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności BK2021, max do dnia 30.06.2024 r. Pytania zadane w innej formie lub poza Bazą konkurencyjności pozostaną bez odpowiedzi.

KRYTERIA OCENY OFERTY I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZANIA:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- Łączna cena netto - 100%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - suma uzyskanych punktów,
C - punkty za cenę netto,

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

KRYTERIUM I - Kryterium cena netto przedmiotu zamówienia - 100%:
Punkty Łącznie = Kryterium I

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-06-14
Data ostatniej zmiany
2024-06-14 15:57:09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W = ( Cmin / Cof.) x 100
gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto przyznanych danej ofercie
Cmin - najniższa łączna cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. - zaoferowana łączna cena netto danej oferty

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sebastian Dąbrowski
tel.: 608635788
e-mail: sebastian.dabrowski@bsh.info.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.