Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i montaż wyłazu dachowego oraz schodów strychowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i montaż wyłazu dachowego oraz schodów strychowych

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Gen. S. Maczka
ul. Podwisłocze 14
35-311 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel. 17 748 24 00
kg@sp.11.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 17 748 24 00
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szkoła Podstawowa nr 11 w Rzeszowie, Ul. Podwisłocze 14 zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia pt.: ,,Zakup i montaż wyłazu dachowego oraz schodów strychowych w Szkole Podstawowej
nr 11 w Rzeszowie."
Nazwa przedmiotu zamówienia
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego, dostawa oraz montaż nowego wyłazu z klapą kopułową wykonaną z jednolitego (przeźroczystego) materiału. Nowo zabudowany wyłaz winien charakteryzować się dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi (współczynnik przenikania ciepła nie może przekraczać 1,1 W/(m2-K) oraz zapewniać skuteczną izolację akustyczną. Powinien być wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym zamknięciem oraz sprężyny gazowe zapewniające sprawne otwieranie i zamykanie, utrzymujące wyłaz w pozycji otwartej do kąta około 90 stopni a także uchwyt wspomagający otwieranie i zamykanie wyłazu. Wyłaz powinien spełniać wymogi zawarte w:
- Art. 29 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)
- § 173, § 174 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Normie PN-EN 14975:2007
- Rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Wymiary otworu stropowego mierzone od wewnątrz szkoły : ok. 84 cm x ok. 84cm Wymiary istniejącego wyłazu mierzone od strony dachu: ok. 76 cm x ok. 76 cm
2. dostawa i montaż schodów strychowych. Skrzynia schodów winna być wpasowana w otwór stropowy o wymiarach ok. 84 cm x ok. 84 cm. Wysokość stropu ok. 310 cm.

Dokument nr: SP11.271.8.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2024 r., po godz. 13:00 w siedzibie Kupującego. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę można złożyć (od poniedziałku do piątku w godz. 700-15 00) osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 11, Ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2024r. do godz. 13.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 15 lipca do 23 sierpnia 2024 r.

Wymagania:
UWAGA! Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji lokalnej - termin wizji do uzgodnienia telefonicznie 17 748 24 00 .
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu OFERTA wraz z załącznikami nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4 pod rygorem nieważności. Wszystkie dokumenty należy uzupełnić czytelnie i podpisać przez osoby uprawnione w dokumentach rejestrowych do reprezentowania wykonawcy lub posiadających odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (które należy dołączyć do oferty).
3. Opakowaną w kopercie ofertę, opatrzoną n/w opisem należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub wysłać na adres Kupującego
Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Podwisłocze 14 35-311 Rzeszów
,,Zakup i montaż wyłazu dachowego oraz schodów strychowych w Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie."
Nie otwierać przed dniem 28.06.2024 r. godz. 13:00
4. Do oferty należy dołączyć certyfikaty i atesty dopuszczające użyte materiały do użytku w przestrzeni publicznej
V. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert opiewało będzie na taką samą cenę brutto, Zamawiający zawezwie wykonawców którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
2
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
2) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Warunki udziału w przetargu:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
VIII. Obowiązki Wykonawcy
Obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy - Załącznik nr 2 do zapytania

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.