Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przegląd serwisowo - konserwacyjny

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd serwisowo - konserwacyjny

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Limanowej
ul. Józefa Marka 19
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
Tel.: (18) 3300500, fax: (18) 3300502, tel. 18 33 00 569
zamowienia@limanowa.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: (18) 3300500,
Termin składania ofert: 2024-06-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na przegląd serwisowo - konserwacyjny UPS-ów GAMATRONIC Power+ Classic 80kVA i
Power+ Classic 20kVA
V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowo - konserwacyjnego UPS
GAMATRONIC Power+ Classic 80kVA znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego
w Limanowej, Ul. J. Marka 19 i UPS-a GAMATRONIC Power+ Classic 20kVA znajdującego się
w budynku Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, Ul. Fabryczna 6.
2. W skład UPS-a GAMATRONIC Power+ Classic 80kVA wchodzi:
?
8 modułów mocy
?
stelaż bateryjny z 64 szt. AKU SBL120Ah
?
Static Switch
?
bypass zewnętrzny bezprzerwowy
3. W skład UPS-a GAMATRONIC Power+ Classic 20kVA wchodzi:
?
2 moduły mocy
?
3 kieszenie bateryjne 192 baterie 5Ah-12V
?
Static Switch
?
bypass zewnętrzny bezprzerwowy
4. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie przeglądu serwisowo - konserwacyjnego:
a) Przegląd będzie wykonywany w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.b) W ramach standardowych procedur przeglądu konserwacyjnego zasilacza UPS muszą
zostać wykonane następujące czynności prewencyjne mające na celu utrzymanie
urządzenia w odpowiednim stanie technicznym:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Kontrola nastawu parametrów elektrycznych zasilacza UPS (napięcie ładowania
baterii, napięcie wyjściowe).
Kontrola stanu połączeń logicznych.
Kontrola stanu i parametrów kondensatorów.
Kontrola stanu elementów mocy.
Kontrola stanu wentylatorów chłodzących.
Kontrola stanu połączeń energetycznych, stanu izolacji przewodów oraz stanu
zacisków przewodów.
Kontrola elementów mocy, kondensatorów szyny DCBUS, kondensatorów filtrów
wejściowych i wyjściowych.
Kontrola paneli LCD, poprawność sygnalizacji.
Pomiary parametrów elektrycznych wszystkich baterii w tym napięcia i rezystancji
wewnętrznej.
Pomiary temperatury w pomieszczeniu, oględziny otoczenia zasilacza.
Odkurzanie wnętrza zasilacza, czyszczenie podzespołów z kurzu.
Regulację parametrów pracy zasilacza o ile tego wymaga.
Sprawdzenie historii alarmów i zdarzeń, kasowanie błędów.
Sprawdzenie przełącznika Bypassu zewnętrznego UPS
2) Sporządzenie protokołu serwisowo - konserwacyjnego opisującego stan techniczny
urządzenia, zawierający potwierdzenie wykonania wszystkich czynności konserwacyjnych
i przeglądowych, ewentualne usterki.
3) Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów nastąpi na podstawie odrębnego
zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę kalkulacji kosztów.
4) Dodatkowe wymagania:
a) Realizacja przeglądu serwisowo - konserwacyjnego odbywać będzie się w dwóch
lokalizacjach: w budynku Sądu Rejonowego w Limanowej Ul. J. Marka 19 i w budynku
Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, Ul. Fabryczna 6.
b)Czynności przeglądu serwisowo - konserwacyjnego należy prowadzić w taki sposób,
aby nie dopuścić do przerwania zasilania dla odbiorów UPS-ów.
c)Personel wykonawcy realizujący zamówienie musi posiadać odpowiednie uprawnienia
do pracy przy urządzeniach elektrycznych.
d)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Dokument nr: FD.222.6.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@limanowa.sr.gov.pl do dnia
19 czerwca 2024 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zlecenia.

Wymagania:
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł prowadzi się
poza ustawą ,,Prawo zamówień publicznych" na postawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującym
u Zamawiającego Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie
przekracza kwoty 130 000 tys. zł.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnej autoryzacji producenta
UPS w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń UPS firmy GAMATRONIC.
Dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji należy załączyć do oferty.
e)Termin płatności - 14 dni od wystawienia faktury wraz z protokołem.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.
1.
2.
3.
4.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Znaczenie kryterium - 100 %
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów
Punkty zostaną obliczone wg wzoru:
C = Cena najniższa / Cena badana * 100
Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie aktualnej autoryzacji
producenta UPS w zakresie obsługi i eksploatacji urządzeń wymienionych w pkt. V ust. 2 i 3.
3. W przypadku podpisania formularza ofertowego przez inne osoby niż wskazane
w dokumentach rejestrowych (KRS, CEDiG) należy dostarczyć także stosowne
pełnomocnictwo.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do zamawiającego.

Uwagi:
X. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODO", Zamawiający informuje:
1.Administratorem pozyskanych w postępowaniu danych osobowych jest Sąd Rejonowy
w Limanowej, ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa.
2.Inspektor Ochrony Danych (IOD) - e-mail: iod@limanowa.sr.gov.pl
3.Dane osobowe Wykonawców będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania łączącej
Zamawiającego i Wykonawcę umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
4.Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy
powierzenia przetwarzania danych. Ponadto dane mogą być publikowane na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do
międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
7.Wykonawcy przysługuje prawo:
8.
państwa trzeciego ani do organizacji
a.dostępu do treści swoich danych osobowych,
b.sprostowania swoich danych osobowych,
c.do przenoszenia danych osobowych,
d.żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 1
e.wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
Wykonawcy nie przysługuje prawo:
a.
do usunięcia danych osobowych,b.
9.
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy
udział Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontakt:
III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.
1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Renata Pajor - tel. 18 33 00 569
e-mail: zamowienia@limanowa.sr.gov.pl
2. Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-14:30.
3. Zapytania mogą być kierowane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.